Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. ĮV-82 INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriaus nuostatuose numatytai veiklai, atliekant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) administravimo funkcijas. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai ir specialiosios veiklos srities – ES struktūrinių fondų investicijų administravimo – funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, įgytą administruojant investicinius projektus, priemones ar programas, kurios finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis; 4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 4.4. išmanyti ES struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus; 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje; 4.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass). V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti ministerijai priskirtas Veiksmų programos veiklas, vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia, derina ir dalyvauja teikiant tvirtinti valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą; 5.2. atlieka pažeidimų įgyvendinant projektus kontrolę (renka informaciją apie pažeidimus, įtartus ir (ar) nustatytus įgyvendinant ministerijos priemones, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie įtariamą nusikalstamą, įskaitant ir korupcinio pobūdžio, veiką įtariamą pažeidimą); rengia pasiūlymus dėl pažeidimų kontrolės tobulinimo; 5.3. atlieka veiksmus, susijusius su sukčiavimo prevencija ES struktūrinių struktūrinių fondų lėšų administravimo srityje; 5.4. nagrinėja pareiškėjų skundus dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų arba neveikimo; 5.5. dalyvauja rengiant ir atnaujinant vidaus procedūrų, užtikrinančių Veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus; 5.6. dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą; 5.7. dalyvauja įgyvendinant vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; 5.8. koordinuoja vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių, vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, Valstybės kontrolės, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir vidaus auditorių teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą, vykdo valdymo ir kontrolės sistemos priežiūrą; 5.9. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014), suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014; 5.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingomis institucijomis, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje; 5.11. užtikrina audito seką bei gaunamų ir rengiamų dokumentų, susijusių su Veiksmų programos administravimu ir finansavimu ir reikalingų audito sekos užtikrinimui, tinkamą saugojimą, tvarko pagal kompetenciją gaunamų ir rengiamų Skyriaus dokumentų archyvą; 5.12. siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla; 5.13. siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos 2014–2020 m. ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, Veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą, kurios reikia Veiksmų programos administravimui užtikrinti. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.