Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-31 PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti kultūros tarptautiškumo, tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo politiką kultūros srityje su Baltijos, Baltijos jūros regiono, Baltijos ir Šiaurės Europos regiono ir Europos Sąjungos šalimis. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su Baltijos, Baltijos jūros regiono, Baltijos ir Šiaurės Europos regiono ir Europos Sąjungos šalimis – funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų studijų krypties grupės arba teisės, vadybos, rinkodaros, žmonių išteklių vadybos ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) ir ne mažesnę kaip 1 metų tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje darbo patirtį; 4.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 4.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, teisės aktų rengimo taisykles; 4.4. žinoti ir gebėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą kultūros srityje; 4.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, valdyti ir apibendrinti informaciją tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo klausimais, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.7. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo bei tvarkymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.9. turėti organizavimo ir konsultavimo gebėjimų. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. savo veiklos srityje rengia tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, projektus, koordinuoja jų derinimą su Lietuvos Respublikos institucijomis, rengia sutarčių patvirtinimo dokumentus, koordinuoja šių sutarčių ir susitarimų įgyvendinimą; 5.2. savo veiklos srityje rengia tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų/tarybų Lietuvos dalies darbo grupių veiklos dokumentus, teikia medžiagą tokių komisijų/tarybų darbo grupių susitikimams, rengia ataskaitas apie įvykusius susitikimus; 5.3. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai Baltijos šalių, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos, Baltijos jūros šalių regiono, Baltijos ir Šiaurės šalių regiono dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose; 5.4. savo veiklos srityje kaupia informaciją apie tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą kultūros srityje ir teikia ją ministerijos administracijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, valdžios ir valdymo institucijoms; 5.5. savo veiklos srityje rengia medžiagą ministerijos inicijuotiems posėdžiams ir susitikimams, rengia ataskaitas ir atmintines; 5.6. koordinuoja UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės ir apsaugos skatinimo įgyvendinimą, vykdo stebėseną ir dalyvauja rengiant šalies periodines ataskaitas; 5.7. savo veiklos srityje koordinuoja kultūros ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) darbo vizitų į užsienį programas, vyriausybinių delegacijų sudarymą bei ministerijos vadovybės kviestų užsienio valstybių delegacijų priėmimo Lietuvos Respublikoje programas, teikia medžiagą susitikimams, tvarko vizitų ataskaitas ir atmintines; 5.8. kartu su Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriumi koordinuoja diplomatinio protokolo reikalavimų vykdymą; 5.9. savo veiklos srityje konsultuoja Lietuvos kultūros institucijas ir organizacijas bei privačius asmenis tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje klausimais; 5.10. savo veiklos srityje pavaduoja kitą grupės vyriausiąjį specialistą jam nesant; 5.11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kultūros ministerijos vadovybės, grupės vadovo, vyresniojo patarėjo pavedimus, susijusius su aukščiau išvardintomis funkcijomis. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui ir atskaitingas vyresniajam patarėjui.