• Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
  Tel. 8 521 93 400, El. p. dmm@lrkm.lt, Adresas: J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius
  Nėra kontaktų
 • Ministro kabinetas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Liana Ruokytė-Jonsson
  Kultūros ministras
  Gintautė Žemaitytė
  Gytis Andrulionis
  Renaldas Augustinavičius
  Laimonas Ubavičius
  Rita Grumadaitė
  Viktoras Bachmetjevas
  Evaldas Stankevičius
  Egidijus Gailiūnas

  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 1020 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2002 m. birželio 13 d. Nr. 906 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 3, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44 ir 45 straipsnių, dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 311, 441 straipsniais įstatymu (Žin., 2002, Nr. 41-1527 ), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Pakeisti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2105; 2001, Nr. 47-1628), ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama). Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1020 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 906 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau vadinama – Kultūros ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Kultūros ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos kultūros srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. 2. Kultūros ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais. Kultūros ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Kultūros ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, kuriuose apibūdinami pagrindiniai ministerijos uždaviniai ir būdai, kaip juos įgyvendinti. Ministerijos strateginiai veiklos planai rengiami vieneriems, trejiems, penkeriems ir dešimčiai metų atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą. Lietuvos Respublikos Seimui pritarus naujos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, ministerija savo parengtus arba atnaujintus strateginius veiklos planus per 3 mėnesius pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei aprobuoti. 3. Kultūros ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. 4. Kultūros ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. II. KULTŪROS MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 5. Svarbiausieji Kultūros ministerijos uždaviniai yra: 5.1. sudaryti sąlygas nacionalinės kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai, dalyvavimui kultūrinėje veikloje ir kultūros vertybių apsaugai; 5.2. remiantis Lietuvos kultūros ir meno tarybos, visuomeninės organizacijos Lietuvos kultūros savivaldos kolegijos, kultūros ir meno sričių ekspertų komisijų pasiūlymais, bendradarbiaujant su kitomis valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis ir perimant naudingą pasaulio valstybių kultūros organizavimo patirtį, įgyvendinti ir koordinuoti valstybės kultūros politiką profesionaliojo ir tradicinio meno, teatro, muzikos, dailės, kino, muziejų, bibliotekų, leidybos, kultūros vertybių apsaugos srityse, taip pat valstybės politiką autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos ir visuomenės informavimo srityse. 6. Kultūros ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius: 6.1. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, kurių reikia valstybės kultūros politikai įgyvendinti ir su Europos Sąjungos teise suderinti, projektus; 6.2. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių profesionaliojo ir mėgėjų meno raidos tendencijas, rengia šių meno sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; 6.3. nustatytąja tvarka steigia, registruoja, reorganizuoja ir likviduoja teatrus, muziejus, bibliotekas, kultūros centrus, dailės, kino ir kitas pramogines organizacijas; 6.4. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja; 6.5. koordinuoja autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei gynimo sistemos įgyvendinimą, vykdo šios srities teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teise darbų programą; 6.6. užtikrina kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, rūpinasi lietuviškuoju kultūros paveldu užsienyje; 6.7. kontroliuoja, kaip naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose kultūros įstaigose ir organizacijose; 6.8. pagal savo kompetenciją nustatytąja tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarptautinių sutarčių projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota, pasirašo šias sutartis, organizuoja jų vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose; 6.9. remdamasi tarpvalstybiniais susitarimais kultūros srityje, rengia ir įgyvendina tarpvalstybines kultūros programas; 6.10. rengia ir koordinuoja kultūros reprezentavimo užsienyje programas; 6.11. skatina tiesioginį kultūros institucijų, meno kūrėjų organizacijų ir kultūros darbuotojų tarptautinį bendradarbiavimą; 6.12. inicijuoja ir koordinuoja Lietuvos ir tarptautines parodas, konkursus, simpoziumus, festivalius, šventes ir kitus renginius, remia dalyvavimą juose; 6.13. remdamasi kultūros ir meno sričių ekspertų pasiūlymais, inicijuoja ir padeda įgyvendinti kultūros programas, finansiškai remia svarbias kultūros programas profesionaliojo ir mėgėjų meno srityse, remia nevyriausybinių organizacijų kultūrinę veiklą; 6.14. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl finansinės paramos skyrimo menininkams ir jų organizacijoms; 6.15. skatina išeivijoje sukurtų ir sukauptų kultūros vertybių įsiliejimą į Lietuvos kultūrą; 6.16. padeda įgyvendinti kultūros darbuotojų tobulinimosi programas, teikia metodinę pagalbą kultūros įstaigoms; 6.17. užtikrina etninės kultūros valstybinę globą; 6.18. remia kultūrologinius tyrimus, užsako konkrečias šių tyrimų programas; 6.19. tikrina muziejinių vertybių apsaugą ir apskaitą muziejuose, remia muziejų plėtojimo, muziejinių vertybių restauravimo ir mokslinio tyrimo programas; 6.20. duoda savivaldybių ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms leidimus reorganizuoti ir likviduoti jų reguliavimo sričiai priskirtas kultūros įstaigas; 6.21. inicijuoja regionų kultūros plėtros strategiją, skatina įvairių formų kultūros savivaldą; 6.22. kaupia ir skleidžia kultūros informaciją, informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais; 6.23. atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos visuomenės informavimo srityje funkcijas; 6.24. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas. III. KULTŪROS MINISTERIJOS TEISĖS 7. Kultūros ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę: 7.1. nustatytąja tvarka gauti iš ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kultūros įstaigų informaciją kultūros klausimais, kviestis kultūros ir meno ekspertus svarbiems kultūros klausimams nagrinėti; 7.2. įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti ir audituoti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą; 7.3. sudaryti iš ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų atstovų (susitarusi su jų vadovais) komisijas arba darbo grupes, rengiančias teisės aktų projektus; 7.4. gauti iš viešosios informacijos rengėjų ir platintojų asociacijų, viešosios informacijos rengėjų ir platintojų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms visuomenės informavimo srityje atlikti. 8. Kultūros ministerija turi ir kitas įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises. IV. KULTŪROS MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 9. Kultūros ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Kultūros ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.8, 11.11 ir 11.12 punktuose. 10. Kultūros ministras, vadovaudamas jam pavestai kultūros valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. 11. Kultūros ministras: 11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais; 11.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą; 11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus; 11.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą; 11.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus jis leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus; 11.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą; 11.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus; 11.8. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų; 11.9. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus; 11.10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus; 11.11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus; 11.12. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis; 11.13. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas. 12. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. 13. Viceministras: 13.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje; 13.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą; 13.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose; 13.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis; 13.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas. 14. Ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius. Ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos. 15. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. 16. Ministerijos valstybės sekretorius: 16.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; 16.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą; 16.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą; 16.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą; 16.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą; 16.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą; 16.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus; 16.8. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas. 17. Ministerijos valstybės sekretorius pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius. Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. 18. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. 19. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse: 19.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą; 19.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; 19.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą; 19.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą; 19.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas. 20. Ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Kultūros ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus. 21. Prie Kultūros ministerijos yra Lietuvos kultūros ir meno taryba, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžianti kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMO IR JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 22. Valstybės tarnautojų tarnybos Kultūros ministerijoje, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai bei teisės aktai. VI. KULTŪROS MINISTERIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS 23. Kultūros ministerija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VII. KULTŪROS MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 24. Kultūros ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė, Vidaus audito tarnyba ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. ––––––––––––––––

 • Viešųjų ryšių skyrius
  El. p. vrs@lrkm.lt

  PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos  kultūros ministro
  2013m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-619

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS VIEŠŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Kultūros ministerijos  (toliau – ministerija) viešųjų ryšių(toliau – skyrius) uždavinius,  funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę. 2.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos  Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro  Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, ministro  įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos kolegijos  nutarimais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais  nuostatais. 3. Skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos  padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus. 4. Skyrius  yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.


  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS

  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra: 5.1.  informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas,  įstaigas, įmones bei kitas organizacijas apie ministerijos vykdomą elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros politiką, Europos  Sąjungos fondų lėšų panaudojimą ministerijos kuruojamų sričių projektams  įgyvendinti, prieinamumui ir paslaugų kokybei  gerinti; 5.2. stiprinti visuomenės pasitikėjimą ministerija ir jos vykdoma  politika, kurti teigiamą ministerijos įvaizdį; 5.3. sukurti ir įgyvendinti  ministerijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją; 5.4. kaupti, klasifikuoti  ir analizuoti viešąją informaciją; 5.5. dalyvauti  rengiant elektroninių ryšių, informacinės  visuomenės plėtros reprezentavimą Lietuvoje ir užsienyje; 5.6. organizuoja  vidinę komunikaciją. 6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka  šias funkcijas: 6.1. kuria komunikacinius ir įvaizdžio planus, suderinęs su  ministerijos vadovybe, juos įgyvendina;  6.2. inicijuoja visuomenės nuomonės  tyrimus ir apklausas, siekdamas nustatyti skyriaus planų ir ministerijos  uždavinių įgyvendinimo efektyvumą; 6.3. rengia ir platina informaciją apie  ministerijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams,  aktyviai siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja  interviu, publikacijas, teikia papildomą informaciją žiniasklaidai; 6.4.  kaupia bei analizuoja žiniasklaidoje pateiktą informaciją elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros politikos tematika, taip pat  pagal skyriaus kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl priemonių  keliamoms problemoms spręsti; 6.5. nuolat bendradarbiauja su žiniasklaidos  atstovais, rengia spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus  renginius; 6.6. nustatyta tvarka organizuoja informacinių-reprezentacinių  leidinių, vaizdo filmų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą  kūrimą ir leidybą; 6.7. organizuoja ministerijos veiklos viešinimo akcijas –  atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais, kitus renginius.  Organizuoja ir koordinuoja ministerijos kaip socialiai atsakingos institucijos  komunikaciją informaciniuose, reprezentaciniuose, kultūros,  informaciniuose-šviečiamuosiuose renginiuose; 6.8. prireikus koordinuoja  ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir įstaigų prie  ministerijos (toliau – pavaldžios įmonės ir įstaigos) informacijos teikimą  žiniasklaidai, bendradarbiauja rengiant šią informaciją, padeda pavaldžių įmonių  ir įstaigų viešųjų ryšių specialistams organizuoti renginius žiniasklaidai,  užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida; 6.9. prireikus konsultuoja  pavaldžių įmonių ir įstaigų ryšių su visuomene specialistus ir bendradarbiauja  su jais rengiant ir leidžiant informacinius ir reprezentacinius  leidinius; 6.10. dalyvauja rengiant Lietuvos elektroninių  ryšių, informacinės visuomenės plėtros politikos pristatymą šalies ir  tarptautinėse parodose, konferencijose bei kituose reprezentaciniuose  renginiuose; 6.11. dalyvauja rengiant kalbas viešiems ministerijos vadovų  pasisakymams, leidiniams; 6.12. pagal kompetenciją teikia informaciją  ministerijoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams,  konferencijoms; 6.13. užtikrina informacijos apie ministerijos ir pavaldžių  įmonių ir įstaigų veiklą skelbimą žiniasklaidoje pagal bendradarbiavimo sutartis  su žiniasklaidos priemonėmis; 6.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant  informavimo planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus,  įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos  panaudojimo strategiją ir veiksmų programas; pagal informavimo plane priskirtą  atsakomybės sritį dalyvauja informuojant apie ES struktūrinę paramą, teikia  koordinuojančiai ir vadovaujančiai institucijoms apie informavimo apie ES  struktūrinę paramą veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose  informavimo ir viešinimo priemonių planuose numatytam informacijos sklaidos apie  ES struktūrinę paramą įgyvendinimui užtikrinti; 6.15. užtikrina, kad pagal  kompetenciją gaunami ir rengiami ES struktūrinės paramos dokumentai, reikalingi  auditui atlikti, būtų tinkamai saugomi; 6.16. rūpinasi ministerijos interneto  svetaine, užtikrina jos reprezentatyvumą, inicijuoja ministerijos  administracijos padalinių informacijos parengimą ir atnaujinimą, ministerijos  interneto svetainėje operatyviai skelbia parengtą ir žiniasklaidai platinamą  informaciją apie ministerijos bei pavaldžių įmonių ir įstaigų veiklą;  ministerijos vadovybės darbotvarkes, informuoja apie ministerijos  renginius; 6.17. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus  kompetencijos klausimais; 6.18. dalyvauja organizuojant ministerijos  valstybės tarnautojams mokymus ar kitas priemones, susijusias su informacijos  teikimo žiniasklaidai įgūdžių formavimu; 6.19. organizuoja vidinę  komunikaciją ministerijoje įgyvendinat ministerijos kultūrinius ir proginius  renginius ministerijos administracijos darbuotojams, prisideda prie palankaus  mikroklimato ministerijoje kūrimo, santykių ir informacijos apsikeitimo tarp  darbuotojų ir vadovybės gerinimo; 6.20. nustatyta tvarka inicijuoja ir  organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su ministerijos veiklos viešinimu,  taip pat prireikus – kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams  įgyvendinti; 6.21. nustatyta tvarka pagal kompetenciją savarankiškai arba  kartu su ministerijos administracijos padaliniais rengia sutarčių  projektus; 6.22. vykdo kitus ministerijos vadovybės vienkartinio pobūdžio  pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai  tikslai. 

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir  funkcijas, turi teisę: 7.1. iš ministerijos administracijos padalinių,  ministerijos pavaldžių įmonių ir įstaigų gauti išsamią informaciją, reikalingą  skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti; 7.2. pasitelkti ministerijos  administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, informacijai  žiniasklaidai apie ministerijos bei pavaldžių įmonių ir įstaigų veiklą  rengti; 7.3. naudotis kompiuteriniais tinklais, sukurtomis duomenų bazėmis,  kitomis komunikacijos priemonėmis; 7.4. tobulinti skyriaus valstybės  tarnautojų kvalifikaciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin.,  1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka; 8. Skyrius turi laiku  ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardintas  funkcijas;  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir  nustatytų pareigų. 

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra  pavaldus ministrui. Skyriaus vedėją priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš  jos kultūros ministras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.  10. Skyriaus vedėjas: 10.1. organizuoja skyriaus darbą  – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems  pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą,  užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui priskirtų  uždavinių ir funkcijų vykdymą; 10.2. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus  darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę  veiklą; 10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijai  pavaldžių įmonių ir įstaigų veiklos viešinimo, dalyvavimo šalies ir  tarptautinėse parodose bei informacinių leidinių parengimo ir leidybos darbų  organizavimo; 10.4. susirašinėja su ministerijai pavaldžiomis įmonėmis ir  įstaigomis skyriaus kompetencijos klausimais; 10.5. teikia ministrui  pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla, svarstymo ministerijos  kolegijoje; 10.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos  padaliniuose, valstybės institucijose ir įstaigose; 10.7. nustatyta tvarka  atsiskaito už skyriaus darbą; 10.8. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus ir  užduotis pagal priskirtą kompetenciją ir funkcijas. 11. Nesant skyriaus  vedėjo, jį pavaduoja kultūros ministro įsakymu paskirtas  darbuotojas.


  V. SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

  12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų  nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų  vykdymą.

                                                                                                        VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas arba  skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

 • Vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Liekienė
  Janina Radavičienė
  Snieguolė Giraitienė
  Janė Gruzdzevičienė

  PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 18 d.   įsakymu Nr. ĮV-26

  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

                        1. Vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) yra Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis kaip centralizuota vidaus audito tarnyba.

                        2. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

                        3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą ministerijoje bei visose jai pavaldžiose ir  jos valdymo sričiai priskirtose kultūros įstaigose ir organizacijose siekiant užtikrinti ministerijos bei visų jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų veiklos gerinimą

                        4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

                        5. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos bei visų jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų veiklos, nuo atliekamų jose vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

                        6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540), Vidaus audito tarnybos pavyzdiniais nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 37-1612), kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir šiais kultūros ministro patvirtintais Skyriaus nuostatais.

                        7. Skyriaus vedėjas ir vidaus auditoriai – valstybės tarnautojai, skiriami į pareigas ir atleidžiami iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka.

  II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                        8. Skyriaus tikslai – vykdant centralizuotos vidaus audito tarnybos funkcijas padėti kultūros ministrui, visų ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų vadovams didinti veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginius ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

                        9. Skyriaus uždaviniai:

                        9.1. tikrinti ir vertinti, ar ministerijoje bei jai pavaldžiose ir jos valdymo sričiai priskirtose kultūros įstaigose ir organizacijose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vietinius norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą išsami ir patikima, ar pasiekiami užsibrėžti tikslai ir uždaviniai;

                        9.2. teikti kultūros ministrui, ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl jų veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos.

