Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                      2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-252

                                                                                      (Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                      2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. ĮV-325  

           redakcija)

TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

          1.Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus Europos Sąjungos finansinės paramos, Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos bei korupcijos prevencijos srityse. Ši pareigybė taip pat reikalinga ginti ministerijos interesus, atstovaujant jai teismuose bei kitose valstybės institucijose.

                                                                 III. VEIKLOS SRITIS

                      3. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis –teisė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      4. Valstybės tarnautojas, einantis Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      4.1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

                      4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, išmanyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisę ir teisės sistemą;

4.3. išmanyti valstybės pagalbą kultūros sektoriuje, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą, korupcijos prevenciją, viešųjų ir privačių interesų derinimą reglamentuojančius teisės aktus;

4.4. turėti profesinės patirties atliekant teisės aktų paiešką nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės srityje, būti susipažinęs su bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismų praktika, Konstitucinio Teismo praktika;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, identifikuoti teisines problemas ir pateikti jų sprendimo alternatyvas;

4.6. turėti patirties rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

4.7. turėti teisės aktų projektų vertinimo patirties (sistemiškai vertinti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateiktus teisės aktų projektus dėl jų atitikties Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, tiksliai identifikuoti siūlomo teisinio reguliavimo trūkumus ir pateikti motyvuotas išvadas ir pasiūlymus);

4.8. turėti atstovavimo teismuose ir Konstituciniame teisme patirties;

4.9. turėti atstovavimo Europos Sąjungos institucijose (Europos Sąjungos Taryboje ir kt.) patirties;

4.10. išmanyti žmogiškųjų išteklių, programų ir projektų valdymo principus, žinoti ministerijos finansų valdymo mechanizmus, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

4.11. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

                      4.12. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                      4.13. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 5.1. ministerijos vadovybės pavedimu vertina, ar ministerijos ir Investicijų valdymo skyriaus, Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės parengti ir suinteresuotoms institucijoms derinti ar Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai atitinka įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir teisės technikos reikalavimus, šiuos projektus vizuoja;

5.2. ministerijos vadovybės ar Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjo pavedimu vizuoja arba pasirašo teisės aktų projektų teisines išvadas;

5.3. vertina, ar ministrui teikiami pasirašyti įsakymų ministerijos veiklos klausimais projektai, norminio pobūdžio įsakymų projektai ir sandoriai (išskyrus viešųjų pirkimų) atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, šiuos projektus vizuoja;

5.4. pagal kompetenciją organizuoja Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko pavedimų ministerijai vykdymą;

5.5. teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams ir kitiems ministerijos valstybės tarnautojams arba darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teisės taikymo klausimais;

5.6. ministro pavedimu atstovauja valstybei (Vyriausybei), ministrui ar Ministrui Pirmininkui teismuose ir kitose ginčų institucijose;

5.7. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant ministerijos teisės aktų projektus, atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

5.8. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei duomenis apie parengtus ir pateiktus svarstyti Seimo sesijose teisės aktų projektus;

5.9. konsultuoja ministerijos darbuotojus valstybės pagalbos kultūros srityje, Europos Sąjungos finansinės paramos, korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo, stebėsenos ir kitais ministerijai aktualiais nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės klausimais;

5.10. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su korupcijos tikimybės nustatymu, kitus veiksmus, reikalingus korupcijos rizikos analizei atlikti, organizuoja ir koordinuoja šį procesą, rengia ministerijos kovos su korupcija programą, koordinuoja jos vykdymą, rengia, abibendrina, teikia informaciją, susijusią su korupcijos prevencijos veikla ministerijoje ir jos reguliavimo srityje, atlieka kitus veiksmus, susijusius su korupcijos prevencija;

5.11. rengia ir padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos, teisėtvarkos ir valstybės institucijoms bei atstovauja ministerijai šiose institucijose;

5.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinėmis ir užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais ir teikia jiems reikalingą informaciją tinkamai ir laiku;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo ar veiklos grupių veikloje;

5.14. pagal kompetenciją analizuoja Valstybės kontrolės ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;

5.15. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus su ministerijos ar Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

__________________________                                   ______________               _______________

(valstybės tarnautojo pareigos)                                      (parašas)                             (vardas, pavardė)

_____________________