Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-32 PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijomis, valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ministerijos veiklos sričiai priskirtais klausimais. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – tarptautinio daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su tarptautinėmis organizacijomis ir ES institucijomis bei valstybėmis narėmis – funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIASPAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų studijų krypties grupės arba teisės, vadybos, rinkodaros, žmonių išteklių vadybos ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbo su ES institucijomis - dalyvaujant, rengiant ar pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, tarptautinius santykius, teisės aktų rengimo taisyklėmis; 4.4. būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos sutarties ir sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką; 4.5. būti susipažinęs su ES Tarybos, Europos Tarybos, UNESCO darbo struktūrų veiklos principais; 4.6. būti susipažinęs su Europos Komisijos veiksmų programos valdymo komitetų veiklos principais, ES paramos kultūrai programų įgyvendinimo valdymu ES ir nacionaliniu lygmeniu; 4.7. būti susipažinęs su ES teisės aktais bei rekomendacijomis kultūros politikos, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo srityse; 4.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo struktūrų susitikimų rengimo reikalavimais; 4.9. būti susipažinęs su ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje principais; 4.10. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant išvadas, analitinius dokumentus, pažymas; 4.11. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.12. mokėti anglų ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass). V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. savo veiklos srityje rengia UNESCO ir Europos Tarybos konvencijų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudaromų su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, projektus, koordinuoja jų derinimą su Lietuvos Respublikos institucijomis, rengia sutarčių patvirtinimo dokumentus, koordinuoja sutarčių ir susitarimų įgyvendinimą; 5.2. koordinuoja ministerijos dalyvavimą UNESCO ir Europos Tarybos bei susijusių tarpvyriausybinių organų veikloje, ministerijos ir pavaldžių įstaigų atstovų skyrimą į atitinkamus UNESCO ir Europos Tarybos darbo organus, atstovavimo pozicijų formavimą ir teikimą, informacijos apie UNESCO ir Europos Tarybos veiklą teikimą Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ar įstaigoms, administruoja Lietuvos Respublikos narystės mokesčius tarptautinėms organizacijoms; 5.3. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai Europos Tarybos, UNESCO ir Europos Sąjungos institucijų darbo organuose; 5.4. koordinuoja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklą; 5.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją dėl Lietuvos Respublikai prioritetinių ministerijos veiklos sričiai priskirtų tarptautinių organizacijų komitetų ir dalyvavimo juose tikslingumo, teikia apibendrintą informaciją apie ministerijos atstovų dalyvavimą prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų veikloje; 5.6. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ministerijos veiklos sričiai priskirtais klausimais, rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos ministerijų atstovų posėdžiams ir pasitarimams dėl ES politikos, susijusios su ministerijos veiklos sritimis; 5.7. koordinuoja ES teisės (acquis communautaire), priskirtos ministerijos kompetencijai, perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia informaciją Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie ES teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje, direktyvų perkėlimo ir įgyvendinimo bei ES teisės įgyvendinimo planų priemonių vykdymą; 5.8. koordinuoja ir vykdo ministerijai priskirtų ES dokumentų ir informacijos pateikimą Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje LINESIS; 5.9. koordinuoja Lietuvos dalyvavimo ES paramos kultūrai programose bei kitose programose klausimus; 5.10. koordinuoja valstybės tarnautojų dalyvavimą ES mokymuose, ES valstybių narių organizuojamuose renginiuose, atvirojo koordinavimo metodo darbo grupėse; 5.11. savo veiklos srityje koordinuoja kultūros ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) darbo vizitų į užsienį programas, vyriausybinių delegacijų sudarymą bei ministerijos vadovybės kviestų užsienio valstybių delegacijų priėmimo Lietuvos Respublikoje programas, teikia medžiagą susitikimams, tvarko vizitų ataskaitas ir atmintines; 5.12. savo veiklos srityje pavaduoja kitą grupės vyriausiąjį specialistą jam neesant; 5.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kultūros ministerijos vadovybės, grupės vadovo, vyresniojo patarėjo pavedimus, susijusius su aukščiau išvardintomis funkcijomis. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui ir atskaitingas vyresniajam patarėjui.