• Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
  Faks. , El. p. , Adresas: J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius
  Nėra kontaktų
 • Ministro kabinetas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mindaugas Kvietkauskas
  Kultūros ministras
  Gintautė Žemaitytė
  Regina Jaskelevičienė
  Ingrida Veliutė
  Laimonas Ubavičius
  Gabija Čepulionytė
  Ministro patarėjas
  Karolina Narkevič
  Ministro patarėjas
  Šarūnė Eimutytė-Česnavičienė
  Lina Zalieckaitė
  Vyriausiasis referentas
 • Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jana Mikulevič
  Agnė Grinevičiūtė
  Deimantė Tamutytė
  Greta Šeibelytė
  Ramūnas Korsakas
 • Patarėjas finansų kontrolei
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rusnė Rinkevičienė
 • Strateginių pokyčių grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Nazarovienė
  Dovilė Maliauskienė
 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Liekienė
  Migla Surgailytė
  Janina Radavičienė
  Saulius Gruodis
  Snieguolė Giraitienė
  Laura Raulinaitienė
 • Strateginio ir finansų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ieva Macijauskytė
  Veronika Virganavičiūtė
  Vilma Važgienė
  Dalia Babickaitė
  Rūta Baliukynaitė
  Vaida Mizarienė
 • Atminties institucijų politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rūta Pileckaitė-Vasilienė
  Vaiva Lankelienė
  Rugilė Puodžiūnienė
  Gražina Lamanauskienė
  Laimis Mikelevičius
  Vilija Motiekienė
 • Kultūros paveldo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintaras Džiovėnas
  Romanas Senapėdis
  Neringa Dargytė
  Lukas Straševičius
  Kristina Krikštaponienė
  Irena Kezienė
  Rasa Trapikienė
 • Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Deividas Velkas
  Vaida Vilkuotytė
  Rasa Zdanevičiūtė
  Aurimas Šimeliūnas
  Živilė Plyčiuraitytė Plyčiūtė
  Simona Martinavičiūtė
 • Kultūrinės edukacijos politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vida Gražienė
  Ona Šaltytė
  Jolita Bečienė
  Jadvyga Lisevičiūtė
  Giedrė Beniušytė
  Birutė Kazlauskienė
  Vilija Vyšniauskienė
  Gintarė Zajankauskaitė
 • Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Parulskienė
  Jurgis Giedrys
  Patarėjas
 • Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos koordinatorius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rimantė Dėringytė
 • Investicijų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Šarūnas Šoblinskas
  Rimvydas Dilba
  Nerijus Mocevičius
  Svetlana Villand
  Sigina Makauskienė
  Egidijus Pušinskas
  Rasa Pajarskienė
  Daiva Baltranaitė
 • Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Virginijus Varnaitis
  Sigutė Pučienė
  Svetlana Kneziauskaitė
  Ieva Joniškytė
  Brigita Kosaitė
  Roberta Emilija Miliutienė
  Daiva Pilipavičienė
  Rosita Antonevičienė
 • Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nerijus Baranauskas
  Elmyra Vysockaja
  Justa Kalinauskienė
  Vytautas Kančys
  Mindaugas Bružas
  Vilma Žemaitienė
  Lina Zalieckaitė
  Vyriausiasis referentas
  Šarūnė Eimutytė-Česnavičienė
  Irena Enčienė
  Vytautas Lanskoronskis
  Artūras Kavaliauskas
  Jurga Stonienė
  Martynas Linkevičius
 • Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jana Mikulevič
  Agnė Grinevičiūtė
  Deimantė Tamutytė
  Greta Šeibelytė
  Ramūnas Korsakas

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2018 m. rugsėjo 28 d.  įsakymu Nr. ĮV-710

                                                                                          

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  RYŠIŲ SU VISUOMENE IR STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis informacijos apie kultūros politiką, jos aktualijas ir ministerijos priimamus sprendimus sklaidos visuomenei srityje, kurio tikslas – kurti Lietuvos kultūros politikos prioritetus įgyvendinti padedančią informacinę aplinką.
  3. Skyrius tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras), atskaitingas ministrui ir ministerijos kancleriui.
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  5.1.  informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas,  įstaigas bei kitas organizacijas apie vykdomą kultūros politiką ministrui pavestose srityse bei su tuo susijusius ministerijos sprendimus;

  5.2.  stiprinti visuomenės pasitikėjimą ministerija ir jos vykdoma politika, kurti teigiamą ministerijos įvaizdį;

  5.3.  sukurti ir įgyvendinti  ministerijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją;

  5.4.  sukurti Lietuvos kultūros ir meno komunikacijos sistemą, įtraukiant ministerijai atskaitingas ir pavaldžias įstaigas;

  5.5.  kaupti, klasifikuoti  ir analizuoti viešąją informaciją bei ją apibendrinti, o išvadas teikti ministrui, ministerijos kancleriui ar viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė).

  1. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo bei uždavinių, atlieka šias funkcijas:

  6.1.  rengia kultūros srities viešųjų ryšių politikos planus ir teikia juos ministerijos vadovybei;

  6.2.  kuria ministerijos įvaizdžio planus, o juos patvirtinus ministerijos vadovybei, koordinuoja jų įgyvendinimą; 

  6.3.  koordinuoja visuomenės nuomonės tyrimų apie Lietuvos kultūros politiką ir užtikrina informavimą apie atliktų tyrimų išvadas;

  6.4.  organizuoja nacionalinės ir regioninės spaudos, naujienų tarnybų ir internetinės žiniasklaidos skelbiamos informacijos apie kultūrą ir Lietuvos kultūros politiką apžvalgą, ją sistemina ir pateikia ministerijos vadovybei ir ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kitiems Lietuvos kultūros ir meno komunikacijos sistemos subjektams;

  6.5.  rengia ir platina informaciją apie  ministerijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams,  aktyviai siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja  interviu, publikacijas, teikia papildomą informaciją žiniasklaidai (akreditacija, pranešimai spaudai, spaudos konferencijos, atsakymai į užklausas);

  6.6.  nuolat bendradarbiauja su žiniasklaidos  atstovais, rengia spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus  renginius;

  6.7.  nustatyta tvarka organizuoja informacinių-reprezentacinių  leidinių, vaizdo reportažų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą  kūrimą ir leidybą, įgyvendina kūrybinius sprendimus (fotonuotraukų, vaizdo reprezentacija, leidiniai, sveikinimai, kalbos), siekiant įtaigaus informavimo apie Lietuvos kultūros politiką ir ministerijos sprendimus;

  6.8.  organizuoja ministerijos veiklos viešinimo akcijas –  atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais, kitus renginius;

  6.9.  prireikus koordinuoja  ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų prie  ministerijos (toliau – pavaldžios įstaigos) informacijos teikimą  žiniasklaidai, bendradarbiauja rengiant šią informaciją, padeda pavaldžių įstaigų viešųjų ryšių specialistams organizuoti renginius žiniasklaidai,  užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida;

  6.10.   prireikus konsultuoja  pavaldžių įstaigų ryšių su visuomene specialistus ir bendradarbiauja  su jais rengiant ir skleidžiant aktualią informaciją;

  6.11.   pagal kompetenciją teikia informaciją  ministerijoje organizuojamiems pasitarimams, seminarams,  konferencijoms;

  6.12.   užtikrina informacijos apie ministerijos ir pavaldžių  įstaigų veiklą skelbimą žiniasklaidoje;

  6.13.    Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui teikia viešųjų pirkimų poreikius skyriaus funkcijoms vykdyti, o prireikus dalyvauja arba organizuoja viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms vykdyti;

  6.14.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja su 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

  6.15.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

  6.16.   pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.17.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

  6.18.   pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.19.   užtikrina ministerijos interneto  svetainės turinio atitikimą teisės aktų reikalavimams, užtikrina ministerijos interneto svetainės reprezentatyvumą, rengia ir atsako už tvarką, kuria vadovaujantis ministerijos  administracijos padaliniai rengia ir teikia informaciją ir jos atnaujinimus skyriui, ministerijos  interneto svetainėje operatyviai skelbia parengtą ir žiniasklaidai platinamą  informaciją apie ministerijos bei pavaldžių įstaigų veiklą;  ministerijos vadovybės darbotvarkes, informuoja apie ministerijos  renginius;

  6.20.   administruoja ministerijos socialinius tinklus (Facebook, Twitter, Instagram, Flickr ir kt.), vykdo nuolatinę žiniasklaidos stebėseną ir atlieka analizę;

  6.21.   dalyvauja organizuojant mokymus ar kitas priemones, susijusias su informacijos  teikimo žiniasklaidai įgūdžių formavimu, bendradarbiavimu su žiniasklaida ministerijos darbuotojams;

  6.22. planuoja ir vykdo strateginę komunikaciją, taip pat komunikaciją krizių metu;

  6.23. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų veiklas, susijusias su strategine komunikacija;

  6.24. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, taip pat užsienio valstybių įgaliotomis institucijomis strateginės komunikacijos klausimais;

  6.25. pagal skyriaus kompetenciją prisideda prie Lietuvos Respublikos nacionalinius interesus atitinkančių ir Vyriausybės prioritetams priskirtų strateginių projektų, uždavinių ir / arba darbų įgyvendinimo;

  6.26.   koordinuoja ministerijos vidinės komunikacijos planų parengimą bei jų vykdymo priežiūrą, bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais, organizuoja ministerijos darbuotojų neformalų komunikavimą, teikia pasiūlymus šiais klausimais ministerijos vadovybei;

  6.27.   atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

   

  III SKYRIUS

  skyriaus darbuotojų teisės IR PAREIGOS

   

  1. Skyriaus darbuotojai, be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1.  teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2.  laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3.  pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.4.  kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5.  gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6.  reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  1. Skyriaus darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

   

  IV SKYRIUS

  darbo organizavimas

   

  1. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Konkrečias skyriui nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.
  2. Vedėjas:

  10.1.   atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2.   planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

  10.3.   teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos Lietuvos kultūros politikos klausimais nacionaliniu ir regioniniu mastu, taip pat dėl skyriaus ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  10.4.   atsiskaito už skyriaus veiklą ministerijos vadovybei;

  10.5.   atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą kokybiškai ir laiku.

  1. Skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas:

  11.1.   užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2.   turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems skyriaus darbuotojams.

  1. Skyriaus darbuotojai, yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui arba vyresniajam patarėjui ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
  2. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio, paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.
  3. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.
  4. Skyrius turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Skyriaus parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti skyriaus vedėjas ir skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

   

   

   

  __________________________

                                                                                                                                                   

 • Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Janina Krušinskaitė
  Daiva Parulskienė
  Elė Ona Vilkienė
  Rasa Balčikonytė
  Jurgis Giedrys
  Patarėjas
  Jolanta Meiduvienė
  Irena Didžiulienė
  Indrė Šimeliūnė
  Jelena Charlap
  Vyriausiasis specialistas
  Donata Mineikytė
  Vyriausiasis specialistas
  Rugilė Puodžiūnienė
  Saulius Šimanauskas
  Milda Vakarinaitė

                                                                                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro

  2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-127

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis profesionaliojo meno, kūrybinių industrijų ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

  3. Grupė yra tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos kultūros viceministrui, atskaitinga Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras) ir ministerijos kancleriui.

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai grupės uždaviniai:

  5.1. padėti formuoti politiką šiose srityse:

  5.1.1. profesionaliojo meno ir kūrybinių industrijų – architektūros, dizaino, kino, literatūros, muzikos, scenos meno, vizualiojo meno;

  5.1.2. paramos meno kūrėjams ir jų kūrybos skatinimo bei įvertinimo;

  5.1.3. tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su užsienio valstybėmis, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

            5.2. padėti formuoti regionų politiką grupės kompetencijos srityse;

  5.3. užtikrina kultūros atašė veiklos užduočių planavimą;

  5.4. sudaryti sąlygas grupės kompetencijos srityse veikiančių ministerijai atskaitingų ir pavaldžių įstaigų, organizacijų veiklai ir ją koordinuoti, siekiant užtikrinti politikos nuostatų sklaidą, funkcionavimą ir plėtrą.

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vykdo grupės kompetencijos sritis reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

  6.2. apibendrina grupės kompetencijos sritis reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

  6.3. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų vertinti teisės aktų projektų grupės kompetencijos srityse;

  6.4. rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus;

  6.5. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės biudžeto asignavimų grupės kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;

  6.6. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių patirtį 5.1. papunktyje įvardintose srityse ir pagal grupės kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant su šiomis sritimis susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus;

  6.7. rengia ir dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, projektus;

  6.8. pagal grupės kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos klausimais, užtikrina atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, koordinuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą bei bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais Europos Sąjungos politikos klausimais;

  6.9. koordinuoja ministerijoje gaunamų Europos Sąjungos dokumentų projektų, kitų institucijų pozicijų projektų ar kitų dokumentų Europos Sąjungos klausimais paskirstymą bei registravimą pagal poreikį ministerijoje, užtikrina su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS susijusių reikalų koordinavimą ministerijoje;

  6.10. nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Europos Sąjungos darbo organuose ir tarptautinėse organizacijose;

  6.11. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui;

  6.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl nacionalinių ir regioninių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų grupės kompetencijos srityse patvirtinimo ir įgyvendinimo;

  6.13. užtikrina grupės kompetencijos srityse numatytų programų ir priemonių vykdymą;

  6.14. grupės kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

  6.15. koordinuoja grupės kompetencijos sritims priskirtų tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veiklą, dalyvauja jų darbe, aptarnauja techniškai;

  6.16. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl Lietuvos Respublikos kultūros atašė pareigybės steigimo ar panaikinimo, koordinuoja kultūros atašė veiklos priemonių įgyvendinimą;

  6.17. planuoja, koordinuoja ir rengia kultūros ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) tarnybinių komandiruočių į užsienį programas, ministerijos vadovybės kviestų užsienio valstybių delegacijų priėmimo Lietuvos Respublikoje programas;

  6.18. kartu su Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriumi koordinuoja protokolo reikalavimų vykdymą; 

  6.19. bendradarbiauja su grupės kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;

  6.20. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus ir rengia atsakymus;

  6.21. Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui teikia viešųjų pirkimų poreikius grupės funkcijoms vykdyti, o prireikus dalyvauja arba organizuoja viešuosius pirkimus grupės funkcijoms vykdyti;

  6.22. pagal grupės kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus;

  6.23. pagal grupės kompetenciją teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo;

  6.24. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su grupės kompetencija.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai (toliau – darbuotojai), be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ir posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Grupės darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

            9. Grupei vadovauja grupės vadovas. Konkrečias grupei nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Grupės vadovas:

           10.1. atsako už grupei pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja grupės darbą: paskirsto užduotis grupės darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

           10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos nacionaliniu ir regioniniu mąstu, taip pat dėl grupės ir ministerijos veiklos tobulinimo;

           10.4. atsiskaito už grupės veiklą ministerijos vadovybei;

           10.5. atsako už ministerijos vadovybės pavedimų ir nustatytų darbų vykdymą tinkamai ir laiku.

           11.Grupės vyresnysis patarėjas arba grupės patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems grupės darbuotojams.

  12. Grupės darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs grupės vadovui arba vyresniajam patarėjui ar grupės patarėjui ir atskaitingi grupės vadovui.

  13. Grupės vadovui nesant, jį pavaduoja grupės vyresnysis patarėjas arba patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio paskirtas grupės valstybės tarnautojas.

  14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius grupė bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės, užsienio ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Grupė turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Grupės parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti grupės vadovas ir grupės vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba grupės patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.


                                                      __________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-29