Kviečiame teikti dokumentus Geriausio 2021 metų kultūros centro premijoms

Galioja iki

2022-04-30

Kviečiame teikti dokumentus gauti Geriausio 2021 metų kultūros centro premijas.

Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centrus premijoms gauti turi teisę siūlyti savivaldybių administracijos, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kultūros centrų taryba, Lietuvos kultūros centrų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, kitos nevyriausybinės organizacijos, kultūros centrai, fiziniai asmenys.

Pareiškėjas Geriausio kultūros centro premijai gauti atskiroje kategorijoje gali siūlyti vieną kultūros centrą iš vienos savivaldybės.

Kartu su pasiūlymais turi būti pateikti šie dokumentai: 

  • savivaldybės tarybos sprendimo apie kategorijos suteikimą kultūros centrui kopija;
  • susistemintas pastarųjų 5 metų kultūros centro veiklos pristatymas: etninės kultūros renginiai, rengtos ekspedicijos, seminarai, paskaitos; mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, dainų šventėse, gauti laimėjimai/apdovanojimai; leidyba; mėgėjų meno, edukacinės ir neformalaus švietimo veiklos; bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir vietos bendruomenėmis, savanorystės skatinimas; profesionalaus meno sklaida; projektinė veikla;
  • mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių kultūros centre, sąrašas, nurodant mėgėjų meno kolektyvų kategorijas;
  • apdovanojimų už kultūros centro veiklos rezultatus, neįskaitant padėkų, gautų už dalyvavimą renginiuose, dokumentų kopijos;
  • kultūros centro patalpų tinkamumas: pritaikymas kūrybinei raiškai; pritaikymas neįgaliesiems; specializuotų patalpų įrengimas;
  • kultūros centro vadybinė, strateginė veikla, lėmusi teigiamus pokyčius kultūros centro veikloje;
  • veiklai skiriamų priemonių būklės tinkamumas: įgarsinimo aparatūros komplektai; instrumentų, tautinių kostiumų komplektai; kompiuterinė įranga; kita įranga.
  • ne mažiau kaip dvi rekomendacijos. Tuo atveju, kai dėl premijos kreipiasi pats kultūros centras arba jį teikia ne savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, būtina šios institucijos rekomendacija.

Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatai 

Atnaujinti nuostatai

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. balandžio 30 d.

Paraiška pateikiama vienu iš šių būdų:

skenuotą paraišką siųskite el. p. adresu [email protected] nurodydami laiško pavadinime „Geriausio 2021 metų kultūros centro premija. Paraiška“. Pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2022 m. balandžio 30 d. 

popierinę paraišką (originalą) siųskite adresu: 

Konkursas Geriausio 2021 metų kultūros centro premijai gauti
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124, Vilnius

Papildomą informaciją teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro Kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė Jurgita Aleknavičienė, tel. 8 526 26 088, el. p.: [email protected]