Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-565

 

STRATEGINIŲ POKYČIŲ GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginių pokyčių grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga organizuoti grupės darbą formuojant strateginius sprendimus ministro valdymo srityje, rengiant teisės aktus šių sprendimų įgyvendinimui bei atstovaujant ministerijai tarpinstituciniu lygmeniu sprendžiant strateginių pokyčių klausimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – strateginių pokyčių valdymo ir koordinavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis grupės vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo srityje;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, kultūros įstaigų veiklą bei valdymą, ir kitais dokumentais, susijusiais su kultūros politika, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa;

4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

4.7. sugebėti organizuoti darbo grupių veiklą, joms vadovauti bei užtikrinti rezultatų pasiekimą nustatytais terminais;

4.8. mokėti anglų, vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.9. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer, Outlook Express.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. padeda kultūros ministerijos vadovybei formuoti politiką kultūros ministro valdymo srityje, nustatyti ministerijos ilgalaikius veiklos prioritetus bei juos įgyvendinančius sprendimus;

5.2. teikia siūlymus dėl esminių pokyčių ministro valdymo srityje bei jiems reikalingų strateginių sprendimų priėmimo, organizuoja ir koordinuoja vidaus ir išorės darbo grupes šiems sprendimams rengti, svarstyti bei derinti;

5.3. kultūros ministro pavedimu analizuoja ir vertina rengiamus ministerijos strateginio planavimo dokumentus, ataskaitas, programas ir tyrimus bei kitų valstybės politikos dokumentus, jeigu jie gali įtakoti kultūros ministro valdymo sričių raidos, reglamentavimo ar finansavimo strateginius pokyčius;

5.4. koordinuoja ministerijos pozicijos atstovavimą rengiant ilgalaikius valstybės strateginius, tarpinstitucinius ir tarpsritinius dokumentus bei kitų valstybės politikos sričių strateginio valdymo dokumentus: dalyvauja Nacionalinio pažangos plano, plėtros programų, ES investicijų, kitos tarptautinės paramos programavimo, Lietuvos Respublikos teritorinio bendrojo plano, Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimo procesuose, užtikrinant kultūros politikos prioritetų, nuostatų ir planavimo dokumentų integraciją bei suderinamumą;

5.5. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir patarimus kultūros ministrui, kultūros viceministrams ir ministerijos kancleriui dėl valstybės strateginio planavimo dokumentų, Vyriausybės programos įgyvendinimo ir kitų klausimų poveikio kultūros ministro valdymo sričiai;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja vertinant ES investicijų struktūrinių fondų lėšų panaudojimo poveikį;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui reikalingų strateginių dokumentų rengime ir tobulinime;

5.8. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja grupės darbą, paskirsto užduotis grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti grupei nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei ministerijos vadovybės pavedimai;

5.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, vizuoja parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir raštų bei kitų teisės aktų projektus grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.10. koordinuoja bendradarbiavimą su kitais ministerijos padaliniais rengiant bei įgyvendinant nenuolatinio pobūdžio strateginius sprendimus;

5.11. teikia pasiūlymus dėl grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei grupės veiklos tobulinimo;

5.12. pagal poreikį atstovauja ministerijai kitose valstybės, užsienio, tarptautinėse ar savivaldybių institucijose grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.13. vykdo kitus kultūros ministro su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus kultūros ministrui.

________________