Konkursas į Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyrius Vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigas

Galioja iki

2019-01-21

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

 

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti, vertinti ir padėti formuoti kultūros politiką architektūros ir dizaino bei kūrybinių industrijų srityse.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – architektūros, dizaino ir kūrybinių industrijų politikos formavimo, raidos ir sklaidos – funkcijas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros ar meno srityje.

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis, su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos kultūros politiką;

6.3. žinoti architektūros, dizaino ir kūrybinių industrijų situaciją Lietuvoje, jų problematiką;

6.4. žinoti bendrą kultūros politikos situaciją Lietuvoje ir jos problematiką;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.6. atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti jų projektus;

6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

6.10. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu, raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkių projektus architektūros ir dizaino bei kūrybinių industrijų klausimais;

7.2. Kultūros ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl architektūros ir dizaino bei kūrybinių industrijų raidos skatinimo prioritetų bei formų;

7.3. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių architektūros ir dizaino bei kūrybinių industrijų raidos tendencijas, rengia ir dalyvauja rengiant šių kūrybinių industrijų raidą skatinančių įstatymų, strategijų, programų projektus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl architektūros ir dizaino bei kūrybinių industrijų veiklos reglamentavimo tobulinimo;

7.4. nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijų bei kitų tarptautinių organizacijų rengiamų dokumentų architektūros ir dizaino bei kūrybinių industrijų klausimais;

7.5. palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros ir meno valdymo institucijomis, meno kūrėjų organizacijomis, meno centrais ir menininkais;

7.6. Kultūros ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja Kultūros ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, meno kūrėjų organizacijose, kitose nevyriausybinėse organizacijose, kultūros ir meno fonduose;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų komisijų ir ekspertų darbo grupių veikloje Lietuvoje ir užsienyje;

7.8. dalyvauja rengiant su savo kompetencijos sritimi susijusios strateginio planavimo dokumentus;

7.9. pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;

7.10. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

Kontaktai: tel. 8 608 47665, el. p.: [email protected]