Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ĮV-173 KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kultūros viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Kultūros viceministras padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Kultūros viceministro veiklos sritys: 3.1. etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas; 3.2. mėgėjų meninė veikla; 3.3. tautinės mažumos; 3.4. regionų kultūros politika, kultūros centrų veiklos stiprinimas ir efektyvinimas; 3.5. bazinio kultūros paslaugų paketo sukūrimo ir įgyvendinimo koordinavimas; 3.6. teisinio reguliavimo, susijusio su istorinio atminimo įamžinimu, tobulinimas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis kultūros viceministro pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą; 4.3. gerai žinoti kultūros ir meno įstaigų kultūrinės edukacijos veiklą, Lietuvos kultūros tarybos įstatymą, Kultūros rėmimo fondo įstatymą, Muziejų įstatymą, Bibliotekų įstatymą, Kultūros centrų įstatymą ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros centrų veiklą, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nematerialaus kultūros paveldo apsaugą; 4.4. būti susipažinęs su kultūros įstaigų sistema; 4.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 4.6. sugebėti atlikti teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles; 4.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass); 4.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 4.10. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų; 4.11. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas susijusias su šios pareigybės aprašymo 3 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis: 5.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir kultūros ministro pavedimai; 5.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; 5.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus; 5.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą pagal priskirtas veiklos sritis; 5.5. ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei kitose institucijose; 5.6. atlieka kitas nenuolatinio pobūdžio kultūros ministro jam pavestas funkcijas. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Kultūros viceministras tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui. Susipažinau __________________ (parašas) __________________ (vardas ir pavardė) __________________ (data)