Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-07-20T00:00:00458428Ministro įsakymas2020-07-10T00:00:00ĮV-979

PATVIRTINTA

                                                                                  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                          2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ĮV-979 

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.  Pareigybės grupė – specialistai.
    1. Pareigybės lygis – A2.
  2. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui, atskaitingas Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyresniajam patarėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

4. Skyriaus vyriausias specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, strateginio valdymo procesus, teisės aktų rengimo taisyklėmis, aktualiu kultūros ministro valdymo sričių strateginiu veiklos planu ir Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais;

4.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymo procesus (valstybės biudžeto sandarą, biudžeto asignavimų planavimą, paskirstymą ir tvarkymą, biudžetinių įstaigų finansavimą, darbo apmokėjimą ir kt.);

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti finansinius duomenis ir rengti išvadas;

4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7.   išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8.   sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas:

5.1.   rengia ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų priemonių išlaidų planus ir sąmatas;

5.2.   atlieka ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų priemonių einamąją finansų kontrolę naudojant valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

5.3.   įgyvendina teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų skyrimu ministerijos programoms vykdyti;

5.4.   pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas apie valstybės biudžeto išlaidas Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui;

5.5.   bendradarbiauja su Kultūros ministerijos patarėju finansų kontrolei rengiant ministerijos finansinės atskaitomybės dokumentus;

5.6.       pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;

5.7.       vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.

__________________

Susipažinau

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)