                        10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                        10.1. tikrina ir vertina ministerijos, jos struktūrinių padalinių, visų ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų:

                        10.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, išteklių panaudojimo racionalumą), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

                        10.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

                        10.1.3. strateginių ir kitų planų, programų, kultūros projektų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

                        10.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą, apskaitos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

                        10.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

                        10.1.6. turto apsaugą ir apskaitą;

                        10.1.7. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;

                        10.2. rengia vidaus audito ataskaitas ir teikia išvadas ir rekomendacijas, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus trūkumus, pažeidimus bei kitus audituojamojo subjekto veiklos neatitikimus norminiams teisės aktams, kaip tobulinti ministerijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų veiklą bei vidaus kontrolę;

                        10.3. analizuoja ministerijos, ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių ministerijos, ministerijai pavaldžios ar jos valdymo sričiai priskirtos kultūros įstaigos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo ministerijos, ministerijai pavaldžios ar jos valdymo sričiai priskirtos kultūros įstaigos vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

                        10.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

                        10.5. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

                        10.6. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;

                        10.7. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

                        10.8. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, kultūros ministro nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

                        11. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su ministerijos padaliniais, ministerijai pavaldžiomis ir jos valdymo sričiai priskirtomis kultūros įstaigomis ar organizacijomis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.              

  III. SKYRIAUS TEISĖS

                        12.    Skyrius turi teisę:

                        12.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus audito veiklą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

                        12.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti ministerijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų patikėjimo teise valdomą turtą, taip pat imtis kitų kokybiškam audito atlikimui būtinų veiksmų;

                        12.3. naudotis audituojamų subjektų dokumentais ir kita informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

                        12.4. be atskiro kultūros ministro ar ministerijai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų vadovų nurodymo gauti iš visų ministerijos padalinių bei kitų audituojamų subjektų visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir kitą informaciją;

                        12.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinius ir kitus veiklos dokumentus;

                        12.6. gauti iš audituojamų viešųjų juridinių asmenų bei jų padalinių vadovų, valstybės tarnautojų arba darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

                        12.7. gavęs kultūros ministro ir (arba) ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų vadovų sutikimą, pasitelkti ministerijos padalinių, jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų struktūrinių padalinių tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

                        12.8. dalyvauti mokyme ir kelti savo kvalifikaciją;

                        12.9. reikalauti, kad audituojamų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų tinkamas sąlygas atlikti vidaus auditą.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS                                                  

                        13. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais Nuostatais jo veiklą organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

                        14. Skyriaus vedėjas atsako už šiais nuostatais Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą bei Skyriaus veiklos organizavimą.

                        15. Skyriaus vedėjas be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

                        15.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus kultūros ministrui;

                        15.2. palaiko profesinius ryšius su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

                        15.3. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

                        15.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos vadovų pasitarimuose;

                        15.5. rengia Skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti kultūros ministrui;

                        15.6. pagal suderintą su kultūros ministru Skyriaus veiklos planą organizuoja ministerijos, jos padalinių bei visų ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų ir organizacijų vidaus auditą;

                        15.7. teikia kultūros ministrui pasiūlymus dėl Skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

                        15.8. prižiūri Skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.

                        16. Skyriaus vedėjas kasmet parengia ir pateikia kultūros ministrui ir Finansų ministerijai metinę Skyriaus veiklos ataskaitą, taip pat Valstybės kontrolei teikia metinius Skyriaus veiklos planus bei metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.

                        17. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

                        18. Skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai bei pareigybių aprašymai.

                      19. Skyriaus vidaus auditorių profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendinami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtintos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 (Žin. 2003, Nr. 43-1982).

   

  ___________________

   

   

   

   

   

   

 • Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Balčikonytė

      PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-404  

   

  MENO IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamentas (toliau - Departamentas) yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) administracijos struktūrinis padalinys.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Kultūros ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamentą sudaro keturi skyriai: Profesionalaus meno skyrius, Autorių teisių skyrius, Regionų kultūros skyrius ir Istorinės - kultūrinės atminties įprasminimo skyrius.

  4. Departamentas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal veiklos sritis.

   

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Svarbiausieji Departamento veiklos uždaviniai yra šie:

  5.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų, leidybos, literatūros ir jos sklaidos, skaitymo skatinimo, autorių teisių ir gretutinių teisių, regionų kultūros – tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimo, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo, taip pat istorinės - kultūrinės atminties ir nematerialaus kultūros paveldo saugojimo bei tradicijų koordinavimo ir įgyvendinimo srityse (toliau – Departamento kompetencijos sritys);

  5.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės politikos įgyvendinimą Departamento kompetencijos srityse;

  5.3. organizuoti ir koordinuoti Departamento kompetencijos sričių valstybinio valdymo lygmens tarptautinį bendradarbiavimą.

   

  6. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Departamentas atlieka šias funkcijas:

  6.1. profesionalaus meno srityje:

  6.1. 1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus profesionalaus meno srityje klausimais;

  6.1. 2. nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų, susijusių su profesionalaus meno sritimi, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jiems pastabas bei pasiūlymus;

  6.1.3. vykdo profesionalaus meno sritis reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

  6.1.4. apibendrina profesionalaus meno sritis reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

  6.1.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių patirtį valstybės paramos meno kūrėjams srityje, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų sričių raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant su šiomis sritimis susijusių įstatymų, strategijų, programų projektus;

  6.1.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam planui;

  6.1.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

  6.1.8. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl valstybės biudžeto asignavimų kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

  6.1.9. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų programų, priemonių įgyvendinimo, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja programų ir priemonių vykdymą;

  6.1.10. kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovams pasiūlymus dėl jų veiklos;

  6.1.11. koordinuoja Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto veiklą;

  6.1.12. koordinuoja ir dalyvauja kompetencijai priskirtų ministerijos tarybų, ekspertų komisijų veikloje;

  6.1.13. koordinuoja kompetencijai priskirtų programų ir priemonių vykdymą;

  6.1.14. bendradarbiauja su meno kūrėjų organizacijomis, Lietuvos, tarptautinėmis ir užsienio įstaigomis, asociacijomis, fondais veikiančiais kultūros ir meno srityse;

  6.1.15. tvarko Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinę sistemą;

  6.1.16. pagal kompetenciją kuruoja ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų ,,Teatras Meno fortas”, ,,Vilniaus keistuolių teatras” veiklą;

  6.1.17. prireikus, organizuoja viešuosius pirkimus profesionalaus meno srities funkcijoms vykdyti;

          6.2. autorių teisių, atlikėjų ir kitų gretutinių teisių apsaugos srityje:

  6.2.1. apibendrina autorių teisių ir gretutinių teisių srities įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir rengia siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

  6.2.2.rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, koordinuoja jų derinimą su kitomis ministerijomis ir institucijomis;

  6.2.3. rengia ir derina Lietuvos pozicijas ir siūlymus autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais Europos Sąjungos (ES) teisės aktų ir tarptautinių daugiašalių sutarčių projektams;

  6.2.4. atlieka autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų (toliau - kolektyvinio administravimo asociacijos) veiklos priežiūrą;

  6.2.5. įstatymų nustatytais atvejais vykdo autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugą;

  6.2.6. kolektyvinio administravimo asociacijų ir (ar) kūrinių bei gretutinių teisių objektų (atlikimų, fonogramų ir kt.) naudotojų prašymu tarpininkauja derybose dėl sutarčių sudarymo;          

  6.2.7. užtikrina autorinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose paskirstymą ir išmokėjimą autoriams;

  6.2.8. vykdo autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir reprografijos būdų surinkimo, paskirstymo ir mokėjimo priežiūrą; 

   6.2.9. užtikrina Kultūros ministerijos ryšius su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), analizuoja ir apibendrina šios organizacijos sekretoriato teikiamą dokumentaciją, rengia ir derina Kultūros ministerijos siūlymų projektus PINO administruojamoms programoms;

  6.2.10. dalyvauja ES Tarybos Intelektinės nuosavybės (Autorių teisių) darbo grupės ir Europos Komisijos komitetų, įsteigtų autorių teisių ir gretutinių teisių koordinavimo klausimais, darbe;

  6.2.11. organizuoja autorių teisių ir gretutinių teisių srities ES direktyvų perkėlimo plano ir ES teisės įgyvendinimo plano vykdymą;

  6.2.12. tvarko informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais, gaunamą iš Lietuvos narystės ES informacinės sistemos LINESIS, ir rengia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją;

   6.2.13. rengia informaciją Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarties dėl intelektinės nuosavybės aspektų, susijusių su prekyba, įgyvendinimo klausimais ir apibendrina iš PPO gaunamą informaciją;  

  6.2.14. organizuoja Kultūros ministerijos bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų bei šių teisių naudotojų asociacijomis užtikrinant teisių gynimą.

  6.2.15. surenka informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo klausimais iš teisėsaugos institucijų (prokuratūros, policijos ir muitinės), rengia jos apibendrinimus;

  6.2.16. teikia teisines konsultacijas bei metodinę pagalbą kolektyvinio administravimo asociacijoms, kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudotojų asociacijoms ir teisėsaugos  institucijoms, užtikrinančioms autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą bei gynimą;

  6.2.17. įgyvendina visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programas (organizuoja seminarus, konferencijas ir praktikumus autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimais); 

  6.2.18. konsultuoja Kultūros ministerijos struktūrinius padalinius ir jos reguliavimo srities įmones, įstaigas bei organizacijas, teikia išvadas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais;

   6.2.19. Kultūros ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja Kultūros ministerijai svarstant autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo valstybės politikos klausimus valstybės valdžios, valdymo ir savivaldos institucijose, taip pat susitikimuose su visuomene;

  6.2.20. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis intelektinės nuosavybės teisių srityje;

  6.2.21. vykdo Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos organizacinį techninį aptarnavimą;

  6.2.22. vykdo ES reikalų Vidaus rinkos darbo grupės Autorių teisių pogrupio organizacinį techninį aptarnavimą. 

       6.3. leidybos, literatūros ir jos sklaidos, skaitymo skatinimo srityje:

  6.3.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus leidybos, literatūros ir jos sklaidos, skaitymo skatinimo klausimais;

  6.3.2. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių leidybos, literatūros ir jos sklaidos, skaitymo skatinimo politikos raidos tendencijas, rengia šių sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;

  6.3.3. bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis knygų leidybos, literatūros ir jos sklaidos srityse;

  6.3.4. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus bei formuoja pozicijas rengiamiems Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktams knygų leidybos ir literatūros sklaidos srityje;

  6.3.5. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus bei ministerijos raštus knygų leidybos ir literatūros sklaidos bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo klausimais;

  6.3.6. koordinuoja literatūros premijų skyrimo ir su knygų leidyba susijusių konkursų procedūras;

  6.3.7. koordinuoja Lietuvos prisistatymą tarptautinėse knygų mugėse, šių pristatymų koncepcijos rengimą ir įgyvendinimą;

  6.3.8. dalyvauja rengiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio koncepcijos ir programos kūrimą ir įgyvendinimą;

  6.3.9. koordinuoja Nacionalinės literatūros programos įgyvendinimą.

       6.4. istorinės - kultūrinės atminties ir nematerialaus kultūros paveldo saugojimo bei tradicijų koordinavimo ir įgyvendinimo srityje:

   6.4.1. rengia istorinės-kultūrinės atminties srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus;

   6.4.2. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių meno sričių raidos tendencijas, susijusias su istorinės-kultūrinės atminties sritimi, rengia šių sričių plėtros koncepcijų bei ilgalaikių programų projektus;

  6.4.3. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus kultūros ministrui, kultūros viceministrams pagal jų administruojamą veiklos sritį, ministerijos kancleriui, (toliau – ministerijos vadovybė) dėl biudžeto asignavimų istorinės-kultūrinės atminties išsaugojimui priskirtoms sritims paskirstymo;

             6.5. regionų kultūros – tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimo, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo – srityje:

  6.5.1. vykdo tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno sritį reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

  6.5.2. apibendrina skyriaus kompetencijos srityje regionų kultūrą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir/ar papildymo;

   6.5.3. teikia išvadas dėl naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencijos sritimis;

  6.5.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkių, kolegijų nutarimų projektus;

  6.5.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių regionų kultūros raidos tendencijas, susijusias su skyriaus kompetencija, rengia plėtros koncepcijų bei ilgalaikių programų projektus;

  6.5.6. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

  6.5.7. kartu su kitais Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl valstybės biudžeto asignavimų skyriaus kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

  6.5.8. kartu su kitais Kultūros ministerijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl tradicinio ir mėgėjų meno, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo, koordinuoja ir tvarko konkursinių tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą – skelbia konkursus, registruoja paraiškas, organizuoja ekspertų komisijų darbą, sudaro sutartis, kontroliuoja programinių lėšų panaudojimą;

  6.5.9. koordinuoja kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programą; kartu su kitais Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais rengia kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;

  6.5.10. teikia pasiūlymus Kultūros ministerijos strateginiam planui;

  6.5.11. savo kompetencijos srityje koordinuoja ir analizuoja Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą, analizuoja savivaldybių reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą, teikia Kultūros ministerijos vadovams pasiūlymus dėl jų veiklos;

  6.5.12. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

  6.5.13. koordinuoja ir dalyvauja Valstybinės J. Basanavičiaus ir Kultūros ministerijos premijų ekspertų komisijų, Kultūros ministerijos ekspertų komisijų veikloje;

  6.5.14. koordinuoja UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo konvencijos įgyvendinimo darbus;

   6.5.15. koordinuoja etninės kultūros srities valstybės stipendijų meno ir kultūros kūrėjams skyrimo ir atsiskaitymo procedūras;

  6.5.16. koordinuoja Nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro rengimą.

    7.5. koordinuoja ir techniškai aptarnauja:

  7.5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos veiklą;

  7.5.2. Signatarų atminimo įamžinimo komisijos darbą;

  7.5.3. Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejinių datų minėjimo komisijų veiklą;

  7.5.4. Švenčių organizavimo komisijos veiklą;

  7.5.5. Atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo ekspertų komisijų veiklą;

  7.6. užtikrina Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtintų projektų įgyvendinimą;

  7.7. teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginio veiklos plano rengimo;

  7.8. pagal strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą,

  7.9. analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijos struktūrinių padalinių paruoštų dokumentų bei teisės aktų projektų;

  7.10. bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis, fondais, užsienio ir tarptautinėmis įstaigomis ir kitomis organizacijomis;   

   7.11. rengia ministerijos raštus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

   7.12. teikia išvadas dėl naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių su Departamento kompetencijos sritimis;

  7.13. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus;

   7.14. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus;

   7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš Kultūros ministerijos administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų, įstaigų prie Kultūros ministerijos ir Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir kitus dokumentus, reikalingus Departamento uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.2. dalyvauti darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus Departamento kompetencijos klausimais;

  8.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymu ir kitų teises aktų nustatytomis teisė

  8.4. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, privalo:

  8.5. nustatyta tvarka užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų vykdymą;

  8.6. laiku ir tinkamai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose įvardytas funkcijas.

  8.7. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro tvirtinamais Ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Departamento ir jo padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymais.

  10. Departamentui vadovauja direktorius, kuris yra pavaldus viceministrui pagal veiklos sritį. Departamentui vadovauja Departamento direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia kultūros ministras arba jo pavedimu – Kultūros ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius:

  11.1. organizuoja Departamento darbą – paskirsto užduotis Departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Departamento darbo drausmę bei atsako už Departamentui priskirtų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą;

  11.2. vizuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, raštų ir kitų teisės aktų projektus;

  11.3. teikia ministrui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla, svarstymo kolegijoje;

  11.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina Departamento sudėtyje esančių skyrių vadovų tarnybinę veiklą;

  11.5. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės valdymo institucijose;

  11. 6. nustatyta tvarka atsiskaito už departamento darbą;

  11.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

  12. Departamento direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas kultūros ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   

  V. DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako už tinkamą jiems iškeltų tikslų ir pavestų funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  ________________________

  • Profesionalaus meno skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Elė Ona Vilkienė
   Indrė Šimeliūnė
   Janina Krušinskaitė
   Irena Didžiulienė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos kultūros ministro

   2016 m. kovo 7 d.

