Pareigų aprašymas Spausdinti

                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                 Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                          2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-800

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
  2. Pareigybės lygis – A1.
  3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

              4. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

4.3.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

4.4.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo planu, Lietuvos kultūros politikos strategija, 2014–2020 m. Nacionaline pažangos programa, Strateginio planavimo metodika, aktualiu kultūros ministro valdymo sričių strateginiu veiklos planu ir Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais;

4.5.   mokėti užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu (pagal Europass);

4.6.   gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7.   mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8.   išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.9.   sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

               5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas:

5.1.   dalyvauja rengiant kultūros ir su kultūros sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentų projektus;

5.2.   dalyvauja rengiant kultūros ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jo tobulinimo;

5.3.   vykdo kultūros ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir dalyvauja rengiant ministerijos metinę veiklos ataskaitą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jos tobulinimo;

5.4.   bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka kultūros ministro valdymo sričių asignavimų valdytojų strateginių veiklos planų bei jų metinių veiklos ataskaitų analizę, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų tobulinimo;

5.5.   koordinuoja ministerijos metinio veiklos plano ir ministerijai pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų ir metinių veiklos ataskaitų rengimo procesą, teikia išvadas ir siūlymus dėl dokumentų tobulinimo;

5.6.   koordinuoja ministerijos priemonių įtraukimą į kitų institucijų tarpinstitucinius veiklos ir veiksmų planus bei koordinuoja jų įgyvendinimo stebėseną;

5.7.   pagal poreikį, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, analizuoja užsienio valstybėse taikomas strateginio valdymo priemones kultūros srityje, atlieka jų lyginamąją analizę bei teikia išvadas ir siūlymus dėl jų taikymo;

5.8.       pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, ministro valdymo sričių asignavimų valdytojams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms strateginio valdymo klausimais;

5.9.       pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą, organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;

5.10.   pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja kitų valstybės įstaigų ir institucijų ar ministerijos sudaromų darbo (veiklos) grupių, komisijų darbe, organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius;

5.11.   pagal kompetenciją savarankiškai arba bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia teisės aktų projektus, atlieka pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų analizę, rengia ministerijos raštus strateginio planavimo klausimais;

5.12.   pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;

5.13.   vykdo kitus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

__________________