Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių dėmesiui

Galioja iki

2021-05-10

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 25 d. 9 val. įvyks Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos posėdis.

Reikalingus skenuotus dokumentus prašome siųsti iki 2021 m. gegužės 10 d. imtinai el. paštu laimis.mikelevicius@lrkm.lt arba dmm@lrkm.lt. Pažymime, kad dokumentai priimami tik elektroniniu būdu. Didelės apimties dokumentus siūlome siųsti per WeTransfer ar panašias programas.

Restauratorius, siekiantis įgyti kvalifikacinę kategoriją, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą;
2. užpildytą kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
3. pažymą (-as) apie specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją;
4. išsilavinimo dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijas;
5. dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, kopiją;
6. Lietuvos Respublikos valstybine kalba užpildytą konkrečios specialybės ar specializacijos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus atitinkančią kultūros vertybių restauravimo, konservavimo, tyrimų ar prevencinio konservavimo darbų dokumentaciją (restauravimo pasus, kurių pavyzdiniai reikalavimai nustatyti šių nuostatų 3 priede (kilnojamosioms kultūros vertybėms, neįtrauktoms į muziejų, bibliotekų ir Nacionalinio dokumentų fondo apskaitos dokumentus, taikomi Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos apraše, patvirtintame kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų ataskaitos reikalavimai), technologinių tyrimų ataskaitas, prevencinio konservavimo darbų ir tyrimų ataskaitas, metodinę ar mokymo medžiagą, publikuotų darbų kopijas).

Restauratoriai atestuojami vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos patvirtinimo“ bendraisiais kvalifikaciniais reikalavimais, numatytais šių nuostatų 1 priede, konkrečios specialybės kvalifikaciniais reikalavimais bei atsižvelgiant į išsilavinimo ir specialiojo darbo stažo pagal restauratoriaus profesiją reikalavimus, kurie numatyti šių nuostatų 2 priede. Į specialųjį darbo stažą neįskaičiuojamos laikas, kai nebuvo užsiimama restauratoriaus profesine veikla.

Išsamesnė informacija apie kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestaciją bei prašymo ir restauratoriaus atestavimo lapo formos

Pažymime, kad dokumentai turi būti tinkamai užpildyti ir pilnai sukomplektuoti.

Su dokumentus pateikusiais restauratoriais jų nurodytais kontaktais susisieksime atskirai dėl posėdžio pobūdžio ir atestavimosi laiko, kvalifikacijos pažymėjimo ir (ar) nuotraukos pristatymo.

Iškilus klausimų dėl dokumentų pateikimo prašome kreiptis į Atminties institucijų politikos grupės vyriausiąjį specialistą Laimį Mikelevičių (+370 608 45982, laimis.mikelevicius@lrkm.lt).