Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-107 INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą. 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, įgytą administruojant projektus, kurie finansuojami Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis. 4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Europos Sąjungos dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį. 4.4. išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus. 4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje. 4.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas: 5.1. siekdamas, kad Kultūros ministerijai (toliau – ministerija) skirtos techninės paramos lėšos būtų naudojamos efektyviai, vykdo ministerijai skirtos ES struktūrinių fondų techninės paramos administravimui (programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei) finansinę priežiūrą: 5.1.1. ministerijos vidaus procedūrose nustatyta tvarka rengia planuojamų išlaidų sąmatas; 5.1.2. tikrina tiekėjų pateiktas sąskaitas ir teikia jas apmokėti ministerijos Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui; 5.1.3. rengia Finansų ministerijai iš techninės paramos planuojamų lėšų prognozes ir finansines ataskaitas; 5.1.4. rengia mokėjimo prašymus, deklaruodamas išlaidas iš techninės paramos administravimui, ir teikia juos įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS); 5.1.5. prireikus užsako ES struktūrinės paramos administravimui ir administravimo gebėjimų stiprinimui reikalingas prekes ir paslaugas, kontroliuoja jų kokybę, kontroliuoja įsigytų prekių panaudojimą; 5.1.6. užtikrina, kad perkamos prekės ir paslaugos atitiktų tokių išlaidų tinkamumui nustatytus reikalavimus; 5.1.7. vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis. 5.2. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014. 5.3. užtikrina, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurie susiję su techninės paramos administravimu ir finansavimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi. 5.4.. siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla. 5.5. siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti. Susipažinau: (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)