Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                     

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                    2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-104

                                                                                    (Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                    2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. ĮV-462

                                                                                    redakcija)

                                                                                                                                

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 2. Neteko galios nuo 2019-01-01.
 3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II. PASKIRTIS

 4. Skyriaus vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų darbą ir užtikrinti, kad būtų savalaikiai parengtas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) strateginio veiklos plano įgyvendinimui reikalingų valstybės biudžeto asignavimų projektas, patvirtinto biudžeto paskirstymas pagal strateginio plano priemones ir vykdymas pagal valstybės iždo nustatytas procedūras.

III. VEIKLOS SRITIS

 5.  Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – finansų valdymas, specialioji – Kultūros ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimas, rengiant naujus bei taikant galiojančius teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų planavimu, vykdymu ir kontrole bei organizuoja ir koordinuoja pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų darbą ir funkcijų atlikimą. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 6. Valstybės tarnautojas, einantis vyresniojo patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;
 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu;
 6.3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto sandarą, viešojo sektoriaus apskaitą, biudžetines įstaigas, kultūros įstaigų veiklą, valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, viešųjų įstaigų, asociacijų veiklą, valstybės įmones, akcines bendroves;
 6.4. būti susipažinusiam, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su ministerijos funkcijomis bei kultūros įstaigų veikla;
 6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo kompetencijos veiklą;
 6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 6.9. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
 6.10. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

 6.11. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas savo veiklos srityje atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
7.2. pagal kompetenciją rengia ir teikia analitinę informaciją ir ja grįstus pasiūlymus dėl ministrui pavestų valdymo sričių tobulinimo, reikiamų strateginio ir finansų valdymo priemonių taikymo ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė);
7.3. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant savo veiklos sričiai priskirtus klausimus;
7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų valstybės tarnybos santykiais;
7.6. dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe;
7.7. užtikrina pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;
7.8. dalyvauja rengiant su savo veiklos sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentus;
7.9. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl valstybės biudžeto asignavimų skyrimo strateginiame veiklos plane numatytoms programoms;
7.10. organizuoja Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų priemonių išlaidų planų rengimą, programų sąmatų sudarymą ir jų vykdymą per iždo valdymo sistemą ,,NAVISION”;
7.11 rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkių projektus (skyriaus vedėjui pavedus, juos vizuoja), prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, Kultūros ministerijos raštų, rengimo;
7.12 pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms, reikalingą teisės aktams įgyvendinti;
7.13. konsultuoja pavaldžių kultūros įstaigų atsakingus darbuotojus  valstybės biudžeto asignavimų valdymo, naudojimo, strateginio planavimo, darbo apmokėjimo klausimais, inicijuoja pasitarimus šiais klausimais;
7.14. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ar jų kuruojamas įstaigas dėl kultūros srities strateginio ir finansų valdymo rodiklių nustatymo ir tobulinimo;
7.15. teikia siūlymus dėl kultūros įstaigų, projektų ir programų finansavimo tvarkos tobulinimo, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio, motyvavimo, vertinimo ir atskaitomybės sistemos pokyčių;
7.16. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Kultūros ministerijos vykdomų programų einamąją finansų kontrolę;
7.17. organizuoja finansų, įskaitant ES struktūrinių fondų lėšas, planavimo ir valdymo procesą;
7.18 vizuoja Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatas, kai tikslinama sąmata pagal įstaigos prašymus arba Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymas;
7.19. vizuoja teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų skyrimu programoms vykdyti, ministerijai pavaldžių įstaigų turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;
7.20. vykdo kitas Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
7.21. vykdo kitus Kultūros ministerijos vadovybės, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.

EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 __________________