Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2018 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. ĮV- 520

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS
PATARĖJO FINANSŲ KONTROLEI
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) patarėjas finansų kontrolei yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios nuo 2019-01-01.
3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Patarėjo finansų kontrolei pareigybė reikalinga ministerijos finansų kontrolės vykdymui, užtikrinant valstybės biudžeto asignavimų ir kitų ministerijos disponuojamų lėšų, materialinių išteklių naudojimą racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas, garantuojant tikslios, teisingos ir išsamios informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas dokumentų teikimą laiku Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansinių išteklių valdymo, biudžeto vykdymo ir finansų kontrolės, funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
6.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, mokesčių administravimą, viešuosius pirkimus, turto valdymą, kultūros įstaigų veiklą;
6.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
6.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. atlieka finansinių bei ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo kontrolę;
7.2. atlieka rengiamų viešųjų pirkimų dokumentų (sutarties ir specifikacijos) projektų vertinimą; 
7.3. kontroliuoja bei užtikrina efektyvų ministerijos valdomų finansinių ir materialinių išteklių naudojimą;
7.4. atlieka ūkines operacijas ir įvykius patvirtinančių dokumentų - prekių ir paslaugų sąskaitų faktūrų, dotacijų paraiškų savivaldybėms bei kitų apskaitos dokumentų patikrą;
7.5. atlieka patikrintų apskaitos dokumentų aprašymą, nurodant informaciją, iš kokios vykdomos programos, priemonės, valstybės funkcijos, finansavimo šaltinio ir ekonominės klasifikacijos straipsnio apmokėti išlaidas
 7.6. vykdo valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų pagal priemones sąmatų likučio kontrolę;
 7.7. užtikrina tinkamai įformintų dokumentų ir kitos reikalingos informacijos savalaikį pateikimą NBFC;
7.8. planuoja institucijos valdymui skirtų valstybės biudžeto asignavimų institucijos valdymui poreikį;
7.9. rengia institucijos valdymui skirtų valstybės biudžeto išlaidų sąmatą pagal ketvirčius ir teikia Strateginio ir finansų valdymo skyriui;
7.10 atlieka finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo ataskaitų bei konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio patikrą, derinimą ir analizę;
7.11 rengia kontroliuojamų Viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) sąrašą, jį derina ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
7.12. atlieka Kultūros ministerijos kontroliuojamų VSS, kurių apskaita nėra tvarkoma centralizuotai, finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teikimą į VSAKIS ir subjektų tarpusavio derinimo operacijų VSAKIS atlikimą ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų ir kitos prašomos informacijos ir (arba) apskaitos dokumentų pateikimą NFBC kontrolę;
7.13 tikrina VSAKIS paketo kontrolių sąrašą ir jį vizuoja;
7.14 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus;
7.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

 
Susipažinau

 (pareigos)        
    
 (parašas)    
        
 (vardas ir pavardė)

               
 (data)