   įsakymu Nr. ĮV-170

    

   MENO IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   PROFESIONALAUS MENO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyrius (toliau – skyrius) yra Kultūros ministerijos administracijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos nuostatais, Kultūros ministerijos darbo reglamentu, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   II

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. padėti formuoti valstybės kultūros politiką paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir pagal skyriaus kompetenciją kūrybinių industrijų srityse;

   4.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės kultūros politikos įgyvendinimą paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir pagal skyriaus kompetenciją kūrybinių industrijų srityse.

   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. vykdo skyriaus kompetencijos sritis reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

   5.2. apibendrina skyriaus kompetencijos sritis reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

   5.3. teikia išvadas dėl naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus

   kompetencijos sritimis;

   5.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus;

   5.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių patirtį valstybės paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir pagal skyriaus kompetenciją kūrybinių industrijų srityse, rengia ir dalyvauja rengiant su šiomis sritimis susijusių įstatymų, strategijų, programų projektus;

   5.6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam planui;

   5.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

   5.8. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl valstybės biudžeto asignavimų skyriaus kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

   5.9. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir pagal skyriaus kompetenciją kūrybinių industrijų programų, priemonių įgyvendinimo, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja programų ir priemonių vykdymą;

   5.10. skyriaus kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovams pasiūlymus dėl jų veiklos;

   5.11. koordinuoja Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto veiklą;

   5.12. koordinuoja ir dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos tarybų, ekspertų komisijų veikloje;

   5.13. koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų programų ir priemonių vykdymą;

   5.14. bendradarbiauja su meno kūrėjų organizacijomis, Lietuvos, tarptautinėmis ir užsienio įstaigomis, asociacijomis, fondais veikiančiais kultūros ir meno srityse;

   5.15. tvarko Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinę sistemą;

   5.16. pagal kompetenciją kuruoja ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų  veiklą;

   5.17. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus;

   5.18. prireikus, organizuoja viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms vykdyti;

                5.19. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

                5.20. Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

                     5.21. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

   III

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   6. Skyriaus valstybės tarnautojai turi teisę:

   6.1. gauti iš Lietuvos ir užsienio įstaigų ir organizacijų, ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srityje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;

   6.2. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais teisės aktų projektų rengimo klausimais, taip pat rengti ir įgyvendinti priemones, susijusias su skyriaus uždavinių įgyvendinimu;

   6.3. pagal kompetenciją teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus;

   6.4. siūlyti ekspertus į ekspertų komisijas;

   6.5. analizuoti ir teikti išvadas dėl kitų ministerijos struktūrinių padalinių paruoštų dokumentų ir teisės aktų  projektų;

   6.6. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais.

   6.7. vykdant pavedimus naudotis ministerijos transporto priemonėmis;

   6.8. į teises, numatytas Valstybės tarnybos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

   7. Skyriaus valstybės tarnautojai privalo:

   7.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos darbo organizavimą;

   7.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis;

   7.3. nesinaudoti ir neleisti naudotis valstybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai;

   7.4. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją.

    

    

   IV

    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos nustatyta tvarka kultūros ministras arba jo įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjui nesant, ji nustatyta tvarka pavaduoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

   9.2. organizuoja skyriaus darbą;

   9.3. atsiskaito ministerijos vadovybei už skyriaus veiklą;

   9.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe, atrenkant asmenis į valstybės tarnautojų pareigas;

   9.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

   9.6. rengia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti;

   9.7. atstovauja skyriui ministerijos administracijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja ministerijai kitose institucijose;

   9.8. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

   10. Skyriaus valstybės tarnautojai vykdo ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir įpareigojimus bei nustatyta tvarka atsiskaito skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei.

   11. Skyriaus valstybės tarnautojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

             12. Reikalavimai skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir jų atliekamos funkcijos numatytos pareigybių aprašymuose.

   V

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ


                  13. Skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

                  14. Skyriaus darbuotojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

    

   ____________________________

                                                            

  • Istorinės - kultūrinės atminties įprasminimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ona Šaltytė
   8 618 65 889 8 618 65 889
   106
   Giedrė Beniušytė
   Vilija Vyšniauskienė
   Birutė Kazlauskienė

               PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio  13 d.   įsakymu Nr. ĮV-760

    

   MENO IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO ISTORINĖS -KULTŪRINĖS ATMINTIES ĮPRASMINIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

    

                                                                                                                              I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

                   1. Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės kultūrinės atminties įprasminimo skyrius (toliau – skyrius) yra Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

                   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau – Kultūros ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

                                                                                                                                    II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus uždaviniai yra:

   3.1. įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginės veiklos plano „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ programos priemonę „Įgyvendinti istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas“:

   3.1.1. organizuoti ir užtikrinti švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų minėjimo renginių įgyvendinimą;

   3.1.2. užtikrinti Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejų minėjimo projektų įgyvendinimą;

   3.1.3.  užtikrinti Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų atminimo įamžinimą.

   3.2. įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginės veiklos plano „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ programos priemonę ,,Užtikrinti lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų įgyvendinimą“:

   3.2.1. atskleisti  tautos  kultūros atgimimo istoriją, XIX a. bei XX a. pr. nacionalinio savitumo suvokimą;

   3.2.2. įgyvendinti lituanistinio paveldo vardų, istorinių įvykių, rašto, garso, vaizdo dokumentų sklaidą už Lietuvos Respublikos ribų, išlaikyti istorinį ir kultūrinį tapatumą, pateikti jo objektus Lietuvoje;

   3.2.3. skatinti visuomenės iniciatyvumą tyrinėti ir pateikti lituanistinį paveldą šiuolaikinėmis technologijų priemonėmis.

   3.3. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 metų sausio 26 d. nutarimo Nr. 83 ,,Dėl valstybės kultūros ir meno premijų“ (Žin., 2006, Nr.11-406) 18 punktą, techniškai aptarnauti Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos darbą.

   4. Skyrius, vykdydamas jam priskirtus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

               4.1. rengia pagal skyriaus kompetenciją įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus;

              4.2. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių meno sričių raidos tendencijas, susijusias su skyriaus kompetencija, rengia šių sričių plėtros koncepcijų bei ilgalaikių programų projektus;

               4.3. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus kultūros ministrui, kultūros viceministrams pagal jų administruojamą veiklos sritį, ministerijos kancleriui, (toliau – ministerijos vadovybė) dėl biudžeto asignavimų skyriaus kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

               4.4. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą skyriaus kompetencijos klausimais;

               5. Koordinuoja ir techniškai aptarnauja:

   5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos veiklą;

   5.2. Signatarų atminimo įamžinimo komisijos darbą;

   5.3. Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejinių datų minėjimo komisijų veiklą;

   5.4. Valstybės švenčių organizavimo komisijos veiklą;

   5.5. Atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo ekspertų komisijų veiklą;

   5.6. užtikrina Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtintų projektų įgyvendinimą;

               5.7. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginio veiklos plano rengimo;

               5.8. pagal savo kompetenciją ir strateginio veiklos plano programų priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, koordinuoja programų įgyvendinimą ir kontroliuoja programoms skirtų lėšų panaudojimą;

              5.9. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijos struktūrinių padalinių paruoštų dokumentų bei teisės aktų projektų;

              5.10. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis, fondais, užsienio ir tarptautinėmis įstaigomis ir kitomis organizacijomis;

              5.11. rengia ministerijos raštus ir pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;

              5.12. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose, dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų komisijų, darbo grupių darbe.               

     

           III. SKYRIAUS TEISĖS

    

              6. Skyrius turi teisę:

              6.1. gauti informaciją iš ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų ir kitų institucijų, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;

              6.2. siūlyti specialistus į ekspertų komisijas;

              6.3. pagal kompetenciją rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas;

              6.4. nustatytąja tvarka atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais.                                                                                                               

    

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, skiriamas ir atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.                                           

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

   8.2. organizuoja skyriaus darbą;

   8.3. atsiskaito ministerijos vadovybei už skyriaus veiklą;

               8.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe, atrenkant asmenis į valstybės tarnautojų pareigas;

               8.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

   8.6. rengia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti;

               8.7. rūpinasi skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimu;

   8.8. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

   9. Skyriaus valstybės tarnautojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.                               

    

   ________________

  • Regionų kultūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jadvyga Lisevičiūtė

    

   PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-168 

   MENO IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   REGIONŲ KULTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

             1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyrius (toliau – skyrius) yra Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

             2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, Kultūros ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II

     UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindinis skyriaus uždavinys yra valstybės kultūros politikos įgyvendinimas regionų kultūros – tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimo, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo – srityje.

   4. Vykdydamas šį uždavinį, skyrius atlieka tokias funkcijas:

   4.1. vykdo tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno sritį reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

   4.2. apibendrina skyriaus kompetencijos srityje regionų kultūrą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir/ar papildymo;

   4.3. teikia išvadas dėl naujai parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencijos sritimis;

   4.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkių, kolegijų nutarimų projektus;

   4.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių regionų kultūros raidos tendencijas, susijusias su skyriaus kompetencija, rengia plėtros koncepcijų bei ilgalaikių programų projektus;

   4.6. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

   4.7. kartu su kitais Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl valstybės biudžeto asignavimų skyriaus kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

   4.8. kartu su kitais Kultūros ministerijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl tradicinio ir mėgėjų meno, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo.  

   4.9. koordinuoja kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programą; kartu su kitais Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais rengia kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;

   4.10. teikia pasiūlymus Kultūros ministerijos strateginiam planui;

   4.11. savo kompetencijos srityje koordinuoja ir analizuoja Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklą, analizuoja savivaldybių reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų (kultūros centrų) veiklą, teikia Kultūros ministerijos vadovams pasiūlymus dėl jų veiklos;

   4.12. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą tradicinio (etninės kultūros) bei mėgėjų meno, kultūros centrų veiklos, kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

   4.13. koordinuoja ir dalyvauja Valstybinės J. Basanavičiaus ir Kultūros ministerijos premijų ekspertų komisijų, Kultūros ministerijos ekspertų komisijų veikloje;

   4.14. koordinuoja UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo konvencijos įgyvendinimo darbus;   

   4.15. koordinuoja Nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro rengimą;

   4.16. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, asociacijomis, fondais ir tarptautinėmis organizacijomis;

   4.17. Kultūros ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Kultūros ministerijos raštus ir pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikalingų priemonių, kad būtų išspręstos juose keliamos problemos;

            4.18. organizuoja viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais;

            4.19. Kultūros ministerijos vadovų pavedimu dalyvauja kitų valdymo institucijų, jų padalinių rengiamuose pasitarimuose, seminaruose;

             4.20. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

             4.21. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

   4.22. vykdo kitus ministerijos vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   III

    SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. gauti informaciją iš Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių, Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir/ar kitų institucijų, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;

   5.2. kontroliuoti Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;

   5.3. pagal kompetenciją teikti Kultūros ministerijos vadovams pasiūlymus, dalyvauti Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valdymo struktūrose patariamojo balso teise;

   5.4. analizuoti ir teikti išvadas dėl kitų Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių paruoštų dokumentų ir projektų;

   5.5. siūlyti ekspertus į ekspertų komisijas;

   5.6. pagal kompetenciją rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas;

   5.7. Kultūros ministerijos vadovų pavedimu atstovauti Kultūros ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais.

   6. Skyrius turi laiku ir tinkamai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardintas funkcijas;

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV

    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. atsako už tai, kad būtų įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

   9.2. organizuoja skyriaus darbą ir nustatyta tvarka atsiskaito Kultūros ministerijos vadovybei;

   9.3. teikia pasiūlymus Kultūros ministerijos vadovams dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe, atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

   9.4. atstovauja skyriui Kultūros ministerijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja Kultūros ministerijai kitose institucijose;

   9.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

   10. Reikalavimai skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir jų atliekamos funkcijos numatytos pareigybių aprašymuose.

    

    

   V

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

            11. Skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

            12.  Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

             

   ____________________________

  • Autorių teisių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Nijolė Janina Matulevičienė
   Aurimas Šimeliūnas
   Gabrielė Vorobjovienė

   PATVIRTINTA 

   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 1 d.  įsakymu Nr. ĮV- 143   

   MENO IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   AUTORIŲ TEISIŲ SYRIAUS

   NUOSTATAI

                                        I. BENDROSIOS NUOSTATOS

               1. Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Autorių teisių skyrius (toliau – skyrius) yra Kultūros ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

              2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinėmis sutartimis, Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

              3. Skyriaus veiklos tikslas – padėti ministerijos vadovams formuoti valstybės politiką autorių teisių ir gretutinių teisių srityje, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.

                                          II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                 

                4. Įgyvendinant Kultūros ministerijos, kaip Vyriausybės įgaliotos institucijos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje, veiklos tikslus formuojant ir įgyvendinant autorių teisių ir gretutinių apsaugos politiką, pagrindiniai skyriaus tikslai yra:   

                4.1. tobulinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos teisinį reglamentavimą;

                4.2. koordinuoti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įgyvendinimą;

                4.3. organizuoti tarptautinį ir regioninį bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis autorių teisių ir gretutinių apsaugos organizacijomis.

                5. Vykdydamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka tokias funkcijas:

                5.1. apibendrina autorių teisių ir gretutinių teisių srities įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir papildymo; 

                5.2. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, koordinuoja jų derinimą su kitomis ministerijomis ir institucijomis;

                5.3. rengia ir derina Lietuvos pozicijas ir siūlymus autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais Europos Sąjungos (ES) teisės aktų ir tarptautinių daugiašalių sutarčių projektams;

                5.4. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose pateiktais klausimais;

                5.5. atlieka autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų (toliau- kolektyvinio administravimo asociacijos) veiklos priežiūrą;

                5.6. įstatymų nustatytais atvejais vykdo autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugą;

               5.7. užtikrina autorinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose paskirstymą ir išmokėjimą autoriams

               5.8. vykdo kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdų kolektyvinio administravimo priežiūrą;   

                 5.9. užtikrina ministerijos ryšius su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), analizuoja ir apibendrina šios organizacijos sekretoriato teikiamą dokumentaciją, rengia ir derina ministerijos siūlymų projektus PINO administruojamoms programoms;

                5.10. rengia pozicijas ES Tarybos Intelektinės nuosavybės (Autorių teisių) darbo grupės posėdžiams ir informaciją Europos Komisijos autorių teisių ir gretutinių teisių ryšių ir koordinavimo komitetams;

                5.11. organizuoja autorių teisių ir gretutinių teisių srities ES direktyvų perkėlimo plano ir ES teisės įgyvendinimo plano vykdymą;

     5.12. tvarko informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais, gaunamą iš Lietuvos narystės ES informacinės sistemos LINESIS, ir rengia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją;

     5.13. rengia informaciją Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarties dėl intelektinės nuosavybės aspektų, susijusių su prekyba, įgyvendinimo klausimais ir apibendrina iš PPO gaunamą informaciją;  

       5.14. organizuoja ministerijos bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų bei šių teisių naudotojų asociacijomis užtikrinant teisių gynimą.

                 5.15. surenka ir apibendrina informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo klausimais iš teisėsaugos institucijų (prokuratūros, policijos ir muitinės), rengia jos apibendrinimus;

                 5.16. teikia teisines konsultacijas bei metodinę pagalbą kolektyvinio administravimo asociacijoms, kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudotojų asociacijoms ir teisėsaugos institucijoms, užtikrinančioms autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą bei gynimą;

                 5.17. įgyvendina Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą (priima projektų paraiškas, organizuoja projektų vertinimo ekspertų komisijos darbą, organizuoja sutarčių pasirašymą su finansavimą gavusiais pareiškėjais, tikrina projektų įgyvendinimo ataskaitas);

                 5.18. konsultuoja ministerijos struktūrinius padalinius ir jos reguliavimo srities įmones, įstaigas bei organizacijas, teikia išvadas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais;

                  5.19. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai svarstant autorių teisių ir gretutinių teisių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus valstybės valdžios, valdymo ir savivaldos institucijose, taip pat susitikimuose su visuomene;

                   5.20. nustatyta tvarka nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų bei piliečių skundus ir pareiškimus;

                   5.21. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis intelektinės nuosavybės teisių srityje;

                   5.22. organizuoja ir užtikrina ikiteisminį autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo ginčų sprendimą ir tarpininkavimą derybose;

                   5.23. organizuoja kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos darbą ir užtikrina vienkartinės kompensacijos išmokėjimą teisių turėtojams už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio naudojimą.

                                            III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS  

                6. Skyrius, vykdydamas numatytus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

                6.1. gauti informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos ir gynimo klausimais, kurią ministerijai įstatymų nustatyta tvarka teikia valstybės ir savivaldos institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos;                  

               6.2. gauti kolektyvinio administravimo asociacijų įstatymų nustatyta tvarka  ministerijai teikiamą informaciją ir dokumentus;

               6.3. gauti reikalingą informaciją apie kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų rengiamų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

               6.4. nustatyta tvarka atstovauti ministerijai savo kompetencijos klausimais, teikti vadovybei išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais.

