Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-128 PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas. II. PASKIRTIS 2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga užtikrinti, kad ministerijos vykdoma politika paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų srityse efektyviai įtakotų šių sričių plėtrą ir raidą, o rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius ir kitus teisės aktus. Padėti formuoti tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su užsienio valstybėmis, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis politiką. III. VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybės politikos formavimo paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno, kūrybinių industrijų srityse, dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI GRUPĖS VADOVO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį profesionalaus meno, kūrybinių industrijų srityse ar turėti vadovavimo kultūros įstaigai patirties. 4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, Lietuvos Respublikos kino įstatymą, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno, kūrybinių industrijų sritis; 4.4. žinoti Lietuvoje ratifikuotas tarptautines konvencijas ir Europos Sąjungos deklaruojamas nuostatas susijusias su valstybės parama meno kūrėjams, profesionaliojo meno srities, kūrybinių industrijų vystymu; 4.5. žinoti ir gebėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą kultūros srityje; 4.6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.9. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu; 4.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. V. GRUPĖS VADOVO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų grupės darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti grupės nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai; 5.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo; 5.3. kultūros viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant grupės kompetencijai priskirtus klausimus; 5.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais; 5.6. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje darbe; 5.7. užtikrina grupės bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais; 5.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus; 5.9. apibendrina grupės kompetencijos sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo; 5.10. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl grupės kompetencijai priskirtų išvadoms gauti pateiktų teisės aktų projektų; 5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus; 5.12. grupės kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos; 5.13. atlieka įstaigos ,,Lietuvos kultūros taryba“ veiklos priežiūrą, stebėseną ir analizę: 5.13.1. vertina metinio veiklos plano projektą; 5.13.2. atlieka metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną; 5.13.3 analizuoja metinio veiklos plano rezultatus; 5.13.4. teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo. 5.14. grupės kompetencijos srityse analizuoja savivaldybių kultūros įstaigų veiklą; 5.15. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui; 5.16. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl valstybės biudžeto asignavimų grupės kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo; 5.17. bendradarbiauja su grupės kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje; 5.18. nesant ministerijos kanclerio vykdo jo funkcijas; 5.19. teikia informaciją ir metodinę pagalbą profesionaliosios kūrybos politikos klausimais; 5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kultūros viceministrui. Susipažinau ______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)