Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV- 77 INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (priemonės vadovas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Pareigybė reikalinga Skyriaus nuostatuose numatytai veiklai, atliekant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (tolau – Veiksmų programa) administravimo funkcijas. III. VEIKLOS SRITIS 5. Skyriaus valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas bendroji veiklos sritis– Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai, specialioji – ES struktūrinių fondų investicijų administravimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį, įgytą administruojant projektus, kurie finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis; 6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 6.4. išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus; 6.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje; 6.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 6.8. mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass). V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Siekdamas tinkamai įgyvendinti Kultūros ministerijai (toliau – ministerija) priskirtas Veiksmų programos administravimo veiklas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. sistemina ir teikia informaciją ministerijos administracijos padaliniams ir pavaldžioms įstaigoms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams apie kultūros srities projektus, numatomus įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis; 7.2. dalyvauja inicijuojant, planuojant ir įgyvendinant kultūros srities projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis: 7.2.1. rengia ir derina projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus; 7.2.2. dalyvauja projektų atrankos procesuose; 7.2.3. vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus; 7.2.4. rengiant ir derina su kitomis institucijomis projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus; 7.2.5. dalyvauja nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų arba neveikimo; 7.2.6. prižiūri 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus; 7.2.7 teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai pasiūlymus dėl projekto sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimus įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritariama projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo; 7.2.8 pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles, bei, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje; 7.2.9 turi teisę tikrinti arba dalyvauti tikrinant projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose; 7.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingomis institucijomis, užtikrina bendradarbiavimą su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, rengiant, keičiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą; 7.4. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, įstaigomis ir organizacijomis, ketinančiomis teikti paraiškas ES struktūrinių fondų investicijoms gauti; 7.5. dalyvauja konferencijose ir seminaruose ES struktūrinių fondų lėšų administravimo klausimais; 7.6. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir pavaldžias ministerijai įstaigas, pareiškėjus ir projektų vykdytojus; 7.7. dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus; 7.8. teikia pasiūlymus dėl pateiktos derinti savivaldybės parengtos integruotos teritorijos vystymo programos (vystymo programos, priemonių ir numatomų pasiekti rezultatų); 7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją; 7.10. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, Veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie Veiksmų programos įgyvendinimą; 7.11. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę www.esinvesticijos.lt, joje skelbia ir atnaujina informaciją; 7.12. suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014. 8. Užtikrina, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurie susiję su Veiksmų programos administravimu ir finansavimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi. 9. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla. 10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data) ____________________