Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-93 STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą rengiant ministerijos veiklos strateginius planavimo dokumentus. III. VEIKLOS SRITIS 5. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus s vyriausiojo specialisto, einančio šias pareigas bendrosios veiklos srities funkcijos - strateginis planavimas, specialiosios veiklos srities funkcijos - Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsena ir ataskaitų rengimas, Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano ir kitų kultūros bei su kultūra susijusių strateginio planavimo dokumentų rengimas, jų įgyvendinimo stebėsena ir ataskaitų rengimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 6.4. būti susipažinęs su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Strateginio planavimo metodika, Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, Kultūros ministerijos nuostatais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 6.5. išmanyti Stebėsenos informacinę sistemą (SIS); 6.7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass); 6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.10. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos taisykles. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių plano projekto rengimą (tobulinimą) ir rengia šio plano įgyvendinimo ataskaitas ministerijos kompetencijos klausimais; 7.2. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną (SIS sistemoje), rengia jo įgyvendinimo ataskaitas; 7.3. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą, kitus kultūros ir su kultūros sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentus; 7.4. dalyvauja strateginio veiklos plano projekto aptarime Kultūros ministerijos Strateginio planavimo grupėje, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo; 7.5. pagal kompetenciją rengia ir teikia ministerijos vadovams analitinę informaciją ir ja grįstus pasiūlymus dėl ministrui pavestų valdymo sričių tobulinimo, strateginių valdymo priemonių taikymo, dėl kultūros įstaigų, projektų ir programų finansavimo tvarkos tobulinimo; 7.6. pagal kompetenciją teikia informaciją, metodinę pagalbą ir konsultuoja ministerijos administracijos padalinius, ministro valdymo sričiai priskirtas įstaigas strateginio planavimo klausimais; 7.7. koordinuoja ir atlieka ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų strateginių veiklos planų bei jų įgyvendinimo ataskaitų analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo; 7.8. koordinuoja ministerijai pavaldžių muziejų metinių veiklos planų ir ataskaitų rengimo procesą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo; 7.9. dalyvauja Valstybės ilgalaikės raidos strategijos kultūros dalies planavime ir įgyvendinimo stebėsenoje; 7.10. dalyvauja kuriant, diegiant, derinant ir tobulinant kultūros srities statistikos rodiklių sistemą; 7.11. prireikus organizuoja arba dalyvauja perspektyviniam planavimui reikalinguose projektuose; 7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis kultūros srities strateginio planavimo srityje; 7.13. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja įvairių komisijų darbe, nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai; 7.14. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 7.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus; 7.16. vykdo kitus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui. Susipažinau: ___________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data) ______________________