Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-569 STRATEGINIŲ POKYČIŲ GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginių pokyčių grupės patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Strateginių pokyčių grupės vadovui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio ir (arba) viešųjų investicijų valdymo srityje; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Strateginio planavimo metodika, Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, ministerijos nuostatais, kitais nacionaliniais strateginiais dokumentais; 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus; 4.6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą; 4.8. išmanyti raštvedybos taisykles ir mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 4.9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu (pagal Europass). III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia ir teikia pasiūlymus kultūros ministrui, kultūros viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės strateginio planavimo dokumentų, Vyriausybės programos įgyvendinimo ir kitų klausimų poveikio kultūros ministro valdymo sričiai; 5.2. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant ministro valdymo sričių strateginių pokyčių integravimą į ilgalaikius valstybės strateginius, tarpinstitucinius ir tarpsritinius dokumentus, jų įgyvendinimą, stebėseną ir atnaujinimą; 5.3. dalyvauja Nacionalinio pažangos plano, plėtros programų, ES investicijų, kitos tarptautinės paramos programavimo, Lietuvos Respublikos teritorinio bendrojo plano, Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ir kitų valstybės strateginių dokumentų rengimo procesuose, užtikrinant kultūros politikos prioritetų, nuostatų ir planavimo dokumentų integraciją bei suderinamumą; 5.4. teikia siūlymus dėl tyrimų ir analizių poreikio kultūros ministro valdymo srityje; 5.5. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą nustatant veiklos prioritetus, strateginių pokyčių kryptis ir atsiskaitant už jų įgyvendinimą; 5.6. pagal kompetenciją dalyvauja tobulinant kultūros statistikos ir duomenų analizės sistemą; 5.7. pagal kompetenciją dalyvauja ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui reikalingų strateginių dokumentų rengime ir tobulinime; 5.8. dalyvauja rengiant ir derinant kultūros bei su ministro valdymo sritimis susijusius strateginius planus, rengia kitus grupės veiklos užtikrinimui reikalingus dokumentus ir teisės aktus; 5.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, dalyvauja ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje; 5.10. siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo ministerijos vadovybės ir Strateginių pokyčių grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su grupės veikla.