exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Kvietimas teikti paraiškas kūrybinės veiklos programos projektų daliniam finansavimui

Galioja iki

2017-06-15

Vadovaudamasi Kūrybinės veiklos programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV- 673, Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Kūrybinės veiklos programos (toliau – Programa) projektų daliniam finansavimui. Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 15 dienos.


Prašome atkreipti dėmesį – projektai daliniam finansavimui atrenkami atsižvelgiant į šį Programos tikslą – skatinti kūrybinę veiklą finansuojant kūrybinės veiklos projektus, kurie sudarytų tinkamas sąlygas profesionalių menininkų kūrybai ir jos rezultatų sklaidai regionuose, užtikrintų autorinį atlyginimą autoriams ir atlyginimą atlikėjams, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą, sudarytų sąlygas plėtoti vaikų ir jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje.

 

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Projektui gali būti skiriama ne daugiau nei 80 procentų Programos lėšų. Kitą projektui įgyvendinti būtinų lėšų dalį turi padengti projekto vykdytojas savo lėšomis arba teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų finansavimo šaltinių gautomis lėšomis.

Prašome labai atsakingai rengti projekto sąmatą, numatant būtiniausias išlaidas projekto tikslams pasiekti.

Dalinis finansavimas Kūrybinės veiklos projektams gali būti skiriamas:

1. profesionalių teatrų ir koncertinių įstaigų spektaklių, koncertų ir audiovizualinių kūrinių viešam atlikimui regionų kultūros ir švietimo įstaigose; vaizduojamojo meno ir kitų kūrinių parodų organizavimui, naujų literatūros ir muzikos kūrinių pristatymui regionų kultūros ir švietimo įstaigose bei susitikimams su šių kūrinių autoriais ir atlikėjais, taip pat nacionalinių kūrinių pristatymui užsienyje;

2. jaunųjų autorių ir atlikėjų profesionalaus kūrybinio meistriškumo tobulinimo, vaikų kūrybinio ugdymo stovyklų, konkursų, festivalių ir kitų jaunųjų menininkų kūrybinę veiklą skatinančių renginių organizavimui, taip pat jaunųjų menininkų dalyvavimui tarptautiniuose autorių ir atlikėjų kūrybinio meistriškumo konkursuose ir stažuotėse;

3. muzikos kūrinių natų leidybai ir natų leidinių sklaidai;

4. literatūros ir meno kūrinių recenzijų, kūrybinių apžvalgų ir menotyros straipsnių kūrimui ir sklaidai.

Prašome atkreipti dėmesį, kad skiriant Programos lėšas Kūrybinės veiklos programos projektams, prioritetas teikiamas:

1. projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų profesionalią kūrybinę veiklą ir jos rezultatų sklaidą;

2. projektams, įgyvendinamiems bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis, užtikrinant didesnę tikslinių grupių ir geografinę aprėptį;

3. vaikų ir jaunimo kūrybinio ugdymo stovyklų projektams, parengtiems ir įgyvendinamiems bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškas Programos projektams finansuoti gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys.

 

KOKIUS DOKUMENTUS IR KUR  REIKIA PATEIKTI

Kultūros ministerijai pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus:

Projekto paraišką (1 egz.), patvirtintą pagal Kultūros ministro Kūrybinės veiklos programos projekto dalinio finansavimo paraiškos formą ir patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti.

Kartu su paraiška turi būti pateikiama pareiškėjo vadovo parašu patvirtinta įstatų nuostatų kopija, jeigu šie dokumentai nėra viešai prieinami interneto tinkle.

Kūrybinės veiklos programos projektų dalinio finansavimo aprašo, paraiškos formą ir kitus dokumentus, patvirtintus Kultūros ministro įsakymu 2017 m. gegužės 15 d. Nr. ĮV- 673 rasite Kultūros ministerijos tinklalapyje: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/finansuojamos-programos/kurybines-veiklos-pograma

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriui (darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val., penktadieniais 8.00 - 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.) arba siunčiami paštu, adresu: Kultūros ministerija, J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius. Ant voko būtina nurodyti „Autorių teisių skyriui“. Paraiškos pateikimo kalendorinė data laikoma pateikimo Kultūros ministerijai data, o jeigu siunčiama paštu – pašto spaude pažymėta išsiuntimo data. Papildomai prašome atsiųsti paraiškos ir dokumentų skenuotą elektroninę versiją el. paštu: ruta.baliukynaite@lrkm.lt

Darbuotojas atsakingas už paraiškų priėmimą: Autorių teisių skyriaus vyresnioji specialistė: Rūta Baliukynaitė el. paštas: ruta.baliukynaitė@lrkm.lt, tel.: (8-5) 219 34 16.