Konkursas eiti koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovo pareigas

Galioja iki

2021-10-01

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovo (-ės) pareigas.

Atsižvelgiant į turimą vadovaujamąją darbo patirtį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti: 13,44; 13,68; 13,92.

Specialūs reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais biudžetinių įstaigų, profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;
 • turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti įstaigos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;
 • išmanyti įstaigos veiklos procesų pagrindus, būti susipažinus su profesionaliojo scenos meno srities taikomaisiais tyrimais ir gebėti pritaikyti juos prognozuojant kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;
 • mokėti vertinti esamą profesionaliojo scenos meno aplinką, žinoti koncertinių įstaigų veiklos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);
 • koncertinės įstaigos 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas įstaigos veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos Nuostatais grįstą kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, numatomas įstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyčius, taip pat kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Dokumentai priimami iki 2021 m. spalio 1 d. įskaitytinai el. paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti: 8 608 47 635.

Pretendentai gali susipažinti su koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ veiklą reglamentuojančiais teisės aktais įstaigos interneto svetainėje; su koncertinės įstaigos administracijos darbuotojais galima būtų pabendrauti 2021 m. rugsėjo 28 d. ir 29 d. nuo 10 iki 10.30 val. nuotoliniu būdu (iš anksto užsiregistravus el. paštu [email protected]).