Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-131 PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas; II. PASKIRTIS 2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga analizuoti, vertinti ir padėti formuoti kultūros politiką vizualaus meno (dailės, fotografijos, tarpdisciplininio meno) ir audiovizualinio meno (kino) srityse. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - vizualiųjų ir audiovizualinių menų politikos formavimo, plėtros ir sklaidos – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį profesionalaus vizualaus ar audiovizualinio meno srityse. 4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.3. žinoti ir gebėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos kultūros politiką; 4.4. žinoti vizualiųjų ir audiovizualinių menų situaciją Lietuvoje, jų problematiką; 4.5. žinoti bendrą kultūros politikos situaciją Lietuvoje ir jos problematiką; 4.6. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 4.7. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.10. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.11. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas savo veiklos srityje atlieka šias funkcijas: 5.1. atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant savo veiklos sričiai priskirtus klausimus; 5.2. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.3. Ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl vizualaus ir audiovizualinio meno raidos skatinimo prioritetų bei formų; 5.4. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių vizualaus ir audiovizualinio meno raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant jų raidą skatinančių įstatymų, strategijų, programų projektus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl jų veiklos reglamentavimo tobulinimo; 5.5. nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijų bei kitų tarptautinių organizacijų rengiamų dokumentų vizualaus ir audiovizualinio meno klausimais; 5.6. palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros ir meno valdymo institucijomis, meno kūrėjų organizacijomis, meno centrais ir menininkais; 5.7. pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų komisijų ir ekspertų darbo grupių veikloje Lietuvoje ir užsienyje 5.8. Vykdo Šiuolaikinio meno centro veiklos priežiūrą, stebėseną ir analizę: 5.8.1. vertina metinio veiklos plano projektą; 5.8.2. atlieka metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną; 5.8.3. analizuoja metinio veiklos plano rezultatus; 5.8.4. teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo; 5.9. Atstovauja Kultūros ministeriją Šiuolaikinio meno centro taryboje: 5.9.1. svarsto ir teikia rekomendacijas dėl Šiuolaikinio meno centro planuojamų parodų, meno projektų ir kitų renginių meninės kokybės ir aktualumo; 5.9.2. vertina organizacijų ir menininkų, siekiančių įgyvendinti projektus Šiuolaikinio meno centre, paraiškas. 5.10. analizuoja ir koordinuoja Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos veiklą: 5.10.1. vertina metinio veiklos plano projektą; 5.10.2. atlieka metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną; 5.10.3. analizuoja metinio veiklos plano rezultatus; 5.10.4. teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo. 5.11. Koordinuoja Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos veiklą ir organizuoja šių premijų įteikimo iškilmes; 5.12. koordinuoja Balio Buračo premijos ekspertų komisijos veiklą; 5.13. dalyvauja rengiant su savo kompetencijos sritimi susijusios strateginio planavimo dokumentus; 5.14. dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe; 5.15. pavaduoja grupės vadovą jam nesant; 5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo ir / ar ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.