Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-896 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-838 redakcija) KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūros viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Kultūros viceministras padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Kultūros viceministro veiklos sritys: 5.1. LRV programos įgyvendinimo plane numatytų teisės aktų rengimo stebėsena ir kontroliavimas; 5.2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programos tarpinės institucijos funkcijos; 5.3. kultūros srities investicijų projektai, vykdomi Valstybės investicijų programos lėšomis; 5.4. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų planavimas ir įgyvendinimo koordinavimas; 5.5. autorių teisės, atlikėjų ir kitos gretutinės teisės; 5.6. visuomenės informavimo politika, kultūros ir meno komunkacijos sistema; 5.7. Europos Sąjungos teisė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis kultūros viceministro pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą; 6.3. gerai žinoti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Visuomenės informavimo įstatymą, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtas veiklos sritis; 6.4. būti susipažinęs su kultūros įstaigų sistema; 6.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 6.6. sugebėti atlikti teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 6.7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 6.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 6.10. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų. V. KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas susijusias su šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis: 7.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir kultūros ministro pavedimai; 7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; 7.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus; 7.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą pagal priskirtas veiklos sritis; 7.5. ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei kitose institucijose; 7.6. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Kultūros viceministras tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.