Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-847 KULTŪROS MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Ministro patarėjas padeda kultūros ministrui įgyvendinant Vyriausybės programą kultūros srityje. III. VEIKLOS SRITIS 3. Ministro patarėjo pareigybė reikalinga padėti kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI MINISTRO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis ministro patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą išsilavinimą; 4.2. išmanyti bendruosius kultūros procesus; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų veiklą, visuomenės informavimą bei išmanyti kultūros finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos programų ir fondų principus; 4.5. gerai žinoti nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius menų sritį, institucijų veiklą ir tarptautinius reikalus; 4.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 4.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles; 4.9. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų. V. MINISTRO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Ministro patarėjas atlieka šias funkcijas jam pavestoje veiklos srityje: 5.1. Kaupia informaciją apie kultūrą ir kultūros politiką, analizuoja ją ir pateikia ministrui. 5.2. Padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus regionų kultūros politikos ir tolygios kultūros paslaugų plėtros klausimais. 5.3. Dalyvauja rengiant strateginius planus, tarpinstitucinius dokumentus, teikia pastabas ir siūlymus dėl prioritetų nustatymo, įgyvendinimo savo atsakomybės/ kompetencijos srityse. 5.4. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos prioritetus regionų kultūros politikos, tolygios kultūros paslaugų plėtros ir kitais klausimais susijusiais su regionų savitumo, bendruomeniškumo, kultūros sklaidos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir kūrybiškumo stiprinimu. 5.5. Kaupia ir analizuoja užsienio šalių patirtį regionų kultūros politikos, kultūros paslaugų prieinamumo, tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kitais klausimais, teikia siūlymus ministrui. 5.6. Aktyviai dalyvauja nustatant strategines regionų kultūros plėtros politikos kryptis, teikia įžvalgas ir pasiūlymus dėl regionų plėtros tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo. 5.7. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su ministerijos įstaigomis, kitų valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikia siūlymus dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo regiono kultūros politikos klausimais, nagrinėja pateiktus klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus. 5.8. Dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, ministerijos rengiamuose pasitarimuose skirtuose politikos formavimui ir įgyvendinimui. 5.9. Dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse. 5.10. Teikia pasiūlymus kultūros ministrui dėl rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, skirtų kultūros politikos ir strategijos formavimui ir įgyvendinimui, projektus. 5.11. Ministro pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, Seimo komitetuose, kitose institucijose ir įstaigose. 5.12. Pagal kompetenciją vykdo kitus kultūros ministro pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Ministro patarėjas yra tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.