Konkursas eiti Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėjo pareigas

Galioja iki

2020-06-10

Skelbiamas konkursas eiti Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11.50.

KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūrinės edukacijos politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga analizuoti ir dalyvauti įgyvendinant regioninės kultūros ir kultūros centrų politiką, ir formuojant bei įgyvendinant tautinių mažumų politiką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –kultūrinės edukacijos politikos regionuose įgyvendinimo, regioninės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo, kultūros centrų politikos įgyvendinimo, tautinių mažumų politikos įgyvendinimo, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos koordinavimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių arba menų mokslo studijų krypties grupės išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo kultūros srityje patirtį;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis ir raštvedybos taisyklėmis;
4.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir visų meno sričių procesus, sugebėti atlikti teisės aktų analizę;
4.4. mokėti anglų ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius kultūros centrų ir tautinių mažumų politiką;
5.2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų komisijų parengtas programas;
5.3. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose;
5.4. koordinuoja Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklą;
5.5. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl kultūros centrų politikos;
5.6. bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybes atstovaujančiais socialiniais partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija, Kultūros savivaldos kolegija, Lietuvos seniūnų asociacija, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga; koordinuoja Kultūros centrų tarybos veiklą;
5.7. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę pagalbą savivaldybėms regionų kultūros politikos įgyvendinimo bei kultūrinės edukacijos regionuose klausimais;
5.8. pagal kompetenciją dalyvauja valstybės ir savivaldybių kultūros centrų akreditavimo komisijos darbe;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja geriausio kultūros centro premijos komisijos darbe, rengia teisės aktus, reglamentuojančius komisijos sudarymą, geriausio kultūros centro premijų skyrimą;
5.10. bendradarbiauja su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga įgyvendinant Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių projektą;
5.11. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
5.12. sudaro sutartis su projektų vykdytojais, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą pagal grupės kompetenciją į strateginio veiklos plano programų priemones, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą;
5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo, kultūros ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su aukščiau numatytomis funkcijomis;
5.14. prireikus pavaduoja grupės vadovą.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Dokumentus prašome pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2020 m.  birželio 10 dienos (imtinai).

Konkurso administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministerijos.