Konkursas eiti Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigas

Galioja iki

2020-10-19

Skelbiamas konkursas eiti Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,6; 9,8; 10,0, atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį.

Dokumentus prašome pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2020 m. spalio 19 dienos (imtinai).

Pasiteirauti išsamiau: Dalia Janulevičienė, tel. (8 5) 219 6834, el. p. [email protected]

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJAUS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO-VYRIAUSIOJO FONDŲ SAUGOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus (toliau – Muziejus) direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas yra III grupės biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigybė reikalinga vadovauti muziejaus rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo darbams.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui ir atskaitingas Muziejaus direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamo darbo įmonės, įstaigos ar organizacijos padaliniams ar vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį bei ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį kultūros srityje;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu;
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
5.5. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;
5.6. gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus;
5.7. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
5.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
5.9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.10. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. vadovauja:
6.1.1. rinkinių apskaitos ir saugojimo darbui;
6.1.2. eksponatų konservavimo ir restauravimo darbams;
6.1.3. rinkinių saugotojų darbui;
6.2. pildo specialių rinkinių apskaitos knygas, jeigu jam tai pavesta direktoriaus įsakymu, atlieka pirminę eksponatų apskaitą;
6.3. kartu su rinkinių saugotojais teikia pasiūlymus dėl tinkamų sąlygų sudarymo rinkiniams saugoti saugyklose, ekspozicijų ir parodų salėse;
6.4. dingus eksponatui ar jį sužalojus, apie tai raštu informuoja muziejaus direktorių, policiją ir Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją;
6.5. kontroliuoja, kad sužalojus eksponatą būtų surašytas defektų aktas (smulkiai aprašant sužalojimo priežastį ir pobūdį), išsaugotos visos sužaloto eksponato dalys, rūpinasi eksponato restauravimu po sužalojimo;
6.6. kontroliuoja, kad ilgam saugojimui perduoti ar priimti eksponatai būtų grąžinami laiku (aktuose numatytais terminais);
6.7. supažindina rinkinių saugotojus ir kitus muziejaus darbuotojus su muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo reikalavimais;
6.8. vizuoja ir kontroliuoja:
6.8.1. korespondenciją rinkinių apskaitos ir saugojimo klausimais;
6.8.2. eksponatų judėjimo muziejuje dokumentus;
6.9. reikalauja, kad visi muziejaus darbuotojai laikytųsi Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos reikalavimų;
6.10. reguliuoja lankytojų skaičių saugyklose, ekspozicijose ir parodų salėse;
6.11. kontroliuoja, kaip veikia saugyklų, ekspozicijų ir parodų salių rakinimo ir plombavimo sistema;
6.12. leidžia eksponatus restauruoti restauravimo sudėtingumą atitinkančią restauratoriaus kvalifikaciją turintiems ir atestuotiems asmenims;
6.13. sustabdo muziejininkų, ekspertų ir restauratorių veiksmus, kurie gali pakenkti eksponatams;
6.14. savo kompetencijos srityje sprendžia kitus aktualius muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos, saugojimo bei restauravimo klausimus;
6.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muziejaus direktoriaus pavedimus.
7. Muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas yra tiesioginis eksponatų saugotojas ir atsako už rinkinių apskaitą ir saugojimą bei rinkinių apskaitos dokumentų tvarkymą ir saugojimą.