                                      IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

               7. Skyriaus darbas organizuojamas remiantis šiais nuostatais, Kultūros ministerijos strateginiais ir tarpinstituciniais veiklos planais ir programomis.

               8. Skyrius kasmet rengia autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos koordinavimo priemonių, numatytų ministerijos vykdomose programose, finansavimo projektą.

               9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

               9. Skyriaus vedėjas:

               9.1. atsako už tinkamą skyriui numatytų uždavinių vykdymą ir funkcijų bei pavedimų atlikimą;

               9.2. organizuoja skyriaus darbą ir atsiskaito ministerijos vadovybei už skyriaus veiklą.

               9.3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;

               9.4. teikia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti, inicijuoja jų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūras;   

               9.5. atstovauja skyriui ministerijos administracijos struktūriniuose padaliniuose ir pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja ministerijai kitose institucijose.

               9.6. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

              10. Skyriaus tarnautojų veiklos sritis ir atliekamas funkcijas, jų teises ir pareigas nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.               

                                                       _________________________

   • Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos administravimas
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Rūta Baliukynaitė
    Daiva Baltranaitė

    Pagrindiniai Programos tikslai:

    1. skatinti kūrybinę veiklą finansuojant kūrybinės veiklos projektus, kurie skatintų kūrybingumą ir teisėtą kūrybinės veiklos rezultatų sklaidą, deramą atlygį meno kūrėjams ir pagarbą intelektinei nuosavybei, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą ir sudarytų palankesnes sąlygas Lietuvos kūrybinės industrijos plėtrai ir žinomumui;

    2. skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą finansuojant autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektus, kurie užtikrintų deramą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, atsižvelgiant į naujų skaitmeninių technologijų įtaką kūrinių išraiškos ir sklaidos būdams bei visuomenės poreikiams, susijusiems su kūrinių teisėtos skaitmeninės prieigos plėtra, ugdytų visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui.      

 • Kultūros politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sigutė Pučienė

  PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr.ĮV-404  

   

  KULTŪROS POLITIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Kultūros politikos departamentas (toliau – Departamentas) yra Kultūros ministerijos (toliau – Ministerijos) administracijos struktūrinis padalinys.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  3. Departamentą sudaro trys skyriai: Muziejų, bibliotekų ir archyvų, Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos bei Visuomenės informavimo politikos skyriai.

  4. Departamentas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal veiklos sritis.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Svarbiausieji Departamento veiklos uždaviniai yra šie:

  5.1 dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką muziejų, bibliotekų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo bei valstybinės kalbos, taip pat dokumentų ir archyvų valdymo, visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo, saugomų teritorijų (valstybinių kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų), istorinių nacionalinių parkų valstybinių kultūrinių draustinių (toliau – saugomos teritorijos) ir kultūros paveldo apsaugos (toliau – Departamento kompetencijos sritys);

  5.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės politikos įgyvendinimą Departamento kompetencijos srityse;

  5.3. organizuoti ir koordinuoti Departamento kompetencijos sričių valstybinio valdymo lygmens tarptautinį bendradarbiavimą.

  6. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Departamentas atlieka šias funkcijas:

  6.1. Muziejų, bibliotekų ir archyvų srityje:

  6.1.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo, valstybinės kalbos klausimais;

  6.1.2. nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijos sritimis, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jiems pastabas bei pasiūlymus;

  6.1.3. organizuoja Skyriaus kompetencijos sričių politiką reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą;

  6.1.4. apibendrina Skyriaus kompetencijos sričių politiką reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

  6.1.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo, valstybinės kalbos politikos raidos tendencijas, rengia šių sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;

  6.2. Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos srityje:

  6.2.1. vykdo saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius įstatymus  bei kitus  teisės aktus;

  6.2.2. rengia ir dalyvauja rengiant saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos srities teisės aktų ir ilgalaikių programų projektus;

  6.2.3. organizuoja saugomų teritorijų strategijos, apsaugos ir tvarkymo programų rengimą;

  6.2.4. organizuoja saugomų teritorijų tvarkymo planų (planavimo schemų) ir paveldotvarkos projektų rengimą;

  6.2.5. atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kultūros ministro tvirtinamų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektų tikrinimą, derinimą, parengia juos tvirtinimui ir skelbimui;

  6.2.6. rengia planavimo sąlygas nacionalinio ir regioninio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir juos derina;

  6.2.7. vertina teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo  atrankos dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas;

  6.2.8. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su šiomis saugomomis teritorijomis;

  6.2.9. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl kultūrinių rezervatų ir istorinių nacionalinių parkų direkcijų (toliau – direkcijų), veiklos programų įgyvendinimo, kontroliuoja programinių lėšų panaudojimą;

  6.2.10. bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos srityje;

  6.2.11. dalyvauja rengiant tarpvalstybines bendradarbiavimo sutartis;

  6.2.12. koordinuoja Lietuvos kultūros vertybių paiešką užsienyje ir integravimą į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, inicijuoja ir organizuoja kultūros vertybių paieškos projektų vykdymą;

  6.2.13. koordinuoja Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sąvado informacinės sistemos tvarkymą;

  6.2.14. rengia ir koordinuoja kultūros vertybių grąžinimo užsienyje tarptautinių sutarčių programą;

  6.2.15. rengia reikiamus dokumentus (ieškinio pareiškimus, prašymus ir pan.) užsienio valstybėms (jų kompetentingoms institucijoms) dėl Lietuvos kultūros vertybių paieškos ir grąžinimo;

  6.2.16. organizuoja kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimą iš Lietuvos Respublikos;

  6.2.17. priima prašymus iš užsienio valstybių dėl kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimo iš Lietuvos Respublikos;

  6.2.18. dalyvauja rengiant prioritetinių istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybės planuojamų išsaugoti, atgaivinti ir pritaikyti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrai ir siūlomų finansuoti iš  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos šaltinių, sąrašus;

  6.2.19. pagal kompetenciją koordinuoja:

  6.2.19.1. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos veiklą;

  6.2.19.2. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos veiklą;

  6.2.19.3. Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos veiklą;

  6.2.19.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą;

  6.2.19.5. ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų veiklą.

  6.2.20. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinės veiklos ataskaitas;

  6.2.21. analizuoja ministerijai pavaldžių kultūrinių rezervatų direkcijų (rezervatų-muziejų), istorinių nacionalinių parkų direkcijų veiklą, teikia ministerijos vadovybei ataskaitas apie jų darbą bei pasiūlymus dėl jų veiklos gerinimo;

  6.2.22. pagal kompetenciją:

  6.2.22.1. koordinuoja Kultūros vertybių registro tvarkymą, rengia teisės aktų projektus ir sprendžia klausimus, susijusius su Kultūros vertybių registro veikla ir tvarkymu;

  6.2.22.2 imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti pareiškimuose, skunduose, reikalavimuose keliami reikalavimai dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir direkcijų veiklos;

  6.3. Visuomenės informavimo politikos srityje:

  6.3.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus visuomenės informavimo klausimais;

  6.3.2. nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijos sritimis, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jiems pastabas bei pasiūlymus;

  6.3.3. organizuoja Skyriaus kompetencijos sričių politiką, reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą;

  6.3.4. apibendrina Skyriaus kompetencijos sričių politiką, reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

  6.3.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenės informavimo politikos raidos tendencijas, rengia šios srities bei medijų ir informacinio raštingumo plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;

  6.3.6. rengia dokumentus metinės įmokos už transliavimo ir retransliavimo licenciją dydžio nustatymui;

  6.3.7. organizuoja Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazės informacijos tvarkymą, užtikrina savalaikį pateiktų duomenų įkėlimą į šią bazę, esant poreikiui, atlieka laikraščių ir žurnalų tiražų tikrinimą, koordinuoja kitų klausimų, susijusių su bazės tvarkymu, sprendimą;

  6.3.8. koordinuoja Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus reikalavimų įgyvendinimą;

    6.4. Pagal kompetenciją Departamentas:

  6.4.1. koordinuoja Kultūros ministerijos įsteigtų įstaigų veiklą ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja jai akcinių bendrovių valdymo organuose;

  6.4.2. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus;

  6.4.3. teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių planų sudarymo bei informaciją ataskaitoms apie strateginių planų įgyvendinimą;

  6.4.4. koordinuoja prie Ministerijos veikiančių tarybų, ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą, dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;

  6.4.5. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.4.6. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;

  6.4.7.nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai;

  6.4.8. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, prireikus, ministerijos kolegijos nutarimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.4.9. rengia ministerijos raštus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

  6.4.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

   

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  7.1.  gauti iš Kultūros ministerijos administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų, įstaigų prie Kultūros ministerijos ir Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir kitus dokumentus, reikalingus Departamento uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. dalyvauti darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus Departamento kompetencijos klausimais;

  7.3.  naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymu ir kitų teises aktų nustatytomis teisėmis.

  7.4. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, privalo:

  7.5. nustatyta tvarka užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų vykdymą;

  7.6. laiku ir tinkamai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose įvardytas funkcijas.

  7.7. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro tvirtinamais Ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Departamento ir jo skyrių nuostatais, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymais.

  9. Departamentui vadovauja direktorius, kuris yra pavaldus viceministrui pagal veiklos sritį. Departamentui vadovauja Departamento direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia kultūros ministras arba jo pavedimu – Kultūros ministerijos kancleris.

  10. Departamento direktorius:

  10.1. organizuoja Departamento darbą – paskirsto užduotis Departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Departamento darbo drausmę bei atsako už Departamentui priskirtų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą;

  10.2. vizuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, raštų ir kitų teisės aktų projektus;

  10.3. teikia ministrui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su Departamento veikla, svarstymo kolegijoje;

  10.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  10.5. atstovauja Departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės valdymo institucijose;

  10. 6. nustatyta tvarka atsiskaito už departamento darbą;

  10.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

  11. Departamento direktoriui nesant, jį pavaduoja Departamento direktoriaus pavaduotojas, kuris priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   

  V SKYRIUS

   DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  12. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako už tinkamą jiems iškeltų tikslų ir pavestų funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI  SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

                                             _________________________________

  • Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rūta Pileckaitė
   Laimis Mikelevičius
   Gražina Lamanauskienė

    

   PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-167

    

   KULTŪROS POLITIKOS DEPARTAMENTO

   MUZIEJŲ, BIBLIOTEKŲ IR ARCHYVŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyrius (toliau – Skyrius) yra Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams keliamus reikalavimus bei jų funkcijas nustato Skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.

   II

    UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

   4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką muziejų, bibliotekų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo bei valstybinės kalbos srityse (toliau – Skyriaus kompetencijos srityse);

   4.2. sudaryti teisinius pagrindus kultūros įstaigų, veikiančių Skyriaus kompetencijos srityse, veiklai ir ją koordinuoti, siekiant prisidėti prie bendros integralios kultūros paveldo apsaugos ir informacinės visuomenės plėtros;

   4.3. organizuoti ir koordinuoti Skyriaus kompetencijos sričių valstybinio valdymo lygmens tarptautinį bendradarbiavimą.

   5. Vykdydamas šiuos uždavinius Skyrius atlieka šiais funkcijas:

   5.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo, valstybinės kalbos klausimais;

   5.2. nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijos sritimis, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jiems pastabas bei pasiūlymus;

   5.3. organizuoja Skyriaus kompetencijos sričių politiką reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą;

   5.4. apibendrina Skyriaus kompetencijos sričių politiką reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

   5.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo, valstybinės kalbos politikos raidos tendencijas, rengia šių sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;

   5.6. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos institucijų rengiamus teisės aktų projektus bei priimtus teisės aktus Skyriaus kompetencijos sričių klausimais bei teikia išvadas ir pasiūlymus;

   5.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

   5.8. atstovauja Kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių bei Europos Sąjungos institucijose, įstaigose ar organizacijose svarstant Skyriaus kompetencijos sričių klausimus;

   5.9. pagal kompetenciją koordinuoja Kultūros ministerijos įsteigtų įstaigų veiklą ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja jai viešųjų įstaigų valdymo organuose;

   5.10. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus;

   5.11. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių planų sudarymo bei informaciją ataskaitoms apie strateginių planų įgyvendinimą;

   5.12. pagal kompetenciją ir strateginio veiklos plano priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Kultūros ministerijos finansų kontrolės taisyklėmis, koordinuoja Skyriaus kompetencijos sričių programų įgyvendinimą ir kontroliuoja programoms skirtų lėšų panaudojimą, kartu su kitais ministerijos padaliniais teikia pasiūlymus Kultūros politikos departamento direktoriui dėl programų įgyvendinimo;

   5.13. pagal kompetenciją koordinuoja prie Ministerijos veikiančių tarybų, ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą, dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;

   5.14. rengia ministerijos raštus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

   5.15. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Skyriaus kompetencijos sričių valstybinio valdymo klausimais;

   5.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

   5.17. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;

   5.18. koordinuoja ir prižiūri Skyriaus kompetencijos sričių valstybinių plėtros programų ir projektų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja projektų priežiūros komitetų ar susijusių darbo grupių darbe;

   5.19. atsako už valstybės statistikos programos Skyriaus kompetencijos srityse vykdymą, kaupia ir analizuoja atitinkamų kultūros įstaigų veiklos statistikos duomenis ir teikia vadovybei išvadas bei pasiūlymus;

   5.20. organizuoja mokslinius ir kitus tyrimus Skyriaus kompetencijos srityse, vertina jų rezultatus;

   5.21. pagal kompetenciją organizuoja konkursus ministerijos premijoms gauti, teikia pasiūlymus dėl šių konkursų nugalėtojų skatinimo;

   5.22. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

   5.23. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimo.

   5.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   III

    SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   6.2. naudotis ministerijos kompiuteriniais tinklais, jos tvarkomomis duomenų bazėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, būti aprūpintais naujausia literatūra, susijusia su Skyriaus kompetencijos sritimis, periodiniais informaciniais leidiniais, organizacine technika;

   6.3. nuolat gerinti Skyriaus valstybės tarnautojų profesines žinias, užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją;

   6.4. pagal kompetenciją teikti Kultūros politikos departamento direktoriui ir ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo.

   7. Skyrius gali turėti ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.

   IV

    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų kultūros ministras arba, jam pavedus, ministerijos kancleris Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Kultūros politikos departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. atsako už Skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   10.2. organizuoja Skyriaus darbą ir paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams;

   10.3. atsiskaito Kultūros politikos departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

   10.4. teikia Kultūros politikos departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos darbe, priimant į valstybės tarnybą Skyriaus valstybės tarnautojus;

   10.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

   10.6. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

   11. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose.

   V

    SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

                 12. Skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

                 13.  Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

    

                                                              ______________________

  • Visuomenės informavimo politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Deividas Velkas
   Rasa Zdanevičiūtė

   PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-397

    

   KULTŪROS POLITIKOS DEPARTAMENTO

   VISUOMENĖS INFORMAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Kultūros politikos departamento Visuomenės informavimo politikos skyrius (toliau – Skyrius) yra Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento struktūrinis padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams keliamus reikalavimus bei jų funkcijas nustato Skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.

    

   II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

   4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės politiką visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo srityse (toliau – Skyriaus kompetencijos sritys);

   4.2. sudaryti teisinius pagrindus įstaigų, veikiančių Skyriaus kompetencijos srityse, veiklai ir ją koordinuoti, siekiant prisidėti prie medijų raštingumo ir informacinės visuomenės plėtros;

   4.3. organizuoti ir koordinuoti skyriaus kompetencijos sričių valstybinio valdymo lygmens tarptautinį bendradarbiavimą.

