Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                              PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

                                                      ministro 2019 m. balandžio  2 d.

                                                      įsakymu Nr. ĮV-234

KULTŪROS MINISTERIJOS KANCLERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros ministerijos kancleris (toliau – ministerijos kancleris) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministras.

II. PASKIRTIS

2.  Ministerijos kanclerio pareigybės paskirtis – koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos administracijos padalinių ir pavaldžių įstaigų administracinę ūkinę veiklą, padėti ministrui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauti įgyvendinant ministro politines nuostatas, prioritetus ir sprendimus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Ministerijos kanclerio veiklos sritis – ministerijos administracijos padalinių veiklos koordinavimas ir kontroliavimas; ministerijos strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo organizavimas ir koordinavimas; dalyvavimas organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumo vadovaujantis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis užtikrinimas; kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatytų ir ministro pavestų funkcijų vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI MINISTERIJOS KANCLERIO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

             4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

            4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, finansų valdymą, kultūros įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų veiklą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką, išmanyti kitus teisės aktus, susijusius su tiesioginių pareigų ministerijoje atlikimu, išmanyti strateginio planavimo principus;

4.3. gerai žinoti Valstybės tarnybos įstatymą, Darbo kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą;

4.4. gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant darbo santykių, valstybės turto valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo ir kitus klausimus vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus;

4.6. sugebėti atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų projektų rengimo ir raštvedybos taisykles;

4.7. išmanyti kokybės vadybosstandartus, kokybės vadybos sistemų diegimo ir palaikymo principus bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.8. savarankiškai planuoti ir organizuoti ministerijos administracijos veiklą;

4.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.11. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą;

4.12. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje;

4.13. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. PAGRINDINĖS MINISTERIJOS KANCLERIO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Ministerijos kanclerio pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

5.2. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą įgyvendinat strateginio planavimo dokumentus, užtikrina, kad šiame procese optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

5.3. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

5.4. padeda ministerijai ir ministrui koordinuoti ir įgyvendinti bendruosius valstybės valdymo efektyvumo didinimo uždavinius;

5.5. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų bei ministerijos administracijos metinių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

5.6. padeda ministrui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ministro politines nuostatas ir prioritetus, sprendimus; padeda ministrui koordinuoti ministrui nustatytų valdymo sričių Europos Sąjungos politikos klausimų įgyvendinimą;

5.7. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, atlieka ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų analizę, prireikus organizuoja teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą;

5.8. organizuoja ministerijos administracijos posėdžių rengimą, dalyvauja juose ir užtikrina, kad būtų rašomi posėdžių protokolai, priimami sprendimai, atitinkantys Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas;

5.9. vadovaudamasis ministerijos strateginiu veiklos planu ir Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

5.10. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

5.11. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines nuobaudas ar pašalpas;

5.12. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

5.13. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kultūros ministro pavestas funkcijas tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. MINISTERIJOS KANCLERIO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Ministerijos kancleris pavaldus kultūros ministrui.

Susipažinau: