Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11d. įsakymu Nr. ĮV-82 STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) strateginio veiklos plano finansinės dalies rengimui, derinimui, tikslinimui, darbui su Stebėsenos informacine sistema (toliau - SIS) bei ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimui skiriamų valstybės biudžeto asignavimų teatrams, koncertinėms įstaigoms, bibliotekoms ir kitoms kultūros įstaigoms (Lietuvos kino centras, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Lietuvos kultūros institutas) paskirstymui ir tvarkymui pagal valstybės iždo nustatytas procedūras, darbui su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema „VBAMS“. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – finansų valdymas, specialioji –ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimas, taikant galiojančius teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų planavimu, biudžetinių įstaigų finansinės veiklos stebėsena, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų apmokėjimu ir jų kontrole. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacijos laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę kultūros įstaigų veiklą, strateginį veiklos planavimą; 6.4. žinoti Ilgalaikę valstybės raidos strategiją kultūros srityje, ministerijos strateginį veiklos planą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, strateginio planavimo metodiką; 6.5. mokėti kaupti ir analizuoti finansines ataskaitas ir kitą informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; 6.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų skundus, pasiūlymus ir prašymus, rengti atsakymus; 6.7. sugebėti atlikti teisės aktų (pagal skyriaus kompetenciją) ekspertizę, rengti ministerijos šios srities dokumentus; 6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.9.būti susipažinusiam su iždo valdymo sistema „NAVISION“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. dalyvauja rengiant ministerijos strateginio veiklos plano finansinę dalį; 7.2. dirba su Stebėsenos informacine sistema (toliau - SIS): 7.2.1. strateginio veiklos plano rengimo (derybų, maksimalių limitų, projekto, tvirtinimo) etapuose suveda finansinius duomenis pagal priemones, finansavimo šaltinius bei valstybės funkcijas; 7.2.2. tikslina finansinius duomenis „Tikslinimo“ etape; 7.2.3. „Derybų“, „Maksimalių limitų“, „Projekto“, „Tvirtinimo“ bei „Tikslinimo“ etapuose suveda duomenis apie Ministerijos vykdomus valstybės kultūros įstaigų ir savivaldybių kultūros įstaigų investicijų projektus pagal finansavimo šaltinius bei išlaidų tipus; 7.2.4. sistemos duomenų valdymo srityje „Derybų“, „Maksimalių limitų“, „Projekto“, „Tvirtinimo“ etapuose suveda duomenis apie Ministerijai pavaldžių įstaigų pareigybes bei darbo užmokestį, jų pasiskirstymą pagal įstaigos vadovus ir pavaduotojus, padalinių vadovus ir pavaduotojus bei specialistus nurodant tame tarpe esančius valstybės tarnautojus. 7.3. dirba su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema „VBAMS“; 7.4 rengia ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų priemonių išlaidų sąmatas teatrams, koncertinėms įstaigoms, bibliotekoms ir kitoms kultūros įstaigoms (Lietuvos kino centras, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Lietuvos kultūros institutas); 7.5 tikslina aukščiau išvardintų pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatas pagal įstaigų prašymus arba Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymas; 7.6. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus skyriaus kompetencijos klausimais; 7.7. rengia ministerijos raštus, susijusius su skyriaus veikla; 7.8. pagal kompetenciją konsultuoja kultūros įstaigas ir dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje; 7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus; 7.10. dalyvauja planuojant 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti; 7.11. atlieka teisės aktuose ir Ministerijos vidaus prosedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimu; 7.12. dalyvauja investicijų projektų vertinimo procese; 7.13. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vyresniajam patarėjui ir atskaitingas skyriaus vedėjui. Susipažinau: (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)