   5. Vykdydamas šiuos uždavinius, Skyrius atlieka šiais funkcijas:

   5.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus visuomenės informavimo klausimais;

   5.2. nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijos sritimis, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jiems pastabas bei pasiūlymus;

   5.3. organizuoja Skyriaus kompetencijos sričių politiką, reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą;

   5.4. apibendrina Skyriaus kompetencijos sričių politiką, reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

   5.5. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenės informavimo politikos raidos tendencijas, rengia šios srities bei medijų ir informacinio raštingumo plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;

   5.6. rengia dokumentus metinės įmokos už transliavimo ir retransliavimo licenciją dydžio nustatymui;

   5.7. organizuoja Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazės informacijos tvarkymą, užtikrina savalaikį pateiktų duomenų įkėlimą į šią bazę, esant poreikiui, atlieka laikraščių ir žurnalų tiražų tikrinimą, koordinuoja kitų klausimų, susijusių su bazės tvarkymu, sprendimą;

   5.8. koordinuoja Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus reikalavimų įgyvendinimą;

   5.9. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos institucijų rengiamus teisės aktų projektus bei priimtus teisės aktus Skyriaus kompetencijos sričių klausimais bei teikia išvadas ir pasiūlymus;

   5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;

   5.11. atstovauja Kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių bei Europos Sąjungos institucijose, įstaigose ar organizacijose, svarstant Skyriaus kompetencijos sričių klausimus;

   5.12. pagal kompetenciją koordinuoja Kultūros ministerijos įsteigtų įstaigų veiklą ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja jai viešųjų įstaigų valdymo organuose;

   5.13. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus;

   5.14. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių planų sudarymo bei informaciją ataskaitoms apie strateginių planų įgyvendinimą;

   5.15. pagal kompetenciją ir strateginio veiklos plano priemones vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Kultūros ministerijos finansų kontrolės taisyklėmis, koordinuoja Skyriaus kompetencijos sričių programų įgyvendinimą ir kontroliuoja programoms skirtų lėšų panaudojimą, kartu su kitais ministerijos padaliniais teikia pasiūlymus Kultūros politikos departamento direktoriui dėl programų įgyvendinimo;

   5.16. pagal kompetenciją koordinuoja prie Ministerijos veikiančių Skyriaus kompetencijos sričių tarybų, ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą, dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;

   5.17. rengia ministerijos raštus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

   5.18. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Skyriaus kompetencijos sričių valstybinio valdymo klausimais;

   5.19. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis medijų raštingumo bei visuomenės informavimo srityse;

   5.20. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;

   5.21. koordinuoja ir prižiūri Skyriaus kompetencijos sričių valstybinių plėtros programų ir projektų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja projektų priežiūros komitetų ar susijusių darbo grupių darbe;

   5.22. atsako už valstybės statistikos programos Skyriaus kompetencijos srityse vykdymą, kaupia ir analizuoja atitinkamų įstaigų veiklos statistikos duomenis ir teikia vadovybei išvadas bei pasiūlymus;

   5.23. organizuoja mokslinius ir kitus tyrimus Skyriaus kompetencijos srityse, vertina jų rezultatus;

   5.24. organizuoja Skyriaus kompetencijos sričių konkursus ministerijos premijoms gauti, teikia pasiūlymus dėl šių konkursų nugalėtojų skatinimo;

   5.25. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

    

   III. SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   6.2. naudotis ministerijos kompiuteriniais tinklais, jos tvarkomomis duomenų bazėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, būti aprūpintam naujausia literatūra, susijusia su Skyriaus kompetencijos sritimis, periodiniais informaciniais leidiniais, organizacine technika;

   6.3. nuolat gerinti Skyriaus valstybės tarnautojų profesines žinias, užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją;

   6.4. pagal kompetenciją teikti Kultūros politikos departamento direktoriui ir ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo.

   7. Skyrius gali turėti ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.

    

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų kultūros ministras arba, jam pavedus, ministerijos kancleris Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Kultūros politikos departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. atsako už Skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   10.2. organizuoja Skyriaus darbą ir paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams;

   10.3. atsiskaito Kultūros politikos departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

   10.4. teikia Kultūros politikos departamento direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisijos darbe, priimant į valstybės tarnybą Skyriaus valstybės tarnautojus;

   10.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

   10.6. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

   11. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose.

    

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   12. Skyrius likviduojamas, reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

    

  • Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintaras Džiovėnas
   Živilė Plyčiuraitytė Plyčiūtė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos kultūros  ministro 2016 m. kovo 7 d.  įsakymu Nr. ĮV- 171                 

   KULTŪROS POLITIKOS DEPARTAMENTO

   SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR PAVELDO APSAUGOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I

   BENDROSIOS NUOSTATOS

                   1. Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrius (toliau – skyrius) yra Kultūros ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

                         2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinėmis sutartimis, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   II

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

               3. Pagrindinis skyriaus uždavinys yra valstybės politikos įgyvendinimas saugomų teritorijų (valstybinių kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų), istorinių nacionalinių parkų, valstybinių kultūrinių draustinių (toliau – saugomos teritorijos) ir kultūros paveldo apsaugos  srityse.

   4. Vykdydamas šį uždavinį, skyrius atlieka tokias funkcijas:

   4.1. vykdo saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus;

   4.2. rengia ir dalyvauja rengiant saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos srities teisės aktų ir ilgalaikių programų projektus;

   4.3. organizuoja saugomų teritorijų strategijos, apsaugos ir tvarkymo programų rengimą;

   4.4. organizuoja saugomų teritorijų tvarkymo planų (planavimo schemų) ir paveldotvarkos projektų rengimą;

   4.5. atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kultūros ministro tvirtinamų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektų tikrinimą, derinimą, parengia juos tvirtinimui ir skelbimui;

   4.6. rengia planavimo sąlygas nacionalinio ir regioninio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir juos derina;

   4.7. vertina teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo  atrankos dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas;

   4.8. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su šiomis saugomomis teritorijomis;

   4.9. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl kultūrinių rezervatų ir istorinių nacionalinių parkų direkcijų (toliau – direkcijų), veiklos programų įgyvendinimo, kontroliuoja programinių lėšų panaudojimą;

   4.10. bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos srityje;

   4.11. dalyvauja rengiant tarpvalstybines bendradarbiavimo sutartis;

             4.12. koordinuoja Lietuvos kultūros vertybių paiešką užsienyje ir integravimą į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, inicijuoja ir organizuoja kultūros vertybių paieškos projektų vykdymą;

             4.13. koordinuoja Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sąvado informacinės sistemos tvarkymą;

            4.14. koordinuoja Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, įamžinimą ir priežiūrą;

   4.15. rengia ir koordinuoja kultūros vertybių grąžinimo užsienyje tarptautinių sutarčių programą;

   4.16. rengia reikiamus dokumentus (ieškinio pareiškimus, prašymus ir pan.) užsienio valstybėms (jų kompetentingoms institucijoms) dėl Lietuvos kultūros vertybių paieškos ir grąžinimo;

   4.17. organizuoja kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimą iš Lietuvos Respublikos;

   4.18. priima prašymus iš užsienio valstybių dėl kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimo iš Lietuvos Respublikos.

   4.19. dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

   4.20. teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos  administravimo;

   4.21. dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, teikia siūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;

   4.22. pagal kompetenciją koordinuoja:

   4.22.1. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos veiklą;

   4.22.2. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos veiklą;

   4.22.3. Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos veiklą;

   4.22.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą;

   4.22.5. ministerijos įsteigtų viešųjų įstaigų veiklą.

   4.23. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinės veiklos ataskaitą.

   4.24. analizuoja ministerijai pavaldžių kultūrinių rezervatų direkcijų (rezervatų-muziejų), istorinių nacionalinių parkų direkcijų veiklą, teikia ministerijos vadovybei ataskaitas apie jų darbą bei pasiūlymus dėl jų veiklos gerinimo;

   4.25. pagal kompetenciją:

   4.25.1. koordinuoja Kultūros vertybių registro tvarkymą, rengia teisės aktų projektus ir sprendžia klausimus, susijusius su Kultūros vertybių registro veikla ir tvarkymu;

   4.25.2. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;

   4.25.3. koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;

   4.25.4. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai;

   4.26. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, prireikus, ministerijos kolegijos nutarimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.27. rengia ministerijos raštus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;

   4.28. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir direkcijų veiklos;

   4.29. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei ministerijos vadovybės pavedimus.

   III

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. gavus įgaliojimus, atstovauti savininkų, kurių kultūros vertybės įtrauktos į valstybinę apskaitą, interesams dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų iš Lietuvos kultūros vertybių grąžinimo užsienio valstybių kompetentingose institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   5.2. suteikti įgaliojimus Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims: vykdyti Lietuvos kultūros vertybių paiešką užsienio valstybių kultūros vertybių saugyklose, antikvariatuose, dalyvauti kultūros vertybių aukcionuose;

           5.3. nustatyta tvarka kontroliuoti pavaldžių įstaigų veiklą, gauti iš jų skyriaus darbui reikalingą informaciją;

   5.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus savo kompetencijos klausimais.

   IV

   DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriui vadovauja skyriaus vedėjas,  skiriamas ir atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   7. Skyriaus vedėjas:

   7.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

   7.2. organizuoja skyriaus darbą;

   7.3. ministerijos vadovybei atsiskaito už skyriaus veiklą;

   7.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;

   7.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

             7.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja ministerijai kitose institucijose;

   7.7. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

   8. Skyriaus tarnautojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

   V

    SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ


            9. Skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

             10.  Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

                                                 ____________________

 • Strateginio planavimo ir kontrolės departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV- 196

   

   

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamentas (toliau - Departamentas) yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) administracijos struktūrinis padalinys, pagal administravimo sritį tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui ir viceministrui pagal veiklos sritį.
  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Kultūros ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  3. Departamento struktūra: Strateginio planavimo skyrius, Finansų skyrius, Investicijų ir turto valdymo skyrius ir Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius, Europos Sąjungos paramos skyrius.

   

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Departamento uždaviniai yra:
  4.1.    dalyvauti formuojant valstybinę politiką Kultūros ministerijos valdymo srityse;
  4.2.   organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės politikos įgyvendinimą Departamento kompetencijos srityse;
  4.3.    dalyvauti ir atstovauti Kultūros ministerijos valdymo srities interesus ilgalaikių valstybės strateginio planavimo dokumentų rengime ir jų įgyvendinime;
  4.4.    užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Kultūros ministerijoje ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;
  4.5.    organizuoti Kultūros ministerijos vykdomų programų, ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų išlaidų sąmatos projekto bei patvirtintų valstybės asignavimų paskirstymo projekto rengimą, derinimą, teikimą tvirtinimui ir įgyvendinimo kontrolę;
  4.6.    formuoti ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos politiką kultūros sektoriuje, nustatyti tarptautinio bendradarbiavimo kultūros srityje prioritetus ir kryptis bei koordinuoti jų įgyvendinimą;
  4.7. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo kultūrai politiką, dalyvauti koordinuojant ES struktūrinių fondų investicijų, skirtų kultūros projektams, planavimą ir naudojimą;
  4.8. pagal kompetenciją dalyvauti atliekant ministerijai priskirtas 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas
  5. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius Departamentas atlieka šias funkcijas:
     5.1.    rengia ir teikia pasiūlymus dėl Kultūros ministerijos valdymo sričių plėtros planavimo, analizuoja jų raidos tendencijas, kitų šalių patirtį šioje srityje, stiprina Kultūros ministerijos, bei jos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklos kryptingumą ir darną;
     5.2.    organizuoja Kultūros ministerijos strateginių veiklos planų, metinių veiklos planų bei kitų su kultūros sritimi susijusių strateginio planavimo dokumentų rengimą, derinimą ir vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;
    5.3.            organizuoja ir koordinuoja Kultūros ministerijos strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų ataskaitų rengimą;
  5.4.        teikia siūlymus Kultūros ministerijos vadovams dėl Kultūros ministerijos veiklos krypčių, vykdomų darbų ir strateginio planavimo dokumentų dermės;
  5.5.        organizuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimą, teikia pasiūlymus dėl prioritetų kultūros sektoriuje formulavimo, koordinuoja jų įgyvendinimą ir ataskaitų rengimą;
  5.6.        planuoja ES struktūrinės paramos, Europos ekonominės erdvės, Norvegijos bei Šveicarijos finansinių mechanizmų panaudojimo sektoriuje politiką, formuluoja investavimo prioritetus ir kryptis, dalyvauja atitinkamų valstybės strateginio planavimo dokumentų, įskaitant ir ES struktūrinės paramos panaudojimo veiksmų programų rengime;
  5.7.        nagrinėja ir rengia Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų, Kultūros ministerijos vykdomų programų, išlaidų sąmatos projektą ir teikia jį Lietuvos Respublikos finansų ministerijai valstybės biudžeto projekto sudarymui;
  5.8.        rengia patvirtintų valstybės asignavimų paskirstymo projektą, derina jį su Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais ir teikia tvirtinimui programų išlaidų sąmatas;
  5.9.        vykdo Kultūros ministerijos srities einamąją finansų kontrolę, nustatyta tvarka tikslina įstaigų finansavimo apimtis ir vykdo išankstinę paraiškų teikimo valstybės iždui kontrolę;
  5.10.   nagrinėja ir pateikia ketvirtines finansinės atskaitomybės, kitas statistines ataskaitas Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui; Lietuvos Respublikos statistikos departamentui, Respublikos finansų ministerijai;
  5.11.   rengia ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl investicijų projektų tvirtinimo, pavaldžių įstaigų ilgalaikio materialiojo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, analizuoja įstaigų poreikius, kontroliuoja investicinių projektų įgyvendinimą ir teikia visą reikiamą informaciją Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
  5.12.   rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei prašymus ir nutarimų projektus dėl finansavimo apimčių padidinimo;
  5.13.   kontroliuoja Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų patalpų nuomos sąlygų laikymąsi, teikia vadovybei leidimų patalpų nuomai projektus;
  5.14.   rengia numatomų privatizuoti objektų sąrašų projektus, teikia medžiagą valstybės įmonei Valstybės turto fondui siūlymus dėl privatizavimo būdų ir sąlygų;
  5.15.   teikia siūlymus Kultūros ministerijos vadovybei dėl naujai projektuojamų kultūrinės paskirties objektų parinkimo;
  5.16.   organizuoja sprendimų priėmimą ir priimtų sprendimų nuosavybės teisių atkūrimo ir turto grąžinimo klausimais įgyvendinimą;
  5.17.   nagrinėja Kultūros ministerijos sistemoje veikiančių valstybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos planus, rezultatus, teikia pasiūlymus dėl siektinų tikslų, veiklos rodiklių nustatymo bei veiklos optimizavimo;
  5.18.   užtikrina Kultūros ministerijos įgyvendinamos kultūros srities valstybės politikos vykdymą bei tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  5.19.   formuoja Lietuvos kultūros politikos užsienyje ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo prioritetus, kryptis ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
  5.20.   analizuoja Lietuvos tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo poreikius, inicijuoja šiuos poreikius realizuojančias programas ir vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;
  5.21.   nustatyta tvarka koordinuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų pavedimų kultūros srityje vykdymą; organizuoja ir koordinuoja Lietuvos narystės ES programų kultūros srityje vykdymą.
  5.22.   rengia tarptautinių sutarčių susijusių su kultūros sektoriumi nuostatas, pagal kompetenciją rengia dvišalio ir daugiašalio kultūrinio bendradarbiavimo programas, koordinuoja jų įgyvendinimą ir vykdo rezultatų stebėseną;
  5.23.   organizuoja prisijungimo prie tarptautinių sutarčių procedūras;
  5.24.   koordinuoja ir dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijų dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų ministerijos kompetencijai priskirtose srityse rengimą, derinimą ir pristatymą ES institucijose;
  5.25.    nustatyta tvarka atstovauja Kultūros ministeriją tarptautinėse organizacijose, forumuose, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl atstovavimo tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose aktualumo, bei tarptautinių renginių organizavimo Lietuvoje poreikio bei galimybių;
  5.26.   organizuoja tarptautinių sutarčių, ES teisės aktų vertimą bei jų autentiškumo tvirtinimą;
  5.27.   konsultuoja Kultūros ministerijos struktūrinius padalinius, kultūros įstaigas strateginio planavimo, finansavimo, turto valdymo ir disponavimo, privatizavimo klausimais;
  5.28.   Kultūros ministrui, viceministrui, Kultūros ministerijos kancleriui pavedus, atstovauja Kultūros ministerijai svarstant strateginio planavimo, sričiai skiriamų valstybės biudžeto lėšų planavimo, paskirstymo ir panaudojimo klausimus valstybės valdžios, valdymo institucijose;
  5.29.    savarankiškai arba su kitais Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais rengia teisės aktų projektus visais Departamento kompetencijos klausimais, atlieka pateiktų teisės aktų projektų analizę;
  5.30.   teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų bei piliečių skundus ir pareiškimus;
  5.31.   pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  6. Įgyvendindamas 4.7. ir 4.8. papunkčiuose nurodytus uždavinius Departamentas atlieka šias funkcijas:

  6.1. koordinuoja 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų kultūros projektams įgyvendinti, planavimą, šių lėšų naudojimą, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

  6.2. vykdo ministerijai priskirtų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų, uždavinių, priemonių ir pagal juos finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

  6.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų naudojimo strateginius dokumentus, teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimu, teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant ir atnaujinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

  6.4. rengia projektų atrankos kriterijus, priemonių įgyvendinimo planų, valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, projektų finansavimo sąlygų aprašų, vidaus tvarkos aprašų, vidaus procedūrų aprašų projektus, kitus dokumentus, būtinus užtikrinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimą;

  6.5. rengia ministerijos sprendimų projektus dėl siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašų, ministerijos sprendimų projektus dėl finansavimo projektams;

  6.6. planuoja ministerijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas projektams finansuoti, užtikrina lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams ir jų susigrąžinimą;

  6.7. užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias Europos Sąjungos ir nacionalines taisykles;

  6.8. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS), registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus, dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainę;

  6.9. pagal kompetenciją vykdo informacijos apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas viešinimą;

  6.10. atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina jos teikiamas rekomendacijas, vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją;

  6.11. organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimą;

  6.12. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų stebėsenos ir valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;

  6.13. administruoja techninės paramos projektus;

  atlieka kitas funkcijas, būtinas, 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti.

   

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

   

              7.1.    gauti iš Kultūros ministerijos administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų, įstaigų prie Kultūros ministerijos ir Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir kitus dokumentus, reikalingus Departamento uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;
              7.2.    dalyvauti darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus Departamento kompetencijos klausimais;
              7.3.    naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymu ir kitų teises aktų nustatytomis teisėmis.
              7.4.    Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, privalo:
  7.4.1. nustatyta tvarka užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų vykdymą;
  7.4.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose įvardytas funkcijas.
              7.5.    Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

    8. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro tvirtinamais Ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Departamento ir jo skyrių nuostatais, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymais.
    9. Departamentui vadovauja Departamento direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia kultūros ministras arba jo pavedimu – Kultūros ministerijos kancleris.
    10. Departamento direktorius:
    10.1. organizuoja Departamento darbą – paskirsto užduotis Departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Departamento darbo drausmę bei atsako už Departamentui priskirtų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą;
    10.2. vizuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, raštų ir kitų teisės aktų projektus;
    10.3. teikia ministrui pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su Departamento veikla, svarstymo kolegijoje;
    10.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
    10.5. atstovauja Departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės valdymo institucijose;
    10. 6. nustatyta tvarka atsiskaito už departamento darbą;

             10.7. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

    11. Departamento direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas kultūros ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

   


                           V. DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
     12. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  13. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  ________________________
  • Europos Sąjungos paramos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Nazarovienė
   Nerijus Mocevičius

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-189

    

   STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO

   EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

               1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus uždavinius, funkcijas, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų (toliau – darbuotojai) teises ir pareigas bei darbo organizavimą.

              2. Europos Sąjungos paramos skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis padalinys, atsakingas už 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) administravimo laikotarpio tarpinės institucijos funkcijų atlikimą.

               3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   4.1.    dalyvauti formuojant ir įgyvendinant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo kultūrai politiką;

   4.2.    dalyvauti koordinuojant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų, skirtų kultūros projektams, planavimą ir naudojimą.

          5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

   5.2.    pagal kompetenciją vykdo Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei Veiksmų programos įgyvendinimo, Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitoms rengti;

   5.3.    teikia siūlymus atsakingoms institucijoms Veiksmų programos įgyvendinimo politikos, teisės aktų tobulinimo ir kitais susijusiais klausimais;

   5.4.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tobulinant Nacionalinės pažangos programos, šios programos horizontalaus prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano ir kitų nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti naudojant struktūrinę paramą, priemones, siekiant jų tarpusavio koordinavimo ir suderinamumo su ES struktūrinių fondų kryptimis užtikrinimo;

   5.5.    rengia ir teikia tvirtinti priemonių įgyvendinimo planus;

   5.6.    rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai projektų atrankos kriterijus;

   5.7.    planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

   5.8.    rengia, derina su atsakingomis institucijomis ir tvirtina projektų finansavimo sąlygų aprašus, teikia dėl jų paaiškinimus;

   5.9.    pagal kompetenciją ir teisės aktų bei ministerijos vidaus procedūrų nustatyta tvarka ir apimtimi planuoja valstybės projektus, rengia Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašą, vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, rengia valstybės projektų sąrašų projektus ir teikia juos tvirtinti kultūros ministrui;

   5.10.  rengia sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso būdu, finansavimo projektus;

   5.11.    dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;

   5.12.        pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių priemonių išankstinį vertinimą, rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas, teikia vadovaujančiajai institucijai siūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo.

   5.13.        pagal skyriaus kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja finansines priemones apimančių projektų atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija dalyvauja sudarant finansavimo sutartis, steigia projektų, apimančių finansines priemones, priežiūros komitetus ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu.

   5.14.    koordinuoja tarpinstitucinės veiksmų programos įgyvendinimą ir inicijuoja bei planuoja ministerijos projektus, finansuojamus iš kitų, ministerijos kompetencijos sričiai nepriskirtų, veiksmų programos prioritetų;

   5.15.    administruoja ministerijai priskirtas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas; pagal savo kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal ES reglamentų nuostatas;

   5.16.    pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles, bei, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;

   5.17.    teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai pasiūlymus dėl projekto sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimus įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritariama projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo;

   5.18.    atlieka teisės aktuose ir ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išmokėjimu ir susigrąžinimu, taip pat centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduoda reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą ir teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose nustatyta tvarka;

   5.19.    pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, taip pat  vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programosįgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

   5.20.    teikia pasiūlymus dėl pateiktos derinti savivaldybės parengtos integruotos teritorijos vystymo programos (vystymo programos, priemonių ir numatomų pasiekti rezultatų);

   5.21.    rengia ir tobulina ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemą;

   5.22.    užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus, atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos ir audito institucijų teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

   5.23.    atlieka ES struktūrinių fondų lėšų kultūrai panaudojimo stebėseną ir vertinimą, dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą;

   5.24.    pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos Stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

   5.25.    pagal kompetenciją rengia ataskaitas ir informaciją veiksmų programą administruojančioms ir prižiūrinčioms institucijoms, ministerijai ir kitoms institucijoms; pagal priskirtą atsakomybės sritį dalyvauja informuojant apie ES struktūrinius fondus;

   5.26.    atstovauja ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose ES struktūrinių fondų politikos formavimo bei koordinavimo Lietuvoje klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir kituose renginiuose;

   5.27.    užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

   5.28.    ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose, dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų komisijų, darbo grupių darbe;

   5.29.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai  informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją;

   5.30.    dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, ES struktūrinių fondų svetainę, skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

   5.31.    nagrinėja pareiškėjų skundus, dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo;

   5.32.    atlieka pažeidimų įgyvendinant projektus kontrolę (renka informaciją apie pažeidimus, įtartus ir (ar) nustatytus įgyvendinant ministerijos priemones, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, įtariamą pažeidimą); rengia pasiūlymus dėl pažeidimų kontrolės tobulinimo;

   5.33.    užtikrina teisės aktuose nustatytų kovos su sukčiavimu priemonių diegimą ir taikymą;

   5.34.    pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą;

   5.35.    atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti.

    

    

   III. SKYRIAUS TEISĖS

    

           6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   6.1.    gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių institucijų informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

   6.2.    ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose;

   6.3.    pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;

   6.4.    kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti;

   6.5.    pavestoms užduotims atlikti, joms techniškai ir ekonomiškai pagrįsti, nustatyta tvarka pasitelkti mokslo, projektavimo ir kitas organizacijas, reikalingus ekspertus ir specialistus;

   6.6.    teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo bei socialinių partnerių įtraukimo skyriaus kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti;

   6.7.    naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
    

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

             7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

           8. Skyriaus vedėjas:

   8.1.    planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

   8.2.    atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   8.3.    priima sprendimus skyriaus veiklos klausimais;

   8.4.    nustatyta tvarka atstovauja skyriui;

   8.5.    teikia pasiūlymus ministerijos vadovams dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe, atrenkant asmenis į valstybės tarnautojų pareigas;

   8.6. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

   8.7.    rengia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti;

   8.8.    rūpinasi skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimu;

   nustatyta tvarka atsiskaito ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui, departamento direktoriui už skyriaus veiklą;

   8.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   9. Laikinai nesant skyriaus vedėjo jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

   10. Skyriaus darbuotojai vykdo ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

   11. Skyriaus darbuotojai savo darbe vadovaujasi šiais nuostatais, pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.

   12. Skyriaus darbuotojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

    

    

   ____________________________

    

  • Investicijų ir turto valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Šarūnas Šoblinskas
   Vilma Dambravienė

                    

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos kultūros ministro  2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-172

    

   STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO

   INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I

   BENDROSIOS NUOSTATOS

                         1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Investicijų ir turto valdymo skyrius (toliau – Skyrius) yra Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento (toliau – Departamentas) padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

                         2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos nuostatais, Kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

                     3. Skyrius pavaldus Departamento direktoriui, jam nesant – Departamento direktoriaus pavaduotojui, jam nesant – kitam Kultūros ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Departamento valstybės tarnautojui.

   II

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

             4. Pagrindinis Skyriaus uždavinys – Kultūros ministerijos valdymo sričiai reikalingų investicijų apimties nustatymo, investicijų paskirstymo, naudojimo kontrolės, ministerijos valdymo srityje esančio turto valdymo ir naudojimo politikai įgyvendinti ir koordinuoti.

             5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

             5.1. renka, analizuoja ir apibendrina valstybės investicijų kultūros srityje poreikius;

           5.2. bendradarbiaujant su kitais skyriais, atlieka investicijų projektų sąnaudų ir rezultatų analizę;

           5.3. rengia valstybės investicijų paskirstymo projektą, derina jį su Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais;

           5.4. dalyvauja rengiant siūlymus dėl kultūros įstaigų investicinių projektų tobulinimo;

           5.5. dalyvauja Kultūros ministerijai priskirtų 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų ir projektų planavimo, įgyvendinimo procesuose;

           5.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

          5.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų planavimo ir administravimo.

           5.8. pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų ir Ministerijos vidaus procedūrų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

           5.9. pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauja projektų, kuriuos numatoma finansuoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis vertinimo rezultatų nagrinėjime, projektų ir priemonių įgyvendinimo pažangos ir lėšų įsisavinimo aptarimuose;

           5.10. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitus su 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;

            5.11. konsultuoja Kultūros ministerijos struktūrinius padalinius, kultūros įstaigas investicijų planavimo ir valdymo klausimais;

            5.12. pagal kompetenciją analizuoja kultūros įstaigų darbo sąlygas, teikia pasiūlymus dėl jų gerinimo;

            5.13. analizuoja kultūros įstaigų pastatų statybos ir remonto projektinę sąmatinę dokumentaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šios dokumentacijos tobulinimo;

           5.14. konsultuoja kultūros įstaigas patalpų ir pastatų priežiūros, pastatų ir inžinerinių sistemų remonto klausimais, nagrinėja kultūros įstaigų teikiamą informaciją apie pastatų būklę, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl patalpų remonto tikslingumo ir prioritetų;

           5.15. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų patalpų nuomą, rengia leidimų patalpų nuomai projektus, kontroliuoja nuomos sąlygų laikymąsi;

           5.16. teikia siūlymus dėl privatizuojamų objektų, rengia medžiagą ir su tuo susijusių teisės aktų projektus;

           5.17. rengia ir teikia pasiūlymus Kultūros ministerijos vadovybei – Kultūros ministrui, kancleriui ir sritį kuruojančiam viceministrui (toliau– Vadovybė) dėl pavaldžių įstaigų ilgalaikio materialiojo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, analizuoja įstaigų poreikius;

             5.18. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų ilgalaikio materialiojo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą;

             5.19. analizuoja ir rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus, teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

             5.20. nagrinėja Kultūros ministerijos sistemoje veikiančių valstybės įmonių veiklos planus, rezultatus, teikia pasiūlymus dėl siektinų tikslų, veiklos rodiklių nustatymo bei veiklos optimizavimo;

             5.21. teikia informaciją apie Kultūros ministerijos sistemoje veikiančių valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų nekilnojamąjį turtą kitoms vykdomosios valdžios institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

           5.22. nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

             5.23. Vadovybei įgaliojus atstovauja Kultūros ministerijai vykdomosios valdžios, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, teismuose;

             5.24. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi.     

             5.25. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Vadovybės pavedimus.

   III

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

                         6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

                    6.1. gauti iš kitų Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių, Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės įstaigų bei organizacijų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

                         6.2. teikti pastabas kitų Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių rengtiems teisės aktų projektams;

                         6.3. teikti vadovybei siūlymus finansavimo, lėšų panaudojimo, disponavimo turtu, valdymo ir kitais, su Skyriaus veikla susijusiais, klausimais;

                         6.4. pagal kompetenciją kontroliuoti lėšų panaudojimo tikslingumą Kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose ir organizacijose;

                   6.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

                         7. Skyriaus darbui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris atskaitingas Departamento direktoriui ir Vadovybei.

                  8. Skyriaus vedėjas:

                 8.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

                 8.2. organizuoja Skyriaus darbą;

                 8.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

                 8.4. teikia Vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;

                 8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

                 8.6. atstovauja Skyriui Kultūros ministerijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja Kultūros ministerijai kitose institucijose;

                8.7. gali turėti kitų Vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

                9. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka įsakymu paskirtas kitas Skyriaus arba ministerijos darbuotojas.

               10. Skyriaus tarnautojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

   V

   SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

            11. Skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

             12.  Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

                                                                                            ____________________________________________

                                             

                                                                                                                                    

  • Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Parulskienė
   Rugilė Balkaitė
   Gabija Čepulionytė
   Gabrielė Žaidytė

   PATVIRTINTA 

   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 10  d. įsakymu Nr. ĮV-374

    

   STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO

   TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR EUROPOS REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

                         1. Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

                         2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, Kultūros ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkiais bei kitais teisės aktais.

                         3. Skyriaus struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina kultūros ministras.

                         4. Skyrius turi blanką su savo pavadinimu.

    

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

                         5. Skyriaus veiklos uždaviniai:

                         5.1. užtikrinti Kultūros ministerijos įgyvendinamos kultūros srities valstybės politikos vykdymą bei tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

                         5.2. analizuoti Lietuvos tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo poreikius, inicijuoti ir koordinuoti šiuos poreikius realizuojančias programas ir projektus, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą ir stebėseną;

                         5.3. nustatyta tvarka vykdyti ir koordinuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų pavedimų kultūros srityje vykdymą; organizuoti ir koordinuoti Lietuvos narystės ES programų kultūros srityje vykdymą.

                         6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka tokias funkcijas:

                         6.1. kartu su Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais svarsto Lietuvos tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo poreikius ir galimybes, inicijuoja ir rengia šiuos poreikius realizuojančių tarptautinių sutarčių, programų projektus, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

                         6.2. nustatyta tvarka atstovauja Kultūros ministerijai tarptautinėse organizacijose ar forumuose;

                         6.3. koordinuoja dvišalio tarptautinio bendradarbiavimo kultūros srityje įgyvendinimą;

                         6.4. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Kultūros ministerijos veiklos kompetenciją apimančiais ES klausimais, koordinuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;

                         6.5. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų Kultūros ministerijos veiklos kompetenciją apimančiais ES klausimais pristatymą Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje (LINESIS);

                         6.6. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie numatytų parengti kultūros srities teisės aktų projektų ir kitų priemonių, susijusių su tarptautiniu bendradarbiavimu, būklę;

                         6.7. pagal kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms;

                         6.8. koordinuoja medžiagos parengimą ES Tarybos posėdžiams;

                         6.9. koordinuoja paskirtų atstovų dalyvavimą ES institucijų darbo grupėse ir komitetuose;

                         6.10. organizuoja tarptautinių sutarčių, ES teisės aktų vertimą bei jų autentiškumo tvirtinimą;

                         6.11. koordinuoja Lietuvos kultūros atašė užsienyje veiklos priemonių įgyvendinimą;

                         6.12. koordinuoja biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklą;

                         6.13. koordinuoja biudžetinės įstaigos Lietuvos kultūros institutas veiklą;

                         6.14. kartu su Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais rengia Lietuvos kultūros ir meno pristatymo užsienyje programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

                         6.15. kartu su Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais rengia užsienio valstybių kultūros ir meno pristatymo Lietuvoje programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

                         6.16. planuoja ir rengia kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio (toliau – Kultūros ministerijos vadovybė) tarnybinių komandiruočių į užsienį programas;

                         6.17. planuoja, koordinuoja ir rengia Kultūros ministerijos vadovybės kviestų užsienio valstybių delegacijų priėmimo Lietuvoje programas, rengia sąmatas, organizuoja posėdžius, svečių apgyvendinimą, transportą ir dalyvauja programoje numatytame darbe;

                         6.18. nustatyta tvarka atstovauja Kultūros ministerijai Europos Tarybos kultūros komitete, tarptautiniuose renginiuose, konferencijose, seminaruose;

                         6.19. kaupia ir teikia informaciją apie kultūrinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą;

                         6.20. rengia pagal Meno kūrybos plėtros ir sklaidos Lietuvoje ir užsienyje programą finansuojamų projektų finansines sutartis, jas registruoja ir kaupia ataskaitas dėl šių projektų įvykdymo;

                         6.21. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai paraiškas dėl išlaidų, susijusių su dalyvavimu ES institucijų darbo grupėse, kompensavimo.

