Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-133 PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1.Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 3. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga analizuoti ir vertinti valstybės kultūros politiką literatūros ir leidybos srityse, koordinuoti literatūros ir knygų leidybos sričių skatinimo ir sklaidos programas ir priemones. III. VEIKLOS SRITIS 4. Valstybės tarnautojas, einantis grupės patarėjo pareigas, vykdo specialiosios veiklos funkcijas literatūros ir leidybos srityse: dalyvauja įgyvendinant ministerijos strateginius tikslus literatūros ir knygų leidybos srityse užtikrinant efektyvią šių sričių plėtrą, koordinuojant literatūros sklaidos, knygos meno ir skaitymo skatinimo programas ir priemones. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių ar humanitarinių mokslų srities, ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros srityje; 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis; 5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais, tarptautiniais susitarimais ir kitus teisės aktais bei strateginiais dokumentais, reglamentuojančiais literatūros ir knygų leidybos sritis; 5.4. būti susipažinusiam su kultūros politikos, literatūros ir jos sklaidos bei knygos meno ir skaitymo skatinimo bei knygų leidybos sričių specifika, jų problematika ir raida bei tendencijomis; 5.5. gebėti atlikti literatūros, knygos meno ir leidybos lauko vertinimą ir analizę; 5.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti organizacinių sugebėjimų bei projektų valdymo įgūdžių; 5.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti su priskirtomis funkcijomis susijusią informaciją ir rengti analitinę medžiagą bei išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 5.8. mokėti bent vieną iš užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbų ne žemesniu kaip C1 lygiu; 5.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka tokias funkcijas: 6.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką literatūros ir leidybos, knygos meno ir skaitymo skatinimo srityse; 6.2. koordinuoja Lietuvos prisistatymus specialiu statusu tarptautinėse knygų mugėse, šių pristatymų koncepcijos rengimą ir įgyvendinimą; 6.3. koordinuoja Nacionalinės literatūros ir Skaitymo skatinimo programų įgyvendinimą; 6.4. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, skirtų knygų leidybai, literatūros sklaidai, knygos menui ir skaitymo skatinimui, įgyvendinimą, teikia pasiūlymus, išvadas ir ataskaitas apie šių priemonių planavimą ir vykdymą; kontroliuoja šioms priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą; 6.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus bei ministerijos raštus literatūros ir leidybos sklaidos, knygos meno ir skaitymo skatinimo klausimais; 6.6. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 6.7. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai Europos Sąjungos, užsienio šalių institucijose svarstant knygų sektoriaus - literatūros sklaidos, knygos meno ir skaitymo skatinimo klausimus; 6.8. dalyvauja rengiant su kompetencijos sritimis susijusius strateginio planavimo dokumentus; 6.9. nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus Lietuvos kultūros ir meno taryboje, ministerijos kolegijos posėdžiuose; 6.10. pagal kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaudamasis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis; 6.11. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus ir rengia atitinkamas sutartis; 6.12. pagal kompetenciją dalyvauja ir/ar koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą; 6.13. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi priemonių, kad būtų išspręstos keliamos problemos; 6.14. renka ir analizuoja informaciją apie Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos bei kitų šalių knygos sektorių; 6.15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis knygų leidybos, literatūros sklaidos, knygos meno ir skaitymo skatinimo srityse; 6.16. dalyvauja rengiant teisės aktų ir strateginių dokumentų knygų leidybos, literatūros sklaidos, knygos meno bei skaitymo skatinimo projektus; 6.17. vykdo kitus grupės vadovo, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su išvardintomis funkcijomis. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui. Susipažinau ______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)