Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. kovo 1d. įsakymu Nr. ĮV-146

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. birželio  d. įsakymo Nr. ĮV-435

redakcija)

                     

KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūrinės edukacijos politikos  grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas;

II. PASKIRTIS

 2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga užtikrinti, kad ministerijos formuojama ugdymo kultūra ir menu politika sudarytų sąlygas visoms visuomenės grupėms dalyvauti kultūroje, kad būtų nuosekliai formuojama ir įgyvendinama regionų kultūros politika, o rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius ir kitus teisės aktus.    

III. VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, organizuoja grupės darbą, pagal kompetenciją padeda kultūros ministrui formuoti valstybės politiką kultūrinės edukacijos srityje: formaliajame, neformaliajame ir socialinės atskirties grupių ugdyme, Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, valstybinės kalbos, tautinių mažumų ir kultūros centrų srityse, taip pat pagal kompetenciją prisidėti formuojant regionų kultūros politiką.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI GRUPĖS VADOVO PAREIGASEINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį profesionalaus meno, kūrybinių industrijų ar kultūros edukacijos srityse ar turėti vadovavimo kultūros ar edukacijos įstaigai patirties;

4.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

4.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūrinės edukacijos, istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, valstybinės kalbos, tautinių mažumų ar kultūros centrų veiklą.

4.4. žinoti Lietuvoje ratifikuotas konvencijas ir Europos Sąjungos deklaruojamas nuostatas susijusias su kultūros edukacija, tautinių mažumų klausimais; 

4.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

4.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

4.10. būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto
naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų grupės darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti grupės nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai šiose srityse:

5.1.1. kultūrinės edukacijos politikos formaliajame ugdyme;

5.1.2. kultūrinės edukacijos politikos neformaliame ugdyme;

5.1.3. kultūrinės edukacijos politikos socialinės atskirties grupių ugdyme;

5.1.4. regionų kultūrinės edukacijos politikos grupės kompetencijos srityse;

5.1.5. Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo politikos;

5.1.6. valstybinės kalbos politikos;

5.1.7. valstybės tautinių mažumų politikos;

5.1.8. kultūros centrų politikos;

5.1.9. regionų kultūros politikos;

5.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

5.3. kultūros viceministro pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant grupės kompetencijai priskirtus klausimus;

5.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje darbe;

5.7. užtikrina grupės bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

5.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus;

5.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus;

5.10. apibendrina grupės kompetencijos sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

5.11. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl grupės kompetencijai priskirtų išvadoms gauti pateiktų teisės aktų projektų;

5.12. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų projektus;

         5.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus.

             5.14. grupės kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

             5.15. grupės kompetencijos srityse analizuoja savivaldybių kultūros įstaigų veiklą;

             5.16. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui;

             5.17. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės biudžeto asignavimų grupės kompetencijai priskirtoms sritims sričiai paskirstymo;

             5.18. dalyvauja tarptautinių kultūrinės edukacijos tinklų veikloje, bendradarbiauja su grupės kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kultūros viceministrui.

__________________