Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ĮV- 160 KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūros viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Kultūros viceministras padeda Lietuvos Respublikos kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių, Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą pagal atitinkamai priskirtas veiklos sritis. III SKYRIUS VEIKLOS SRITYS 3. Kultūros viceministro veiklos sritys: 3.1. archyvai; 3.2. bibliotekos; 3.3. muziejai; 3.4. kultūrinių rezervatų ir istorinio nacionalinio parko direkcijos; 3.5. kultūros paveldo skaitmeninimas; 3.6. materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsauga; 3.7. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška ir globa. III SKURIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis kultūros viceministro pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą; 4.3. gerai žinoti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Saugomų teritorijų įstatymą, Muziejų įstatymą, Bibliotekų įstatymą, Dokumentų ir archyvų įstatymą, Kultūros centrų įstatymą, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugą; 4.4. būti susipažinęs su Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų sistema; 4.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 4.6. sugebėti atlikti teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 4.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass); 4.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 4.10. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų; 4.11. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. IV SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis: 5.1. organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro pavedimai; 5.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; 5.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus; 5.4. koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą pagal priskirtas veiklos sritis; 5.5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant Lietuvos Respublikos kultūros ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose institucijose ir organizacijose; 5.6. atlieka kitas nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos kultūros ministro jam pavestas funkcijas. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Kultūros viceministras tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos kultūros ministrui.