Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-527

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-457

redakcija)

 

 

 

RYŠIŲ SU VISUOMENE IR STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Neteko galios nuo 2019-01-01;

3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, koordinuoti skyriaus darbuotojų veiklą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – ryšių su visuomene – funkcijas.

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;

6.2. žinoti ir gebėti taikyti su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.6. puikiai mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

7.3. ministro pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje darbe;

7.7. užtikrina skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

7.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus;

7.9. rengia kultūros srities viešųjų ryšių politikos planus ir teikia juos ministerijos vadovybei;

7.10. kuria ministerijos įvaizdžio planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.11. koordinuoja visuomenės nuomonės tyrimų apie Lietuvos kultūros politiką atlikimą ir užtikrina informavimą apie atliktų tyrimų išvadas;

7.12. rengia ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų strateginės komunikacijos sistemą ir koordinuoja jos veikimą;

7.13. rengia atsako į krizines situacijas kultūros ministrui pavestose valdymo srityse planus ir organizuoja jų įgyvendinimą;

7.14. koordinuoja grėsmių analizės ministerijos veiklos srityse rengimą;

7.15. nuolat bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais, rengia spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus renginius;

7.16. organizuoja ministerijos veiklos viešinimo akcijas – atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais, visuomenės informavimo srities atstovais, koordinuoja renginių organizavimą, pristatant kultūros politikos įgyvendinimo iniciatyvas, kitus renginius;

7.17. pagal kompetenciją teikia informaciją ministerijoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams, konferencijoms;

7.18. užtikrina informacijos apie ministerijos ir pavaldžių įstaigų veiklą skelbimą žiniasklaidoje;

7.19. užtikrina ministerijos interneto svetainės turinio atitikimą teisės aktų reikalavimams, užtikrina ministerijos interneto svetainės reprezentatyvumą, rengia ir atsako už tvarką, kuria vadovaujantis ministerijos administracijos padaliniai rengia ir teikia informaciją ir jos atnaujinimus skyriui, ministerijos interneto svetainėje operatyviai skelbia parengtą ir žiniasklaidai platinamą informaciją apie ministerijos bei pavaldžių įstaigų veiklą; ministerijos vadovybės darbotvarkes, informuoja apie ministerijos renginius;

7.20. dalyvauja organizuojant mokymus ar kitas priemones, susijusias su informacijos teikimo žiniasklaidai įgūdžių formavimu, bendradarbiavimu su žiniasklaida ministerijos darbuotojams;

7.21. koordinuoja ministerijos vidinės komunikacijos planų parengimą bei jų vykdymo priežiūrą, bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais, organizuoja ministerijos darbuotojų neformalų komunikavimą, teikia pasiūlymus šiais klausimais ministerijos vadovybei;

7.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui.