Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-566 STRATEGINIŲ POKYČIŲ GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginių pokyčių grupės (toliau – grupė) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga vykdyti grupės užduotis formuojant strateginius sprendimus ministro valdymo srityje, rengiant teisės aktus šių sprendimų įgyvendinimui bei atstovaujant ministerijai tarpinstituciniu lygmeniu sprendžiant strateginių pokyčių klausimus. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – strateginių pokyčių valdymo ir koordinavimo funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio ir (arba) viešųjų investicijų valdymo srityje; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Strateginio planavimo metodika, Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, ministerijos nuostatais, kitais nacionaliniais strateginiais dokumentais; 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus; 4.6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą; 4.8. išmanyti raštvedybos taisykles ir mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia ir teikia pasiūlymus kultūros ministrui, kultūros viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės strateginio planavimo dokumentų, Vyriausybės programos įgyvendinimo ir kitų klausimų poveikio kultūros ministro valdymo sričiai; 5.2. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant ministro valdymo sričių strateginių pokyčių integravimą į ilgalaikius valstybės strateginius, tarpinstitucinius ir tarpsritinius dokumentus, jų įgyvendinimą, stebėseną ir atnaujinimą; 5.3. dalyvauja rengiant Nacionalinio pažangos plano, plėtros programų, ES investicijų, kitos tarptautinės paramos programavimo, Lietuvos Respublikos teritorinio bendrojo plano duomenis ir dokumentus; 5.4. koordinuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ir kitų valstybės strateginių dokumentų rengimo ir atnaujinimo procesus, užtikrinant kultūros politikos prioritetų, nuostatų ir planavimo dokumentų integraciją bei suderinamumą; 5.5. pagal kompetenciją bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija koordinuoja Kultūros ir kūrybinių industrijų strateginių krypčių 2014-2020 m. priemonių planavimą ir įgyvendinimo priežiūrą, planuoja ir teikia siūlymus kultūros sektoriui aktualiems uždaviniams ir rodikliams, dalyvauja jų nustatymo ir pagrindimo tyrimų užsakyme bei duomenų analizės procesuose šių ministerijų valdymo srityse rengiamo Nacionalinio pažangos plano bei naujo ES investicijų laikotarpio Veiksmų programos apimtyje; 5.6. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą nustatant veiklos prioritetus, strateginių pokyčių kryptis ir atsiskaitant už jų įgyvendinimą; 5.7. dalyvauja rengiant ir derinant kultūros bei su ministro valdymo sritimis susijusius strateginius, rengia kitus grupės veiklos užtikrinimui reikalingus dokumentus ir teisės aktus; 5.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, dalyvauja ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje; 5.9. siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo ministerijos vadovybės ir Strateginių pokyčių grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su grupės veikla. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Strateginių pokyčių grupės vadovui. ________________