Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-134 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas; II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir vertinti profesionaliojo scenos meno srities procesus, padėti formuoti valstybės kultūros politiką profesionaliojo scenos meno srityje (muzikos, baleto ir šiuolaikinio šokio meno srityse). III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - profesionaliojo muzikos, baleto ir šiuolaikinio šokio meno politikos formavimo, raidos ir sklaidos, funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis grupės vyriausiojo specialisto pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą menų srities muzikos magistro laipsniui išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį muzikos ir šokio meno srityse (eksperto, renginių organizatoriaus, redaktoriaus); 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, meno kūrėjų ir atlikėjų kūrybinę veiklą ir socialines garantijas, su teisės aktų rengimo taisyklėmis; 4.3. žinoti valstybės politiką scenos meno srityje, meno kūrėjų ir atlikėjų kūrybinės veiklos specifiką, teatrų bei koncertinių įstaigų sistemą, jų veiklos principus ir problemas; 4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 4.5. atlikti teisės aktų, reglamentuojančių scenos meno įstaigų veiklą, analizę, rengti išvadas, siūlymus ir teisės aktų projektus; 4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; 4.7. mokėti užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbą pažengusio lygmens B1 lygiu; 4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su grupės veikla; 5.2. vertina ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių bei naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių su teatrų ir koncertinių įstaigų bei viešosios įstaigos „Baltijos cirkas“ veiklos sritimi; 5.3. atlieka teatrų ir koncertinių įstaigų veiklos tyrimus, renka statistinius duomenis apie muzikinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, ir viešosios įstaigos „Baltijos cirkas“, kurioje dalininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, veiklą, juos analizuoja, apibendrina ir pateikia išvadas bei siūlymus ministerijos vadovybei, teikia informaciją šiuo klausimu Lietuvos statistikos departamentui, kitiems suinteresuotiems asmenims; 5.4. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių muzikinių ir šokio teatrų ir koncertinių įstaigų politikos raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja teatrų ir koncertinių įstaigų raidą skatinančių įstatymų, strategijų, programų projektus, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl šios srities reglamentavimo tobulinimo; 5.5. pagal kompetenciją teikia konsultacijas muzikiniams ir šokio teatrams ir koncertinėms įstaigoms dėl metinių ataskaitų ir planų rengimo, kūrybinių darbuotojų atestavimo, socialinių garantijų; 5.6. teikia siūlymus muzikinių ir šokio teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinių darbuotojų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo klausimais; 5.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus; 5.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant strateginius planavimo dokumentus, vykdo strateginio veiklos plano programų priemonių iš valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis; 5.9. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemones: 5.9.1. kompensacinių išmokų skyrimą, nutraukimą teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams; 5.9.2. muzikinio instrumentarijaus įsigijimo; 5.10. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja įvairių komisijų, tarybų, darbo grupių darbe; 5.11. koordinuoja Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų komisijos veiklą; 5.12. rengia kuruojamų priemonių įgyvendinimui teikiamų paraiškų suvestines ir teikia jas komisijoms, rengia sutartis su komisijos nariais bei finansavimą gavusiais pareiškėjais; 5.13. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus ir rengia atitinkamas sutartis; 5.14. dalyvauja Lietuvos nacionalinių ir valstybinių muzikinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, ir viešosios įstaigos „Baltijos cirkas“, kurioje dalininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, meno tarybų veikloje; 5.15. Ministerijos vadovų pavedimu pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis muzikos ir šokio srityse; 5.16. pagal kompetenciją nagrinėja valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, kultūros ir meno įstaigų, piliečių pareiškimus ir skundus bei siūlymus, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 5.17. pagal kompetenciją teikia visuomenės informavimo priemonėms informaciją muzikinių teatrų ir koncertinių įstaigų, viešosios įstaigos „Baltijos cirkas“ veiklos, kūrybinių darbuotojų socialinių garantijų klausimais; 5.18. pavaduoja kitą grupės vyriausiąjį specialistą jam nesant; 5.19. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir grupės vadovo pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)