Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-514 STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Neteko galios nuo 2019-01-01. 3. Neteko galios nuo 2019-01-01. II. PASKIRTIS 4. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą rengiant ministerijos veiklos strateginius planavimo dokumentus. III. VEIKLOS SRITIS 5. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas atlieka bendrosios veiklos srities - strateginio planavimo – funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį strateginio planavimo, strateginių procesų analizės srityje; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis; 6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Nacionaline reformų darbotvarke, 2014–2020 m. Nacionaline pažangos programa, Strateginio planavimo metodika, Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa ir Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais; 6.5. išmanyti Stebėsenos informacinę sistemą (toliau – SIS); 6.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass); 6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos taisykles. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėjas vykdo šias funkcijas: 7.1. koordinuoja ir rengia ministerijos strateginį veiklos planą, kitus kultūros ir su kultūros sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentus; 7.2. koordinuoja strateginio veiklos plano projekto aptarimą ministerijos Strateginio planavimo grupėje, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo; 7.3. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną bei koordinuoja ir rengia metinę veiklos ataskaitą; 7.4. koordinuoja ir atlieka kultūros ministro valdymo srities nacionalinių įstaigų strateginių veiklos planų bei jų įgyvendinimo ataskaitų analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo; 7.5. koordinuoja ministerijai pavaldžių bibliotekų bei Kultūros paveldo departamento prie ministerijos metinių veiklos planų rengimą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo; 7.6. koordinuoja ministerijai pavaldžių bibliotekų bei Kultūros paveldo departamento prie ministerijos metinių veiklos ataskaitų rengimo procesą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos ataskaitų tobulinimo; 7.7. koordinuoja ministerijos bei ministerijai pavaldžių viešojo administravimo įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų pateikimą Finansų ministerijai, suveda pateiktus duomenis į SIS; 7.8. pagal kompetenciją teikia informaciją, metodinę pagalbą ir konsultuoja ministerijos administracijos padalinius bei kultūros ministro valdymo sričiai priskirtas įstaigas strateginio veiklos planavimo klausimais; 7.9. pagal kompetenciją rengia ir teikia ministerijos vadovams analitinę informaciją ir ja grįstus pasiūlymus dėl ministrui pavestų valdymo sričių tobulinimo, strateginių valdymo priemonių taikymo bei dėl kultūros įstaigų, projektų ir programų finansavimo tvarkos tobulinimo; 7.10. atlieka administracinių užduočių paskirstymą kitiems Strateginio ir finansų valdymo skyriaus specialistams strateginio planavimo srityje, koordinuoja jų vykdymą bei atlieka įgyvendinimo kontrolę; 7.11. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 7.12. rengia teisės aktų projektus ir ministerijos raštus strateginio planavimo klausimais; 7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis kultūros srities strateginio planavimo srityje; 7.14. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą; 7.15. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja įvairių komisijų darbe, nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai; 7.16. vykdo kitus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui. Susipažinau (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)