Konkursas eiti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovo pareigas

Galioja iki

2023-01-11

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigas.

Atsižvelgiant į turimą vadovaujamąją darbo patirtį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti 16,32; 16,68; 17,04.

Specialūs reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;
 • turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti Teatro darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;
 • išmanyti Teatro veiklos procesų pagrindus, būti susipažinęs su profesionaliojo scenos meno srities taikomaisiais tyrimais ir gebėti pritaikyti juos prognozuojant kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;
 • mokėti vertinti esamą profesionaliojo scenos meno aplinką, žinoti teatrų veiklos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);
 • teatro 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas Teatro veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti Teatro nuostatais grįstą kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, numatomas įstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyčius, taip pat kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Dokumentai priimami iki 2023 m. sausio 11 d. įskaitytinai, el. paštu [email protected].

Telefonas pasiteirauti 8 608 47 635.

Su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti interneto svetainėje  www.opera.lt/dokumentai.

Asmenims, pasirašiusiems Konkurso į Teatro vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, bus sudaryta galimybė pabendrauti su Teatro administracijos darbuotojais. Norint pasinaudoti šia galimybe, 2022 m. gruodžio 12 – 16 d. prašome registruotis el. paštu [email protected] dėl atvykimo į Teatrą arba pokalbio nuotoliniu būdu, kurie numatomi 2022 m. gruodžio 19 ir 21 d. nuo 13 iki 16 val.     

Papildoma informacija pretendentams