Lietuvos kultūros tarybos narių rinkimai

Galioja iki

2020-09-28

Kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu (toliau – rinkimų aprašas), skelbia Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) rinkimų pradžią nuo 2020 m. birželio 1 d.

Lietuvos kultūros taryba yra biudžetinė įstaiga prie Kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, vykdanti viešojo administravimo funkcijas.

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas  kolegialus įstaigos valdymo organas, kurį sudaro 10 renkamų narių ir Tarybos pirmininkas.

Lietuvos kultūros taryba administruoja Kultūros rėmimo fondo lėšas ir kitas kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui skiriamas lėšas.  

Rinkimų koordinatorė  Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės  vadovė Janina Krušinskaitė (tel. +370 60845515 el. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt).

RINKĖJŲ, RINKSIANČIŲ LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIUS DELEGAVIMAS

1. Iki 2020 m. birželio 29 d. (imtinai) po 2 rinkėjus turi deleguoti: Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, asociacija ,,Kultūros savivaldos kolegija“ ir Lietuvos mokslo taryba.

Šios organizacijos rinkėjus deleguoja raštu, nurodydamos rinkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Rašte nurodomos organizacijos steigiamųjų dokumentų (įstatai, nuostatai, statutas ir pan.) nuostatos (punktai), kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjo (visuotinio susirinkimo protokolas, kolegialaus ar vienasmenio valdymo organo sprendimas, įgaliojimas atstovauti organizacijai ar pan.).

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti ir elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt

2. Iki 2020 m. birželio 29 d. (imtinai) Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos kultūros centrų asociacija turi deleguoti 2 bendrai atrinktus rinkėjus.

Šios asociacijos atrenka du bendrai deleguojamus rinkėjus savarankiškai ir juos deleguoja raštu, nurodydamos rinkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Rašte nurodomos asociacijų steigiamųjų dokumentų nuostatos, kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjų.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti ir elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt

3. Tautinės mažumos (bendrijos) išrenka ir deleguoja 1 rinkėją, kuris nėra valstybės tarnautojas.

Tautinės mažumos (bendrijos) suprantamos kaip asociacijos ir viešosios įstaigos, kurios atstovauja ir tenkina tautinių mažumų (Lietuvos Respublikos piliečių, kuriems būdinga kitokia nei tautinei daugumai kultūra, religija ar kalba ir kuriuos vienija siekis išsaugoti savo tautinę tapatybę) interesams bei gina jų teises.

 Iki 2020 m. birželio 15 d. (imtinai) tautinės mažumos (bendrijos) turi kreiptis  į Kultūros ministeriją dėl dalyvavimo 1 bendro rinkėjo atrankoje.

Kreipimesi nurodoma: bendrijos atstovo, kuris dalyvaus rinkėjo atrankoje, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; siūlomo rinkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; bendrijos steigiamųjų dokumentų nuostatos, kurių pagrindu priimtas sprendimas dėl rinkėjo atrankos arba suteikti įgaliojimai atstovauti bendrijas rinkėjų atrankoje. Jeigu bendrijos steigiamieji dokumentai viešai nepaskelbti, pridedama jų kopija arba išrašas.

Kelios bendrijos gali siūlyti bendrą atstovą ir bendrą rinkėją. Šiuo atveju Kultūros ministerijai pateikiamos susitarimų ir (ar) susirinkimų protokolų, kuriuos pasirašo ar tvirtina bendrijų steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai, kopijos.

Rinkėju siūlomas asmuo negali būti siūlomas į atstovus, kurie renka rinkėją.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt

4. Nepriklausomos organizacijos išrenka ir deleguoja 2 rinkėjus.

Iki 2020 m. birželio 22 d. (imtinai) šio skelbimo 1, 2 ir 3 punktuose nurodytoms organizacijoms nepriklausančios asociacijos ir viešosios įstaigos (toliau – nepriklausomos organizacijos) atsiunčia Kultūros ministerijai rašytinius prašymus dalyvauti nepriklausomų organizacijų rinkėjų atrankoje.  

Kartu su prašymu nepriklausomos organizacijos pateikia:

1) steigiamųjų dokumentų kopijas (jeigu šie dokumentai viešai nepaskelbti);

2) trumpą informaciją apie savo veiklą ir svarbiausius per vienus metus įgyvendintus projektus.

Prašyme nurodomas asmuo, kuris atstovaus nepriklausomai organizacijai rinkėjų atrankoje, bei du asmenys, kuriuos nepriklausoma organizacija siūlo į rinkėjus. Kandidatas į rinkėjus negali būti siūlomas į atstovus, kurie atrenka rinkėjus. Teikiant šiuos asmenis Kultūros ministerijai pateikiami šių asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai.

Kelios nepriklausomos organizacijos gali deleguoti bendrą atstovą ir bendrus kandidatus į rinkėjus. Šiuo atveju Kultūros ministerijai pateikiamos susitarimų ir (ar) susirinkimų protokolų, kuriuos pasirašo ar tvirtina nepriklausomų organizacijų steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai, kopijos.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt

PRETENDENTŲ Į LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIUS TEIKIMAS

Pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 28 d. (imtinai).

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų (bet kokios juridinės formos įstaigų, veikiančių kultūros ar meno srityje) vadovai  ir į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų sąrašą įtraukti Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjai. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.  

Siūlant pretendentą, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1. laisvos formos rekomendacija pretendentui, kurioje pateikiama ši informacija:

 1.1. pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys;

 1.2. pretendento gyvenimo aprašymas (įvardinant patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus);

 1.3. pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padėsiantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;

 1.4. informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;

 2. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;     

 3. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt

Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjų ir pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius sąrašai bei kita svarbi informacija apie rinkimų eigą bus skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Lietuvos kultūros tarybos susirinkimo narių rinkėjų sąrašas

Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų atrankoje dalyvaujančių tautinių mažumų (bendrijų) atstovų sąrašas

Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų atrankoje dalyvaujančių nepriklausomų organizacijų atstovų sąrašas