                        

   III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

                         7. Skyrius turi teisę:

             7.1. gauti informaciją, susijusią su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, iš Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų;

                         7.2. pagal kompetenciją susirašinėti su atitinkamų institucijų padaliniais ir tarnybomis tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

                         7.3. palaikyti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis bei jų atstovais, užsienio valstybių, Kultūros ministerijų tarptautinių ryšių padaliniais ir keistis informacija pasirašytų ar rengiamų susitarimų bei sutarčių klausimais;

                         7.4. dalyvauti Kultūros ministerijos vadovybės susitikimuose, Kultūros ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose nagrinėjami klausimai, susiję su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis ir rengti pasitarimus ar posėdžius šiais klausimais;

                         7.5. nagrinėti ir vizuoti Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių paruoštus dokumentus, susijusius su tarptautiniu bendradarbiavimu kultūros srityje ir ES klausimais.

            8. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, turi teises, numatytas Valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose.

    

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

                         9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris skiriamas pareigoms ir atleidžiamas iš jų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

                         10. Skyriaus vedėjas organizuoja skyriaus darbą ir nustatyta tvarka atsiskaito Kultūros ministerijos vadovybei, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui.

                         11. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais nuostatais, jų pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais, vykdo Kultūros ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir įpareigojimus bei nustatyta tvarka atsiskaito už savo veiklą.

    

   ____________________________

  • Strateginio planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edita Sabalionytė
   Miglė Makaveckaitė


       

    PATVIRTINTA

    Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-169

    

   STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO

   STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I

    BENDROSIOS NUOSTATOS

              1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Strateginio planavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) struktūrinis padalinys.

              2. Skyrius savo veikloje vadovaujas Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   II

    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                

               3. Skyriaus uždaviniai: dalyvauti formuojant valstybinę politiką ministerijos valdymo srityse, rengti ir teikti pasiūlymus dėl šių sričių plėtros planavimo, analizuoti jų raidos tendencijas, kitų šalių patirtį šioje srityje, stiprinti ministerijos bei jos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų veiklos kryptingumą ir darną rengiant ir įgyvendinant įstaigų strateginius veiklos planus bei kitus su kultūros sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentus.

               4. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka tokias funkcijas:

   4.1. organizuoja ir koordinuoja Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano projektų rengimą ir pagal kompetenciją dalyvauja juos įgyvendinant;

   4.2. organizuoja ir koordinuoja Kultūros ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų projektų rengimą;

   4.3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Kultūros ministerijos struktūriniams padaliniams, Kultūros ministro valdymo srityje veikiantiems asignavimų valdytojams ir biudžetinėms įstaigoms strateginių ir metinių veiklos planų rengimo klausimais;

   4.4. organizuoja ir koordinuoja Kultūros ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą;

   4.5. pagal kompetenciją dalyvauja su kultūros sritimi susijusių strateginio planavimo dokumentų projektų rengime;

   4.6. teikia siūlymus ministerijos vadovams dėl ministerijos veiklos krypčių, vykdomų darbų ir strateginio planavimo dokumentų dermės;

   4.7. organizuoja ministerijos strateginio veiklos plano programų projektų aptarimą ministerijos strateginio planavimo darbo grupėje;

   4.8. organizuoja su kultūros sritimi susijusių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną;

   4.9. atlieka nuolatinę šalies kultūros būklės ir jos raidos stebėseną;

   4.10. pagal savo kompetenciją atstovauja Kultūros ministerijai Lietuvoje ir užsienyje,, organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, projektus, ekspertuoja, konsultuoja ir teikia informaciją;

   4.11. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   4.12. pagal savo kompetenciją atlieka pateiktų teisės aktų projektų analizę;

   4.13.prireikus dalyvauja kitų valstybės institucijų ar ministerijos sudaromų komisijų darbe;

   4.14. kultūros ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui pavedus, atstovauja Kultūros ministerijai svarstant strateginio planavimo klausimus valstybės valdžios, valdymo institucijose;

   4.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus  ir teisės aktų projektus;

   4.16. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų bei piliečių skundus ir pareiškimus.

    

   III

    SKYRIAUS TEISĖS

                5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas numatytas funkcijas, turi teisę:

                5.1. gauti dokumentus ir informaciją, susijusią su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, iš ministerijos struktūrinių padalinių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų;

    5.2. dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje;

                5.3. gauti reikalingą informaciją apie kitų Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių rengiamų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

                5.4. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti Kultūros ministerijai savo kompetencijos klausimais.

   IV

    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

               6. Skyriaus darbas organizuojamas remiantis šiais nuostatais, Kultūros ministerijos strateginiais planais ir programomis bei skyriaus metiniu veiklos planu.

               7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų kultūros ministras arba jo įgaliotas asmuo.

               8. Skyriaus vedėjas:

               8.1. asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

               8.2. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

               8.3. paskirsto darbus skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir kontroliuoja jų atlikimą laiku;

               8.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia klausimus, svarstytinus Kultūros ministerijos kolegijoje;

               8.5. rengia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti;

               8.6. rūpinasi skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų  kvalifikacijos kėlimu.

               8.7. atsako už dokumentų tvarkymą ir saugojimą skyriuje.

               9. Reikalavimai skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir jų atliekamos funkcijos numatytos pareigybių aprašymuose.              

   V

    SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

            10. Skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

             11.  Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

                                                                   _____________________

                                                                                                                           
                                                                                  

  • Finansų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Veronika Virganavičiūtė
   Gertrūda Slavickienė
   Jolanta Meiduvienė

             

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                   Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                         2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-173

   STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO

   FINANSŲ SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I

    BENDROSIOS NUOSTATOS

                         1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyrius (toliau – skyrius) yra Kultūros Strateginio planavimo ir kontrolės departamento padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

                         2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinėmis sutartimis, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

   II

    UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                         3. Pagrindinis skyriaus uždavinys – ministerijos ir jos valdymo srities funkcijų įgyvendinimui reikalingų valstybės biudžeto asignavimų poreikio planavimas, skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal ministerijos strateginio veiklos plano priemones bei valdymo srities įstaigas projektų parengimas ir teikimas tvirtinti pagal valstybės nustatytas iždo valdymo (VBAMS) bei stebėsenos (SIS) procedūras.

                         4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                         4.1. nagrinėja ir rengia ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų, ministerijos vykdomų programų, išlaidų sąmatos projektą ir teikia jį Finansų ministerijai valstybės biudžeto projekto sudarymui;

                         4.2. rengia patvirtintų valstybės asignavimų paskirstymo projektą, derina jį su ministerijos struktūriniais padaliniais ir teikia tvirtinimui programų išlaidų sąmatas;

                         4.3.vykdo ministerijos finansuojamų renginių, projektų sąmatų išlaidų tinkamumo einamąją kontrolę;

                         4.4. nagrinėja ir teikia ministerijos vadovybei tvirtinti individualias įstaigų išlaidų sąmatas;      

                         4.5. nagrinėja ketvirtines finansinės atskaitomybės ir statistines ataskaitas vykdydamas einamąją finansų kontrolę;

                         4.6. nustatyta tvarka tikslina įstaigų finansavimo apimtis;

                         4.7 rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei prašymus ir nutarimų projektus finansavimo klausimais;

                         4.8. vykdo išankstinę paraiškų teikimo valstybės iždui kontrolę;

                         4.9. dalyvauja rengiant siūlymus dėl kultūros įstaigų, projektų ir programų finansavimo tvarkos tobulinimo;

                         4.10. teikia teatrų ir koncertinių įstaigų ataskaitas Statistikos departamentui;

                         4.11. nagrinėja ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl kultūros valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio sistemos pokyčių;

                         4.12. konsultuoja ministerijos struktūrinius padalinius, kultūros įstaigas finansavimo klausimais;

             4.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus  ir teisės aktų projektus;

            4.14. planuoja 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

            4.15. atlieka teisės aktuose ir Ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimu;

            4.16. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi.

                       4.17. savarankiškai arba su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais rengia teisės aktų projektus.

                      

   III

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

                         5. Skyrius turi teisę:

                         5.1. gauti iš ministerijai pavaldžių įstaigų, organizacijų informaciją skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;

                         5.2. gauti iš ministerijos struktūrinių padalinių informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

                         5.3. teikti pastabas kitų ministerijos struktūrinių padalinių rengtiems teisės aktų projektams;

                         5.4. teikti siūlymus vadovybei finansavimo, lėšų panaudojimo, darbo apmokėjimo, valdymo klausimais;

                         5.5. kontroliuoti lėšų panaudojimo tikslingumą ministerijai pavaldžiose įstaigose.

   IV

   DARBO ORGANIZAVIMAS

               6. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, skiriamas ir atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   7. Skyriaus vedėjas:

              7.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

   7.2. organizuoja skyriaus darbą;

   7.3. ministerijos vadovybei atsiskaito už skyriaus veiklą;

   7.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;

   7.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

               7.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja ministerijai kitose institucijose;

   7.7. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

   8. Skyriaus tarnautojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

    

   V

    SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

    

             9. Skyriaus valstybės tarnautojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

             10.  Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

    

      

                                __________________________________

                                              

  • Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rimantė Dėringytė
 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Justa Kalinauskienė
  Roberta Emilija Miliutienė
  Greta Bertauskaitė

                                                                       

                                                                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                                                                         Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                         2016 m. kovo  7 d. įsakymu Nr. ĮV-182

  TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kultūros ministerijos Teisės skyrius (toliau vadinama - Skyrius) yra Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. ĮV-487 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, Dokumentų valdymo ir vizavimo Kultūros ministerijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl dokumentų valdymo ir vizavimo Kultūros ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  3. Skyrius gali turėti savo blanką su įrašu ,,Teisės skyrius”.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyrius kuruoja (vertina parengtus teisės aktų projektus, konsultuoja, atstovauja teismuose ir pan.) ministerijos Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, Bendrųjų reikalų, Viešųjų ryšių skyriaus, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos, Strateginio planavimo, Finansų, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyrių.

  5. Skyrius vertina visų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, kurie turi būti teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, įstatymų projektai ir kt.) taip pat Personalo skyriaus parengtus norminio pobūdžio kultūros ministro įsakymų projektus.

  6. Skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie teisės požiūriu kuruoja Skyriui nepriskirtus kuruoti ministerijos administracijos padalinius (toliau vadinami – Administracijos padalinių teisininkai).

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7.1. padėti įgyvendinti ministerijos nuostatuose numatytus uždavinius, siekiant užtikrinti, kad ministerijos vykdoma kultūros politika atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

  7.2. siekti užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus.

  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. analizuoja ir teikia išvadas dėl kuruojamų ministerijos administracijos padalinių parengtų kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektų atitikimo galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, juos vizuoja, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

  8.2. rengia ar kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

  8.3. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja ministerijoje rengiamų įstatymų, Vyriausybės nutarimų projektus, teikiamus derinti kitoms institucijoms ir Vyriausybei;

  8.4. pagal kompetenciją rengia išvadas dėl pateiktų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, jeigu pateikti teisės aktų projektai nėra susiję su kitų ministerijos administracijos padalinių kompetencija;

  8.5. konsultuoja kuruojamų ministerijos administracijos padalinių specialistus, ar jų rengiami dokumentai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka juridinės technikos reikalavimus;

  8.6. pagal veiklos sritį dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos teisę kultūros srityje su tarptautine ir Europos Sąjungos teise;

  8.7. pagal poreikį rengia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) teisinę informacinę medžiagą;

  8.8. pagal veiklos sritį nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose, kitose valstybės institucijose, rengia dokumentus šioms institucijoms;

  8.9. teikia išvadas dėl atitikimo teisės aktų reikalavimams kuruojamų ministerijos administracijos padalinių rengiamų pavyzdinių sutarčių projektų, vizuoja ministerijos sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis (jeigu šios sutartys nėra susijusios su Administracijos padalinių teisininkų kuruojamų padalinių veikla), išskyrus sutartis, kurių forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;

  8.10. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus;

  8.11. prireikus organizuoja viešuosius pirkimus Skyriaus funkcijoms vykdyti;

  8.12. tvarko Skyriaus bylas ir pateikia jas archyvui pagal ministerijos bylų nomenklatūrą;

  8.13. Ministerijoje koordinuoja sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą, kovos su korupcija programos rengimą, teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  8.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus  ir teisės aktų projektus;

  8.15. atskiru ministerijos vadovybės nurodymu, padeda Personalo skyriui spręsti konkrečius klausimus;

  8.16. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus kompetencija.

  III SKYRIUS

  TEISĖS IR PAREIGOS

  9. Skyriaus valstybės tarnautojai turi teisę:

  9.1. gauti iš Lietuvos ir užsienio įstaigų ir organizacijų, ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srityje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentus ir informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;

  9.2. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais teisės aktų projektų rengimo klausimais, taip pat rengti ir įgyvendinti priemones, susijusias su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu;

  9.3. vykdant pavedimus naudotis ministerijos transporto priemonėmis;

  9.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus organizaciniais ir veiklos klausimais;

  9.5. į teises, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai privalo:

  10.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos darbo organizavimą;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis;

  10.3. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu teisės aktų nustatyta tvarka;

  10.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis valstybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai;

  10.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją.

                       

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka kultūros ministras arba jo įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjui nesant, jį nustatyta tvarka pavaduoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

  12. Skyriaus vedėjas organizuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir nustatyta tvarka atsiskaito ministerijos vadovybei.

  13. Skyriaus valstybės tarnautojai vykdo ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir įpareigojimus bei nustatyta tvarka atsiskaito skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei.

  14. Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos sritis, funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

  15. Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

  _______________________

   

   

 • Personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Bertauskienė
  Svetlana Kneziauskaitė

   

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-166

  PERSONALO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kultūros ministerijos Personalo skyrius (toliau vadinama - skyrius) yra Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) administracijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.         

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos nuostatais, Kultūros ministerijos darbo reglamentu, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. padėti ministerijos kancleriui formuoti personalo valdymo politiką;

  3.2. padėti ministerijos kancleriui valdyti personalą;

  3.3. organizuoti ministerijoje žmoniškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą.

  4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. teikia duomenis valstybės tarnautojų registrui;

  4.2. rengia informaciją, analitinę medžiagą personalo klausimais ministerijos kolegijos posėdžiams, ministerijos vadovybei, ruošia pasitarimus, rengia ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitoms valstybės institucijoms;

  4.3. organizuoja konkursus:

  4.3.1. priimant į ministerijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas;

  4.3.2. priimant į ministerijos įsteigtų kultūros įstaigų vadovo pareigas;

  4.3.3. priimant į viešosios įstaigos vadovo pareigas, jei viešosios įstaigos steigėja yra ministerija, arba jei viešosios įstaigos steigėjų sprendimu konkurso organizavimas yra pavestas ministerijai;             

   4.4. analizuoja ministerijos administracijos struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia juos tvirtinti;

  4.5. analizuoja personalo kaitą ir darbo drausmę ministerijoje, teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo, darbo sąlygų, kolektyvo mikroklimato gerinimo;

  4.6. rengia dokumentus;

   4.6.1. dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo bei apdovanojimo;

  4.6.2. dėl tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;

  4.6.3. reikalingus valstybės tarnautojų ir darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pensijoms įforminti ar perskaičiuoti, ir pateikia juos atitinkamoms institucijoms;

  4.7. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus bei rengia dokumentus dėl ministerijos valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi, valstybės tarnautojų karjeros planavimo;

  4.8. palaiko ryšius su mokslo ir studijų bei kvalifikacijos kėlimo įstaigomis;                   

  4.9. kartu su Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriumi rengia administracijos struktūrą, pareigybių (etatų) sąrašą, teikia pasiūlymus dėl administracijos struktūros, pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ir papildymo, teikia pasiūlymus dėl atlyginimo priedų ir priemokų nustatymo, sumažinimo ar padidinimo;

  4.10. rengia įsakymus dėl valstybės tarnautojų ir darbo sutartis dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo;

  4.11. kartu su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais rengia atostogų grafiką ir ministro įsakymus ar ministerijos kanclerio potvarkius dėl kasmetinių bei kitokių atostogų suteikimo;

  4.12. rengia ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų vadovų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra ministerija, vadovų tarnybinių komandiruočių įsakymus;

  4.13. tvarko tarnybinių pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą;

  4.14. formuoja ir kaupia valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas;

  4.15. tvirtina dokumentų kopijas, ministrui pavedus, įgaliojimus, numatytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.139 straipsnyje, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti.

