exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Kvietimas teikti paraiškas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektų daliniam finansavimui

Galioja iki

2017-06-15

Vadovaudamasi Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV- 674, Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos (toliau – Programa) projektų daliniam finansavimui. Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 15 dienos.

Prašome atkreipti dėmesį – projektai daliniam finansavimui atrenkami atsižvelgiant į šiuos Programos tikslus:

1. skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą, atsižvelgiant į naujų skaitmeninių technologijų įtaką kūrinių išraiškos ir sklaidos būdams bei visuomenės poreikiams;

2. sudaryti palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius, užtikrinant visuomenės ir intelektinės nuosavybės teisių turėtojų interesų pusiausvyrą;

3. plėtojant teisėtą intelektinės nuosavybės rinką ir taikant naujus teisių licencijavimo modelius ugdyti visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui.

 

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Projektui gali būti skiriama ne daugiau nei 80 procentų Programos lėšų. Kitą projektui įgyvendinti būtinų lėšų dalį turi padengti projekto vykdytojas savo lėšomis arba teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų finansavimo šaltinių gautomis lėšomis.

Prašome, labai atsakingai rengti projekto sąmatą, numatant būtiniausias išlaidas projekto tikslams pasiekti.

Dalinis finansavimas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektams gali būti skiriamas:

1. interneto platformų, svetainių ir kitų internetinės prieigos priemonių, suteikiančių visuomenei teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių prieigą, kūrimui, įdiegimui ir palaikymui;

2. visuomenei viešai prieinamų duomenų bazių, kuriose surinkta ir susisteminta informacija apie literatūros, mokslo ir meno kūrinius ar gretutinių teisių objektus, teisių turėtojus ir teisių valdymą bei teisėtą kūrinių naudojimą, kūrimui ir plėtojimui;

3. naujų autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo sistemų ir licencijavimo modelių, skatinančių žinių visuomenės plėtrą ir skaitmeninį teisių valdymą, kūrimui ir įgyvendinimui, taip pat kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo identifikavimo ir monitoringo sistemų kūrimui ir palaikymui;

4. kultūros, švietimo ir mokslo įstaigų kolekcijose esančių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių – išleistų rašytinių ir audiovizualinių kūrinių bei fonogramų (vadinamųjų kūrinių našlaičių) teisių turėtojų paieškai, paieškos dokumentų saugojimui ir kūrinių, kuriems suteiktas nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statusas, skaitmeninimui; 

5. informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų bendradarbiavimui užtikrinant internete naudojamų kūrinių ir gretutinių teisių objektų apsaugą, taikant internetinio turinio atpažinimo technologijas ir gaunant informaciją apie internete naudojamą turinį; 

6. aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų bei seminarų intelektinės nuosavybės klausimais organizavimui, mokslinių tyrimų ar studijų, skirtų aktualiems autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimams spręsti, atlikimui;

7. švietimo įstaigų vaikų ir jaunimo ugdymui intelektinės nuosavybės klausimais rengiamoms ir įgyvendinamoms programoms bei organizuojamiems tokio pobūdžio renginiams;

8. analitinių ir šviečiamojo pobūdžio straipsnių, radijo ir televizijos laidų, videoklipų ir kitų visuomenės informavimo priemonių, kuriose skatinamas teisėtas kūrinių naudojimas ir ugdoma pagarba intelektinei nuosavybei, sukūrimui ir viešam paskelbimui žiniasklaidos priemonėse.

Prašome atkreipti dėmesį, kad skiriant Programos lėšas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektams, prioritetas teikiamas:

1. projektams, skatinantiems naujus autorių teisių ir gretutinių teisių licencijavimo modelius, reikšmingus literatūros, mokslo ir meno kūrinių teisėtos prieigos plėtrai ir skaitmeninės rinkos kūrimui;

2. mokslinių tyrimų ir studijų projektams, kurių išvados ir pasiūlymai sudarytų sąlygas tobulinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos teisinio reguliavimo ir praktinio įgyvendinimo priemones;

3. vaikų ir jaunimo ugdymo projektams, parengtiems bendradarbiaujant švietimo įstaigoms, taip užtikrinat didesnę tikslinių grupių ir projekto veiklų geografinę aprėptį.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškas Programos projektams finansuoti gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys.

 

KOKIUS DOKUMENTUS IR KUR  REIKIA PATEIKTI

Kultūros ministerijai pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus:

Projekto paraišką (1 egz.), patvirtintą pagal Kultūros ministro Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projekto dalinio finansavimo paraiškos formą ir patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti.

Kartu su paraiška turi būti pateikiama pareiškėjo vadovo parašu patvirtinta įstatų nuostatų kopija, jeigu šie dokumentai nėra viešai prieinami interneto tinkle.

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektų dalinio finansavimo aprašo, paraiškos formą ir kitus dokumentus, patvirtintus kultūros ministro įsakymu 2017 m. gegužės 15 d. Nr. ĮV- 674 rasite Kultūros ministerijos tinklalapyje: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/finansuojamos-programos/autoriu-teisiu-ir-gretutiniu-teisiu-apsaugos-programa

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriui (darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val., penktadieniais 8.00 - 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.) arba siunčiami paštu, adresu: Kultūros ministerija, J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius. Ant voko būtina nurodyti „Autorių teisių skyriui“. Paraiškos pateikimo kalendorinė data laikoma pateikimo Kultūros ministerijai data, o jeigu siunčiama paštu – pašto spaude pažymėta išsiuntimo data. Papildomai prašome atsiųsti paraiškos ir dokumentų skenuotą elektroninę versiją el. paštu: ruta.baliukynaite@lrkm.lt

 

Darbuotojas atsakingas už paraiškų priėmimą: Autorių teisių skyriaus vyresnioji specialistė: Rūta Baliukynaitė el. paštas: ruta.baliukynaitė@lrkm.lt, tel.: (8-5) 219 34 16.