Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-567 BENDRŲJŲ REIKALŲ IR APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO REFERENTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1.Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausias referentas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai. 2.Pareigybės lygis – A2. 3.Vyriausiasis referentas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Skyriaus vyriausiasis referentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį; 4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teisės aktų projektų rengimą, tarpinstitucinį derinimą ir svarstymą Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ar Lietuvos Respublikos Seime; 4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo ir posėdžių organizavimo tvarką, jos struktūrą, Lietuvos Respublikos Seimo struktūrą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamų projektų svarstymo procedūras Lietuvos Respublikos Seime; 4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą; 4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pažymas; 4.7. gebėti organizuoti procesus, sudarinėti planus, darbotvarkes, padėti sklandžiai organizuoti vadovybės darbą; 4.8. būti gerai organizuotu, žingeidžiu; 4.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.10. mokėti užsienio (anglų, prancūzų) kalbą B2 lygiu (pagal Europass); 4.11. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas atliekas šias darbo funkcijas: 5.1. padeda organizuoti, kultūros viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau - ministerijos vadovybės) priimamojo darbą (atsako telefonu į klausimus, priima dokumentus, informaciją ir perduoda ją ministerijos vadovybei, teikia suderintą informaciją, atsakymus tam reikiama forma interesantams); 5.2. informuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, (toliau – ministerijos darbuotojai) apie ministerijos renginius, posėdžius, pasitarimus ir pagal poreikį juos protokoluoja; 5.3. registruoja interesantus, norinčius susisiekti su ministerijos vadovybe, suderinus su ministerijos vadovybe ar jos darbotvarkes tiesiogiai kuruojančiu kitu ministerijos darbuotoju (-ais) paskiria priėmimo laiką, suteikia visapusišką informaciją dėl susitikimų ir bendravimo su ministerijos vadovybe; 5.4. organizuoja ministerijos vadovybės svečių pasitikimą; 5.5. skyriaus vedėjo ar ministerijos vadovybės pavedimu, rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, raštus ar kitus organizacinius, tvarkomuosius dokumentus; 5.6. tikrina, ar ministerijos vadovybei teikiami pasirašymui dokumentai yra tvarkingai parengti, surinktos reikalingos vizos; 5.7. sprendžia jo kompetencijai priskirtus raštvedybos klausimus; 5.8. tikrina informaciją apie Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių ar pasitarimų organizavimo laiką, juose numatomus svarstyti klausimus, identifikuoja jų aktualumą ministerijos veiklai ir teikia darbotvarkes ministerijos vadovybei ir kitiems ministerijos darbuotojams; 5.9. koordinuoja apibendrintos medžiagos apie Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose ar pasitarimuose numatomus svarstyti klausimus, jų parengimą ir pateikimą ministerijos vadovybei nustatytu laiku; 5.10. koordinuoja pažymų parengimą ir pateikimą ministerijos vadovybei dėl Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje numatomų svarstyti klausimų, kuriuos ministerijos atstovas turi pristatyti, arba šie klausimai buvo derinti su ministerija arba yra aktualūs savo turiniu ministerijos veiklos klausimais; 5.11. koordinuoja informacijos iš ministerijos padalinių surinkimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo pavedimų vykdymo, 5.12. koordinuoja informacijos iš ministerijos padalinių surinkimą dėl teisės aktų projektų, kurie yra numatyti svarstyti Lietuvos Respublikos Seimo sesijose ir yra įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo teisėkūros planus; 5.13. atnaujina ministerijos teisėkūros plane numatytų įstatymo projektų svarstymo eigą, suveda informaciją į Tomspanner sistemą pagal specialistų pateiktą informaciją; 5.14. tikrina informaciją apie Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių, komitetų posėdžių, kuriuose svarstomi ministerijai aktualūs klausimai, organizavimo laiką, juose numatomus svarstyti klausimus, identifikuoja jų aktualumą ministerijos veiklai ir teikia darbotvarkes ministerijos vadovybei ir kitiems ministerijos darbuotojams; 5.15. ministerijos vadovybės nurodymu teikia jų užduotis kitiems ministerijos darbuotojams; 5.16. nuolat bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos specialistais, organizuojančiais posėdžius, pasitarimus ministerijai aktualiais klausimais; 5.17. koordinuoja prašymų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoms pateikimą dėl leidimų išdavimo ministerijos darbuotojams patekti į šias institucijas; 5.18. organizuoja viešuosius pirkimus vadovybės priimamojo veiklai; 5.19. vykdo kitus skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.