Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-136 PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti ir vertinti meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų veiklos, meno kūrėjų socialinės padėties procesus, profesionalaus meno raidą, rengti su šiomis sritimis susijusius teisės aktų projektus, atstovauti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – ministerija) Lietuvos ir užsienio institucijose sprendžiant meno kūrėjų ir jų organizacijų veiklos, paramos ir socialinių garantijų, profesionalaus meno srities klausimus. III. VEIKLOS SRITIS 3. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – profesionaliosios kūrybos politikos formavimo srityje IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srityje ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros ar meno srityje; 4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų veiklą, paramos meno kūrėjams teikimą bei socialinių garantijų užtikrinimą; 4.4 būti susipažinęs su meno kūrėjų organizacijų, kitų kultūros ir meno srities nevyriausybinių organizacijų, veikla, gerai žinoti meno kūrėjų, meno kūrėjų organizacijų, kitų kultūros ir meno srities nevyriausybinių organizacijų situaciją ir problemas; 4.5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, galinčias įtakoti valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų, kitų kultūros ir meno nevyriausybinių organizacijų veiklos srityse; 4.6. atlikti teisės aktų, reglamentuojančių meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų, kitų kultūros ir meno srities nevyriausybinių organizacijų, ekspertizę, rengti jų projektus; 4.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.9. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.10. mokėti užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų, meno kūrėjų paramos ir socialinės apsaugos, profesionalaus meno veiklos sritimis. Prireikus, rengia teisės aktų projektus, susijusius su grupės veikla; 5.2. vertina ir teikia pasiūlymus dėl galiojančių bei naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių meno kūrėjų, profesionalaus meno veiklos sritimis; 5.3. nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijų bei kitų tarptautinių organizacijų rengiamų dokumentų meno kūrėjų, profesionalaus meno klausimais; 5.4. renka statistinius duomenis ir informaciją apie meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų veiklą, juos analizuoja, apibendrina ir teikia išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei, kitiems suinteresuotiems asmenims; 5.5. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai Europos Sąjungos, užsienio šalių institucijose meno kūrėjų, profesionalaus meno klausimais; 5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus; 5.7. dalyvauja rengiant su kompetencijos sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentus; 5.8. nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus Lietuvos kultūros ir meno taryboje, ministerijos kolegijos posėdžiuose; 5.9. pagal kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis; 5.10. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus ir rengia atitinkamas sutartis; 5.11. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, tarybų, darbo grupių darbe; 5.12. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 5.13. koordinuoja meno kūrėjų socialinės apsaugos priemonių įgyvendinimą, Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos bei pagal kompetenciją kitų ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą; 5.14. koordinuoja paramos gavėjo statuso meno kūrėjams suteikimą, registruoja paramos gavėjo statusą įgijusius meno kūrėjus Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje; 5.15. tvarko Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinę sistemą, teikia duomenis bei informaciją suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms; 5.16. koordinuoja Lietuvos kultūros ir meno tarybos darbą; 5.17. teikia Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kandidatūras dėl pirmojo laipsnio pensijos skyrimo; 5.18. administruoja Jaunojo menininko premijų skyrimą; 5.19. teikia Konkurencijos tarybai duomenis į Suteiktos valstybės pagalbos registrą apie Kultūros ministerijai pavaldžioms ir ministro valdymo sričiai priklausančioms įstaigoms suteiktą valstybės pagalbą; 5.1.20. nagrinėja valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, kultūros ir meno įstaigų, piliečių pareiškimus ir skundus bei pasiūlymus, imasi priemonių, kad būtų išspręstos keliamos problemos; 5.1.21. pavaduoja kitą grupės vyriausiąjį specialistą jam nesant; 5.1.22. vykdo kitus grupės vadovo, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau ______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)