Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-03-09T00:00:00449858Ministro įsakymas2020-03-09T00:00:00ĮV-174PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ĮV-174 KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūros viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Kultūros viceministras padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Kultūros viceministro veiklos sritys: 3.1. profesionalusis menas; 3.2. nacionalinės kultūros sklaida užsienyje; 3.3. valstybinė kalba; 3.4. kultūros ir kūrybinės industrijos; 3.5. kultūrinė edukacija; 3.6. tarptautinis bendradarbiavimas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis kultūros viceministro pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą; 4.3. gerai žinoti kultūros ir meno įstaigų kultūrinės edukacijos veiklą, Lietuvos kultūros tarybos įstatymą, Kultūros rėmimo fondo įstatymą, Profesionaliojo scenos meno įstatymą, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, Kino įstatymą, Muziejų įstatymą, Bibliotekų įstatymą, Kultūros centrų įstatymą ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros centrų veiklą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius susijusius su šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis; 4.4. būti susipažinęs su kultūros įstaigų sistema; 4.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 4.6. sugebėti atlikti teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 4.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass); 4.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 4.10. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų; 4.11. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis: 5.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir kultūros ministro pavedimai; 5.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; 5.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus; 5.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą pagal priskirtas veiklos sritis; 5.5. ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei kitose institucijose; 5.6. atlieka kitas nenuolatinio pobūdžio kultūros ministro jam pavestas funkcijas. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Kultūros viceministras tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.2020-03-08T00:00:002019-01-01T00:00:00439879Ministro įsakymas2017-08-22T00:00:00ĮV-898PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-898 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-839 redakcija) KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūros viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Kultūros viceministras padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Kultūros viceministro veiklos sritys: 5.1. profesionalusis menas; 5.2. nacionalinės kultūros sklaida užsienyje; 5.3. mėgėjų meninė veikla (išskyrus susijusią su etnine kultūra); 5.4. valstybinė kalba; 5.5. kultūros ir kūrybinės industrijos; 5.6. tautinės mažumos; 5.7. kultūrinė edukacija; 5.8. tarptautinis bendradarbiavimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis kultūros viceministro pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą; 6.3. gerai žinoti kultūros ir meno įstaigų kultūrinės edukacijos veiklą, Lietuvos kultūros tarybos įstatymą, Kultūros rėmimo fondo įstatymą, Profesionaliojo scenos meno įstatymą, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, Kino įstatymą, Muziejų įstatymą, Bibliotekų įstatymą, Kultūros centrų įstatymą ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros centrų veiklą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius susijusius su šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis; 6.4. būti susipažinęs su kultūros įstaigų sistema; 6.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 6.6. sugebėti atlikti teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 6.7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 6.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 6.10. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų. V. KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis: 7.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir kultūros ministro pavedimai; 7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; 7.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus; 7.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą pagal priskirtas veiklos sritis; 7.5. ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei kitose institucijose; 7.6. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Kultūros viceministras tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.2020-03-08T00:00:002019-07-08T00:00:00439883Ministro įsakymas4398792019-07-09T00:00:00ĮV-464PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-898 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. ĮV-464 redakcija) KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūros viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Kultūros viceministras padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Kultūros viceministro veiklos sritys: 5.1. profesionalusis menas; 5.2. nacionalinės kultūros sklaida užsienyje; 5.3. mėgėjų meninė veikla (išskyrus susijusią su etnine kultūra); 5.4. valstybinė kalba; 5.5. kultūros ir kūrybinės industrijos; 5.6. tautinės mažumos; 5.7. kultūrinė edukacija; 5.8. tarptautinis bendradarbiavimas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis kultūros viceministro pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą; 6.3. gerai žinoti kultūros ir meno įstaigų kultūrinės edukacijos veiklą, Lietuvos kultūros tarybos įstatymą, Kultūros rėmimo fondo įstatymą, Profesionaliojo scenos meno įstatymą, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, Kino įstatymą, Muziejų įstatymą, Bibliotekų įstatymą, Kultūros centrų įstatymą ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros centrų veiklą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius susijusius su šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis; 6.4. būti susipažinęs su kultūros įstaigų sistema; 6.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 6.6. sugebėti atlikti teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 6.7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 6.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 6.10. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų. 6.11. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. V. KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis: 7.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir kultūros ministro pavedimai; 7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; 7.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus; 7.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą pagal priskirtas veiklos sritis; 7.5. ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei kitose institucijose; 7.6. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Kultūros viceministras tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.2020-03-09T00:00:00441951Ministro įsakymas2020-03-09T00:00:00ĮV-174PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ĮV-174 KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūros viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Kultūros viceministras padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Kultūros viceministro veiklos sritys: 3.1. profesionalusis menas; 3.2. nacionalinės kultūros sklaida užsienyje; 3.3. valstybinė kalba; 3.4. kultūros ir kūrybinės industrijos; 3.5. kultūrinė edukacija; 3.6. tarptautinis bendradarbiavimas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis kultūros viceministro pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą; 4.3. gerai žinoti kultūros ir meno įstaigų kultūrinės edukacijos veiklą, Lietuvos kultūros tarybos įstatymą, Kultūros rėmimo fondo įstatymą, Profesionaliojo scenos meno įstatymą, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, Kino įstatymą, Muziejų įstatymą, Bibliotekų įstatymą, Kultūros centrų įstatymą ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros centrų veiklą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius susijusius su šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis; 4.4. būti susipažinęs su kultūros įstaigų sistema; 4.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 4.6. sugebėti atlikti teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 4.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass); 4.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 4.10. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų; 4.11. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis: 5.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir kultūros ministro pavedimai; 5.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; 5.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus; 5.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą pagal priskirtas veiklos sritis; 5.5. ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei kitose institucijose; 5.6. atlieka kitas nenuolatinio pobūdžio kultūros ministro jam pavestas funkcijas. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Kultūros viceministras tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.