Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių dėmesiui

Galioja iki

2019-05-14

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 29 d. 9:00 val. Kultūros ministerijoje (210 kab. Rudoji salė, II aukštas) įvyks Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos posėdis.

Reikalingus dokumentus prašome pateikti Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupei (203 kab.) iki 2019 m. gegužės 14 d. imtinai, Jums patogiu metu nuo 8:00 iki 17:00 darbo dienomis (penktadieniais iki 15.45). Pietų pertrauka: 12:00–12:45.

Restauratorius, siekiantis įgyti kvalifikacinę kategoriją, turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
  2. užpildytą kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
  3. pažymą apie specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją;
  4. išsilavinimo dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijas bei dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, originalą (kvalifikacijos liudijimą/pažymėjimą);
  5. Lietuvos Respublikos valstybine kalba užpildytą konkrečios specialybės ar specializacijos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus atitinkančią kultūros vertybių restauravimo, konservavimo, tyrimų ar prevencinio konservavimo darbų dokumentaciją (restauravimo pasus, studentai – diplominį darbą, tyrimų ataskaitas, prevencinio konservavimo darbų ir tyrimų ataskaitas, metodinę ar mokymo medžiagą, publikuotų darbų kopijas).

Restauratoriai atestuojami vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB64EC66F18A/asr), bendraisiais kvalifikaciniais reikalavimais, numatytais šių nuostatų 1 priede, konkrečios specialybės kvalifikaciniais reikalavimais bei atsižvelgiant į išsilavinimo ir specialiojo darbo stažo pagal restauratoriaus profesiją reikalavimus, kurie numatyti šių nuostatų 2 priede. Į specialųjį darbo stažą neįskaičiuojamos laikas, kai nebuvo užsiimama restauratoriaus profesine veikla.

Išsamesnę informaciją apie kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestaciją bei prašymo ir restauratoriaus atestavimo lapo formas rasite Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt (Veiklos sritys/Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacija). Prieiga per internetą: http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kilnojamuju-kulturos-vertybiu-restauratoriu-atestavimas

Pažymime, kad dokumentai turi būti tinkamai užpildyti, pilnai sukomplektuoti ir tvarkingai pateikti. Restauratoriai, kurie siekia pirmą kartą įgyti kvalifikacinę kategoriją bei tie, kuriems reikalinga išduoti naują kvalifikacijos pažymėjimą, kartu su aukščiau išvardintais dokumentais turi pateikti savo dokumentinę nuotrauką (1 vnt.).

Iškilus klausimams dėl dokumentų pateikimo, prašome kreiptis tel. +370 608 45982.

Kontaktinis asmuo:

Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas

Laimis Mikelevičius

Tel.: +370 608 45982

El. paštas: [email protected]