Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-562

                                                                                                                    

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti strateginio ir finansų valdymo procesus ministerijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrųjų veiklos sričių – strateginio ir finansų valdymo bei kontrolės – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;

4.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo, strateginių procesų analizės arba finansų valdymo srityje;

4.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, strateginio ir finansų valdymo procesus, teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas, formuluoti užduotis ir priimti sprendimus;

4.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass);

4.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.  

V SKYRIUS

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

5.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl skyriaus ar ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;

5.3. ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir tarpinstitucinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe;

5.5. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja ir (ar) organizuoja institucijų ir piliečių prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;

5.6. vizuoja ir/arba pasirašo skyriaus rengtus dokumentus ir teisės aktų projektus;

5.7. užtikrina skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

5.9. analizuoja, apibendrina ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimo bei reikiamų strateginio ir finansų valdymo priemonių taikymo;

5.10. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja strateginio valdymo procesus ministerijoje;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant su kultūros sritimi susijusių strateginio planavimo dokumentų projektus;

5.12. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;

5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus strateginio valdymo klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.