Konkursas eiti Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus pareigas

Galioja iki

2021-08-16

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus (-ės) pareigas.

Atsižvelgiant į turimą vadovaujamąją darbo patirtį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti 16,32; 16,68; 17,04.

Specialūs reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, biudžetą, turtą, teisinius darbo santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais su koncertinių įstaigų administravimu susijusiais teisės aktais bei gebėti taikyti juos praktikoje;
 • turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti koncertinės įstaigos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;
 • išmanyti įstaigos veiklos procesų pagrindus, būti susipažinus su profesionaliojo scenos meno srities taikomaisiais tyrimais ir gebėti pritaikyti juos prognozuojant kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);
 • koncertinės įstaigos 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas koncertinės įstaigos veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos Nuostatais grįstą kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, numatomas įstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyčius, taip pat kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. įskaitytinai el. paštu dmm@lrkm.lt.  Telefonas pasiteirauti 8 608 47 635.

Su koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti interneto svetainėje.

Asmenims, pasirašiusiems Konkurso į įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, bus sudaryta galimybė pabendrauti su įstaigos administracijos darbuotojais 2021 m. rugpjūčio 10 ir 12 d. nuo 13 iki 16 val. nuotoliniu būdu (iš anksto užsiregistravus el. p. info@filharmonija.lt).