  5. Skyrius:

  5.1. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus;

  5.2. rengia ar kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais;

  5.3. pagal kompetenciją rengia išvadas dėl pateiktų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

  5.4. tvarko skyriaus bylas ir pateikia jas archyvui pagal ministerijos bylų nomenklatūrą;

  5.5. organizuoja viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms vykdyti;

  5.6. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose su darbo ir tarnybos santykiais susijusiuose ginčuose;

  5.7. dalyvauja su 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

  5.8. supažindina ministerijos darbuotojus su vidaus procedūromis, jų pakeitimais;

  5.9. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

  III

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyriaus valstybės tarnautojai turi teisę:

  6.1. gauti iš Lietuvos ir užsienio įstaigų ir organizacijų, ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srityje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;

  6.2. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais teisės aktų projektų rengimo klausimais, taip pat rengti ir įgyvendinti priemones, susijusias su skyriaus uždavinių įgyvendinimu;

  6.3. vykdant pavedimus naudotis ministerijos transporto priemonėmis;

  6.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus organizaciniais ir veiklos klausimais;

  6.5. į teises, numatytas Valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai privalo:

  7.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos darbo organizavimą;

  7.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis;

  7.3. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis valstybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai;

  7.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją.

                       

  IV

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka kultūros ministras arba jo įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjui nesant, jį nustatyta tvarka pavaduoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir  vykdomos funkcijos bei pavedimai;                           

  9.2. organizuoja skyriaus darbą;

  9.3. atsiskaito ministerijos vadovybei už skyriaus veiklą;

  9.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe, atrenkant asmenis į valstybės tarnautojų pareigas;

  9.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

  9.6. rengia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti;

  9.7. rūpinasi skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimu;

  9.8. atstovauja skyriui ministerijos administracijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja ministerijai kitose institucijose;

  9.9. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai vykdo ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir įpareigojimus bei nustatyta tvarka atsiskaito skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei.

  11. Skyriaus valstybės tarnautojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

  12. Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

   

                                                    ______________________

 • Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Vasiljevienė
  Rusnė Rinkevičienė
  Birutė Ratovičienė
  Laura Unikauskienė
  Loreta Leonavičienė

   PATVIRTINTA

                                                                                                                                  Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                                                                                                                                                ministro 2016 m. kovo 7 d.                                                                                                             įsakymu Nr. ĮV-175  

  BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

                                                                                                                                  BENDROSIOS NUOSTATOS

                     1.Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius (toliau – skyrius) yra Kultūros ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

                        2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

             3. Pagrindiniai Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus uždaviniai:

             3.1. organizuoti ir tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiant į Finansų ministerijos metodines rekomendacijas;

             3.2. gautus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas ministerijos disponuojamas lėšas naudoti racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

             3.3 organizuoti metodinį vadovavimą ministerijos ir tiesiogiai pavaldžių ar atskaitingų viešojo sektoriaus subjektų apskaitos darbuotojams buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais ir teikti jiems praktinę pagalbą;

             3.4. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų įstaigų bei organizacijų parengtų teisės aktų projektų apskaitos ir atskaitomybės klausimais.

  4. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius vykdo tokias funkcijas:

  4.1. vykdo valstybės biudžeto ir kitų ministerijos disponuojamų lėšų pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, užtikrina, kad laiku būtų išmokėtas darbuotojams apskaičiuotas atlyginimas, laiku atsiskaityta su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigomis, taip pat už  sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas;

  4.2. nustato  tiesiogiai pavaldžioms įstaigoms biudžeto sąmatų vykdymo pristatymo tvarką ir priima iš pavaldžių įstaigų metines bei ketvirtines biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas. Rengia suvestines biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas ir teikia jas finansuojančiai įstaigai;

  4.3. nustato priskirtiems Ministerijos grupei viešojo sektoriaus subjektams tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių pristatymo tvarką ir terminus, tikrina rinkinius ir reikalingus duomenis įtraukia į Ministerijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius;

  4.4. vykdo Ministerijos grupei priskirtų viešojo sektoriaus subjektų metinių finansinių ataskaitų konsolidavimo kontrolę;

  4.5. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis, sudaro ir teikia atitinkamas ataskaitas Statistikos departamentui, SODRAI, mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms;

  4.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais;

  4.7. nustatyta tvarka saugo dokumentus bei paruošia archyvui skyriuje sukauptas laikino ir nuolatinio saugojimo bylas;

  4.8. pagal kompetenciją konsultuoja tiesiogiai pavaldžius ir ministerijai atskaitingus viešojo sektoriaus subjektus, ir viešąsias įstaigas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  4.9. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;

  4.10. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai įstaigose prie ministerijos. tikrina ilgalaikio materialaus turto, perduoto pagal panaudos sutartis, inventorizavimo, apskaitos duomenų teisingumą, apskaičiuoja ministerijos turto nusidėvėjimą;

  4.11. atlieka teisės aktuose ir Ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išmokėjimu ir susigrąžinimu;

  4.12. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi.      

  III

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  5. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

            5.1. susipažinti ir gauti visų ministro įsakymų bei kitų ministerijos norminių dokumentų nuorašus;

  5.2. gauti informaciją, kuri reikalinga skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti, iš Ministerijai atskaitingų įstaigų;

           5.3. dalyvauti ministerijos ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga apskaitos darbuotojo konsultacija;

  5.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

  5.5. dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją;

  5.6. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  6. Skyriaus darbuotojai privalo:

  6.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  6.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedimus ir darbus.

  IV

  DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  7. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui vadovauja skyriaus vedėjas- vyriausiasis buhalteris, skiriamas ir atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  7.1.Skyriaus vedėjas:

  7.1.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

  7.1.2.      organizuoja skyriaus darbą;

  7.1.3. atsako, kad buhalterinė apskaita Ministerijoje būtų vykdoma pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

  7.1.4. vykdo išankstinę finansų kontrolę;

  7.1.5. ministerijos vadovybei atsiskaito už skyriaus veiklą;

  7.1.6. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;

  7.1.7. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

            7.1.8. atstovauja skyriui ministerijos administracijos struktūriniuose padaliniuose;

  7.1.9. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

  7.2.  Skyriaus darbuotojai privalo:

  7.2.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  7.2.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

  8. Skyriaus darbuotojai už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus darbuotojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

                         _____________________________________

 • Bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nerijus Baranauskas
  Aušrelė Kvietkauskaitė

                                                                                                                                                         PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo  7 d. 

                                                                                                                                                         įsakymu Nr. ĮV-177

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I

   BENDROSIOS NUOSTATOS

           1. Bendrųjų reikalų skyrius (toliau - skyrius) Kultūros ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

           2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Kultūros ministerijos nuostatais, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

                        3. Bendrųjų reikalų skyrius turi savo apvalų antspaudą ,,Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – Bendrųjų reikalų skyrius” ir spaudus.

  II

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

          4. Skyriaus uždaviniai:

          4.1. sukurti ir palaikyti Kultūros ministerijos (toliau – ministerijos) informacinę infrastruktūrą, užtikrinti prielaidas, kad svarbiausios ministerijos
  reguliavimo sričiai priklausančios informacinės sistemos būtų integruotos į Lietuvos informacinę sistemą;

                    4.2. užtikrinti ministerijos pastato ir jame esančių negyvenamųjų patalpų bei ministerijos aplinkos tvarką ir švarą, apsaugą, savalaikį remontą, organizuoti ministerijai priklausančio transporto tikslingą naudojimą, eksploatavimą bei remontą.

           4.3. organizuoti raštvedybą bei tvarkyti archyvo darbą ministerijoje, teikti metodinę pagalbą šiais klausimais ministerijos darbuotojams ir ministerijos reguliavimo srities įstaigoms;

                        4.4. kontroliuoti ministerijos vadovybės pavedimų, susijusių su įstatymų, kitų teisės aktų, Seimo ir Vyriausybės pavedimų, kitų užduočių vykdymu;

                        4.5. užtikrinti ministerijos struktūrinių padalinių rengiamų dokumentų įforminimo ir ministerijos vadovybės rezoliucijų bei užduočių vykdymo kontrolę ir dokumentų, saugomų ministerijos archyve, apskaitą, tinkamą panaudojimą ir perdavimą valstybiniam saugojimui.

         5. Vykdydamas šiuos uždavinius, Skyrius  atlieka tokias funkcijas:

            5.1. organizuoja ministerijos lokalaus kompiuterių tinklo sukūrimą ir vartotojų apmokymą, šį tinklą administruoja bei prižiūri;

                        5.2. atlieka kompiuterių techninės įrangos priežiūrą ir organizuoja jos remontą;

                        5.3. diegia ir prižiūri sisteminę bei taikomąją programinę įrangą;

                        5.4. analizuoja informaciją apie naujausią kompiuterinę techniką ir programinę įrangą bei elektroninio ryšio priemones, teikia pasiūlymus dėl tokios įrangos įsigijimo ministerijos poreikiams tenkinti;

                        5.5. teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei dėl ministerijos struktūrinių padalinių darbui reikalingos technikos ir programinės įrangos įsigijimo;

                        5.6. teikia metodinę pagalbą ministerijos struktūriniams padaliniams, susijusią su kompiuterių įrangos panaudojimu;

                        5.7. kartu su ministerijos struktūriniais padaliniais parengia užsakymus bei sutartis informacinėms sistemoms sukurti ir kontroliuoja jų vykdymą;

                        5.8. organizuoja ir palaiko prisijungimą prie INTERNET tinklo;

                        5.9. tvarko ministerijos kompiuterių įrangos apskaitą;

                        5.10. susirašinėja su kitomis institucijomis informatikos klausimais;

            5.11. koordinuoja ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų veiklą, kuriant informacines sistemas;

           5.12. organizuoja ministerijos pastato ir kitų tarnybinių patalpų tvarkymą, valymą ir remontą;

                                 5.13. rengia sutarčių dėl ministerijos administracinio pastato bei Kultūros ministerijai priklausančių patalpų aprūpinimo elektros energija, šilumine energija, vandeniu, telefono ir kitomis komunikacijomis projektus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei užtikrina jų vykdymą;

                                5.14. rengia materialinių vertybių panaudos ir nuomos sutarčių projektus;

                                5.15. organizuoja materialinių vertybių perdavimą pagal sudarytas nuomos ar panaudos sutartis kitoms įstaigoms ir organizacijoms;

                       5.16. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo, civilinę ir priešgaisrinę saugą;

                                5.17. organizuoja ir tvarko ministerijos materialinių vertybių apsaugą, įsigijimą ir tinkamą naudojimą;

           5.18. padeda kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams organizuoti ministerijos svečių sutikimus, priėmimus ir palydas;

            5.19. užtikrina transporto priemonių eksploatavimo reikiamų dokumentų apiforminimą;

           5.20. aprūpina ministeriją inventoriumi, kanceliarinėmis prekėmis ir kita organizacine technika;

          5.21. peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja, atiduoda pagal paskirtį arba su Kultūros ministerijos vadovybės rezoliucijomis atiduoda ją vykdytojams;

                        5.22. tvarko siunčiamą korespondenciją: užregistruoja, patikrina, ar teisingai įforminta, surūšiuoja, esant reikalui, užpildo registrus, markiruoja vokus ir išsiunčia;

                        5.23. registruoja ministerijos įsakymus bei potvarkius veiklos ir komandiruočių klausimais bei įgaliojimus atstovauti ministeriją;

                        5.24. rengia ministerijos struktūrinių padalinių klasifikatorių;

                        5.25. informuoja ministerijos vadovybę ir struktūrinių padalinių vadovus apie pavedimų, susijusių su įstatymų, kitų teisės aktų bei kitų užduočių vykdymu;

           5.26. kontroliuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose institucijose dokumentų įforminimą, tvarkymą, saugojimą, panaudojimą, veiklos dokumentavimo bei archyvų darbą, teikia metodinę pagalbą šiais klausimais minėtų institucijų darbuotojams.

           5.27. rengia ministerijos suvestinę bylų nomenklatūrą, kontroliuoja jos taikymą formuojant bylas skyriuose;

                        5.28. užtikrina savalaikį ir kokybišką dokumentų spausdinimą;

                        5.29. sudaro ministerijos nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus, jų tęsinius, surašo ministerijos dokumentinio fondo pratarmę ir pateikia derinimui ministerijos ekspertų bei valstybės archyvo ekspertų komisijoms;

                                   5.30. nustatyta tvarka organizuoja dokumentų perdavimą valstybiniam saugojimui;

                        5.31. organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos dokumentų vertės ekspertizei atlikti (DEK) veiklą;

                                  5.32. nustatyta tvarka priima saugoti ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai prisikirtų institucijų nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus, užtikrina jų apskaitą ir tinkamą panaudojimą;

                        5.33. pagal gyventojų ar įstaigų paklausimus rengia archyvo pažymas, išduoda bylas laikinam naudojimui ministerijos struktūriniuose padaliniuose. Kitų institucijų darbuotojus bei tyrinėtojus supažindina su dokumentais, saugomais ministerijos archyve.

                        5.34.pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja su 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

                        5.35. užtikrina, kad pagal kompetencija gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

                        5.36. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014.

                         

  III

   SKYRIAUS TEISĖS

     6. Gauti informaciją bei dokumentus iš ministerijos struktūrinių padalinių bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti.

               7. Nepriimti spausdinti netvarkingai ir neįskaitomai spausdinimui parengtų dokumentų.

                 8. Neregistruoti netinkamai ar netvarkingai įformintų raštų, vidaus dokumentų ir reikalauti juos pataisyti.

                 9. Nustatyta tvarka teikti klausimus, svarstytinus ministerijos kolegijos posėdžiuose.

     10. Kelti skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.

  IV

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Bendrųjų reikalų skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, skiriamas ir atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas:

            12.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

  12.2. organizuoja skyriaus darbą;

  12.3. ministerijos vadovybei atsiskaito už skyriaus veiklą;

  12.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;

  12.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

  12.6. Įstatymų nustatyta tvarka inicijuoja drausminių nuobaudų skyriaus darbuotojams skyrimą.

             12.7. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl darbo organizavimo pagerinimo, darbo vietų geresnio aprūpinimo organizacine technika bei kanceliarinėmis prekėmis, geresnio įrengimų, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių panaudojimo apsaugos, dėl ekonomiško elektros, šilumos ir vandens naudojimo;

  12.8. suteikus įgaliojimus, atstovauja ministerijai kitose institucijose;

  12.9. atsako už apvalaus antspaudo ,,Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – Bendrųjų reikalų skyrius” ir spaudų saugumą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;

  12.10. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

  13. Keičiantis skyriaus vedėjui, dokumentai ir materialinės vertybės, už kuriuos jis yra atsakingas, perduodamos pagal aktą, tvirtinamą ministerijos vadovybės;

  13.1. keičiantis skyriaus darbuotojams, susijusiems su materialinių vertybių naudojimu ir už kuriuos jie yra atsakingi, perduodamos pagal aktą, tvirtinamą skyriaus vedėjo;

  13.2. keičiantis valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už raštvedybą, dokumentai ir bylos, už kurių formavimą bei perdavimą archyviniam saugojimui pagal pareigybines instrukcijas jie yra atsakingi, perduodamos pagal aktą, tvirtinamą Bendrųjų reikalų skyrius vedėjo;

  13.3. keičiantis skyriaus darbuotojams, atsakingiems už archyvo tvarkymą visos archyve esančios bylos bei dokumentai perduodami pagal aktą, tvirtinamą ministerijos vadovybės.

  14. Bylos iš ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų į ministerijos archyvą perduodamos nustatyta tvarka pagal aktą, tvirtinamą ministerijos vadovybės bei šių institucijų vadovų.

            15. Bylos iš ministerijos struktūrinių padalinių į ministerijos archyvą perduodamos nustatyta tvarka pagal aktą.

            16. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybės aprašymas, rengiamas vadovaujantis šiais nuostatais.

            17. Skyriaus darbuotojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

                                              _____________________


           
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-01