Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. ĮV-83 STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai. 2. Pareigybės lygis – A 1. 3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis; 4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo planu, Lietuvos kultūros politikos strategija, 2014–2020 m. Nacionaline pažangos programa, Strateginio planavimo metodika, aktualiu kultūros ministro valdymo sričių strateginiu veiklos planu ir Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais; 4.5. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass); 4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 4.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas: 5.1. dalyvauja rengiant kultūros ir su kultūros sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentų projektus; 5.2. dalyvauja rengiant kultūros ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą ir ministerijos metinę veiklos ataskaitą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jo tobulinimo; 5.3. koordinuoja kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimo ir tvirtinimo procesą, bendradarbiaujant su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais atlieka minėtų veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitų analizę, teikia išvadas ir siūlymus dėl dokumentų tobulinimo; 5.4. koordinuoja ir atlieka vieningų vertinimo kriterijų taikymo kultūros ministro valdymo sričių biudžetinėse įstaigose stebėseną, vertina ir analizuoja pasiektus rezultatus, teikia išvadas ir siūlymus dėl vertinimo kriterijų nustatymo, įstaigų veiklos tobulinimo bei kultūros politikos formavimo strateginio valdymo klausimais; 5.5. renka ir analizuoja kultūros srities statistinius duomenis, teikia išvadas ir siūlymus dėl kultūros srities statistinių duomenų poreikio bei kultūros politikos formavimo strateginio valdymo klausimais; 5.6. rengia ministerijos tyrimų planą bei vykdo jo įgyvendinimo stebėseną, pagal poreikį dalyvauja atliekant tyrimus kultūros srityje; 5.7. pagal poreikį, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, analizuoja užsienio valstybėse taikomas strateginio valdymo priemones kultūros srityje, atlieka jų lyginamąją analizę bei teikia išvadas ir siūlymus dėl jų taikymo; 5.8. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos struktūriniams padaliniams, ministro valdymo sričių asignavimų valdytojams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms strateginio valdymo klausimais; 5.9. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą, organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 5.10. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja kitų valstybės įstaigų ir institucijų ar ministerijos sudaromų darbo (veiklos) grupių, komisijų darbe, organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius; 5.11. pagal kompetenciją savarankiškai arba bendradarbiaudamas su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais rengia teisės aktų projektus, atlieka pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų analizę, rengia ministerijos raštus strateginio planavimo klausimais; 5.12. pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai; 5.13. vykdo kitus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. __________________ Susipažinau ________________________ (pareigos) ________________________ (parašas) ________________________ (vardas ir pavardė) ________________________ (data)