Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ĮV-77 PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga padėti formuoti kultūros tarptautiškumo, tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje politiką su Rytų ir Pietryčių Europos, Vidurinės Azijos, Šiaurės ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų, Pietryčių Azijos ir Okeanijos šalimis. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su Rytų ir Pietryčių Europos, Vidurinės Azijos, Šiaurės ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų, Pietryčių Azijos ir Okeanijos šalimis – funkcijas. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą menų, humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje darbo patirtį; 4.2. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass); 4.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.4. žinoti ir gebėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą kultūros srityje; 4.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.6. gebėti savarankiškai planuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, valdyti ir apibendrinti informaciją tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo klausimais, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.7. turėti organizavimo ir konsultavimo gebėjimų, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. savo veiklos srityje rengia tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, projektus, koordinuoja jų derinimą su Lietuvos Respublikos institucijomis, rengia sutarčių patvirtinimo dokumentus, koordinuoja šių sutarčių ir susitarimų įgyvendinimą; 5.2. savo veiklos srityje rengia tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų/tarybų Lietuvos dalies darbo grupių veiklos dokumentus, teikia medžiagą tokių komisijų/tarybų darbo grupių susitikimams, rengia ataskaitas apie įvykusius susitikimus; 5.3. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai Europos Sąjungos darbo organuose, tarpvyriausybiniuose formatuose ASEM, IHRA, Vidurio bei Rytų Europos šalių ir Kinijos (16+1); 5.4. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ministerijos atstovo dalyvavimą Nacionalinėje vystomojo bendradarbiavimo komisijoje, rengia medžiagą komisijos posėdžiams, teikia informaciją apie ministerijos ir pavaldžių įstaigų oficialią paramą vystymuisi, teikia vystomojo bendradarbiavimo veiklos ataskaitas; 5.5. savo veiklos srityje kaupia informaciją apie tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą kultūros srityje ir teikia ją ministerijos administracijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, valdžios ir valdymo institucijoms; 5.6. savo veiklos srityje rengia medžiagą ministerijos inicijuotiems posėdžiams ir susitikimams, rengia ataskaitas ir atmintines; 5.7. savo veiklos srityje koordinuoja kultūros ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) darbo vizitų į užsienį programas, vyriausybinių delegacijų sudarymą bei ministerijos vadovybės kviestų užsienio valstybių delegacijų priėmimo Lietuvos Respublikoje programas, teikia medžiagą susitikimams, rengia vizitų ataskaitas ir atmintines; 5.8. kartu su Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriumi koordinuoja diplomatinio protokolo reikalavimų vykdymą; 5.9. savo veiklos srityje konsultuoja Lietuvos kultūros institucijas ir organizacijas bei privačius asmenis tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje klausimais; 5.10. savo veiklos srityje pavaduoja kitą grupės vyriausiąjį specialistą ir patarėją jam neesant; 5.11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kultūros ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo, vyresniojo patarėjo pavedimus, susijusius su aukščiau išvardintomis funkcijomis. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui ir atskaitingas vyresniajam patarėjui.