Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00439875Ministro įsakymas2017-11-17T00:00:00ĮV-1101PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-1101 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018-11-28 įsakymo Nr. ĮV-844 redakcija) KULTŪROS MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Ministro patarėjas padeda kultūros ministrui įgyvendinant Vyriausybės programą kultūros srityje. III. VEIKLOS SRITIS 5. Ministro patarėjo pareigybė reikalinga padėti kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MINISTRO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis ministro patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų veiklą, visuomenės informavimą bei išmanyti kultūros finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos programų ir fondų principus; 6.5. gerai žinoti nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius menų sritį, institucijų veiklą ir tarptautinius reikalus; 6.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 6.9. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų. V. MINISTRO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Kaupia viešąją informaciją apie kultūrą ir kultūros politiką, analizuoja ją ir pateikia ministrui. 8. Padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus menų, paveldo srityse. 9. Tvarko ministro korespondenciją ir derina darbotvarkę. 10. Dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, ministerijos rengiamuose pasitarimuose skirtuose kultūros politikos formavimui ir įgyvendinimui. 11. Dalyvauja ministerijos ir ministerijos valdymo srities strateginio planavimo dokumentų rengime. 12. Ministro pavedimu analizuoja institucijų ir piliečių skundus, rengia atsakymus į juos. 13. Dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse. 14. Teikia pasiūlymus kultūros ministrui dėl rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, skirtų kultūros politikos ir strategijos formavimui ir įgyvendinimui, projektus. 15. Ministro pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, Seimo komitetuose, kitose institucijose ir įstaigose; 16. Atstovauja ministeriją derybose su profesinėmis sąjungomis. 17. Pagal kompetenciją vykdo kitus kultūros ministro pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 18. Ministro patarėjas tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui. Susipažinau (Valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)