Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-41

 

PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

         1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

        2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir vertinti profesionaliojo scenos meno srities procesus, padėti formuoti valstybės kultūros politiką profesionaliojo scenos meno srityje (teatro srityje).

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

       3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – profesionaliojo scenos meno (teatro) politikos formavimo, raidos ir sklaidos – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

        4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtį;

4.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos rekomendacijomis;

4.3.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir meno sričių procesus;

4.4.  gebėti analizuoti ir rengti teisės aktus;

4.5.  žinoti profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinės veiklos specifiką, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.9. mokėti užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

        5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1.  įgyvendindamas ministerijos strateginį tikslą skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą visuomenėje rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su profesionaliojo scenos meno sritimi. Prireikus, rengia teisės aktų projektus, susijusius su Grupės veikla;

5.2.  koordinuoja ir įgyvendina profesionaliojo scenos meno nevyriausybinių organizacijų projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų kompensavimą;

5.3.  vykdo nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklos priežiūrą, stebėseną ir analizę:

5.3.1. vertina strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų projektus;

5.3.2. atlieka strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų įgyvendinimo stebėseną;

5.3.3. analizuoja strateginių metinių veiklos planų ir kūrybinių programų rezultatus;

5.3.4. teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;

5.4.  koordinuoja Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos darbą;

5.5.  organizuoja Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą, koordinuoja šio konkurso ekspertų komisijos darbą ir užtikrina konkurso laimėtojo apdovanojamą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio metu;

5.6.  koordinuoja profesionaliojo scenos meno vertinimo komisijos sudarymą, darbo organizavimą ir premijų skyrimą;

5.7.  kiekvienais metais Tarptautinės teatro dienos (kovo 27 d.) proga koordinuoja profesionaliojo scenos meno premijų įteikimo renginio organizatoriaus skyrimą, užtikrina premijų ir atminimo ženklų „Auksinis scenos kryžius“ ir „Boriso Dauguviečio auskaras“ įteikimą renginio metu;

5.8.  tvarko dokumentus, susijusius su juridinio asmens pripažinimu profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimu;

5.9.  kaupia, analizuoja ir apibendrina užsienio šalių patirtį (informaciją) profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos, bendradarbiavimo, administravimo klausimais ir teikia šią informaciją bei pasiūlymus grupės vadovui bei ministerijos vadovybei;

5.10.   ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją savivaldybių institucijose, tarpžinybinėse komisijose, darbo grupėse (Lietuvoje ir užsienyje), teatrų meno tarybose;

5.11.   koordinuoja viešųjų įstaigų ,,Teatras MENO FORTAS“ ir Vilniaus keistuolių teatras veiklą;

5.12.   pagal savo kompetenciją organizuoja ir dalyvauja įvairiuose pasitarimuose bei darbo grupėse profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos klausimais Lietuvoje ir užsienyje;

5.13.   užmezga ir palaiko ryšius su užsienio šalių institucijomis ir organizacijomis, koordinuojančiomis profesionalųjį scenos meną;

5.14.   rengia ministerijos raštus ir nustatyta tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;

5.15.   renka statistinius duomenis ir informaciją apie profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklą, juos analizuoja, apibendrina ir teikia išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei, kitiems suinteresuotiems asmenims;

5.16.   pavaduoja kitą grupės vyriausiąjį specialistą jam nesant;

5.17.   vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir grupės vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

        6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.