Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

                                                                                      Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                         2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-570  

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.  Pareigybės grupė – specialistai.
    1. Pareigybės lygis – A 2.
  2. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui, atskaitingas Kultūros ministerijos patarėjui finansų kontrolei.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

4. Skyriaus vyriausias specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;

4.3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, biudžeto asignavimų planavimą, biudžeto sudarymo sistemą, kultūros įstaigų finansavimą, darbo apmokėjimą;

4.4. gerai išmanyti buhalterinės apskaitos tvarką ir procesus, gerai žinoti biudžetinių įstaigų finansų apskaitą reglamentuojančius Viešojo sektoriaus standartus;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS), buhalterinės apskaitos sistema FVAIS, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau – VSAKIS);

4.6. mokėti savarankiškai planuoti savo darbą bei kitą su tarnybinių pavedimų atlikimu susijusią veiklą;

4.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti turimus finansinius ir buhalterinius duomenis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas:

5.1.   pagal kompetenciją dalyvauja rengiant medžiagą, duomenis ar kitą apibendrinančią informaciją Valstybės biudžeto projekto sudarymui;

5.2.   dalyvauja nacionalinių kultūros įstaigų biudžeto planavimo procese;

5.3.   atlieka ataskaitų pagal Kultūros ministerijos sudarytas finansavimo sutartis, komandiruočių, avansinių ataskaitų, kultūros atašė ataskaitų patikrą;

5.4.   atlieka patikrintų apskaitos dokumentų aprašymą, nurodant informaciją, iš kokios vykdomos programos, priemonės, valstybės funkcijos, finansavimo šaltinio ir ekonominės klasifikacijos straipsnio apmokėti išlaidas;

5.5.   užtikrina ir garantuoja tinkamai įformintų dokumentų savalaikį pateikimą iš Kultūros ministerijos į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą (toliau – NBFC), bendradarbiauja su šios įstaigos specialistais, sprendžiant finansų planavimo ir finansinių operacijų vykdymo klausimus;

5.6.   dalyvauja teikiant duomenis į finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo sistemą VSAKIS;

5.7.   rengia Kultūros ministerijos tvarkomuosius-organizacinius, su finansų ir buhalterine apskaita susijusius dokumentus;

5.8.   pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;

5.9.   vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų užtikrinta Kultūros ministerijos veikla finansų planavimo ir finansinių operacijų vykdymo srityse.

Susipažinau

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)