Formuojama naujos sudėties Profesionaliojo scenos meno įstaigų taryba

Galioja iki

2021-06-18

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, formuojame naujos kadencijos Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybą.

Profesionaliojo scenos meno įstaigų taryba, veikianti prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, yra kolegiali ekspertų grupė, turinti patariamojo balso teisę ir atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant Lietuvos profesionaliojo scenos meno įstaigų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

 Tarybos uždavinys yra teikti ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos profesionaliojo scenos meno įstaigų politikos formavimo ir įgyvendinimo.

Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka tokias funkcijas:

1) teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių profesionalųjį scenos meną, projektų;

2) teikia išvadas ir pasiūlymus dėl nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų metinės kūrybinės veiklos programų, biudžeto šioms programoms įgyvendinti ir planuojamų pasiekti rezultatų;

3) teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinio Lietuvos Respublikoje pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir dėl šio pripažinimo panaikinimo;

4) teikia išvadas ir pasiūlymus dėl salių, kuriose profesionaliojo scenos meno įstaigų viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo;

5) teikia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo profesionaliojo scenos meno įstaigos, kuri nėra nacionalinis, valstybinis ir savivaldybės teatras ir koncertinė įstaiga, veiklai vykdyti;

6) teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatytų kitų profesionaliojo scenos meno srities klausimų.

Tarybos sudarymas

Taryba sudaroma iš Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai priklausančių profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių asociacijų, viešųjų įstaigų ir Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai nepriklausančių profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių asociacijų atstovų.

Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai priklausančios profesionaliojo scenos meno srityje veikiančios asociacijos siūlo 5 kandidatus, iš kurių kultūros ministras atrenka 3 Tarybos narius.

Viešosios įstaigos, veikiančios profesionaliojo scenos meno srityje, siūlo 10 kandidatų,  iš kurių kultūros ministras atrenka 6 Tarybos narius.

Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai nepriklausančios profesionaliojo scenos meno srityje veikiančios asociacijos siūlo 7 kandidatus, iš kurių kultūros ministras atrenka 4 Tarybos narius.

Nurodytų organizacijų ir viešųjų įstaigų į Tarybą siūlomi kandidatai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Nurodytų organizacijų ir viešųjų įstaigų į Tarybą siūlomi kandidatai turi būti kompetentingi profesionaliojo scenos meno srities specialistai, pasiekę reikšmingų veiklos rezultatų kultūros ir meno kūrėjai, profesionaliojo scenos meno vertintojai.

Taryba sudaroma laikantis profesionaliojo scenos meno rūšių, žanrų, profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių viešųjų įstaigų kūrybinės veiklos specifiką atspindinčio balanso ir teritorijų atstovavimo įvairovės principo.

Tarybą sudaro 13 narių.

Organizacijų ir įstaigų grupės kandidatus į Tarybą atrenka susirinkusios į posėdį (toliau – Kandidatų atrankos posėdis), kurio metu paprasta balsų dauguma išrenkamas Kandidatų  atrankos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

Kandidatų atrankos posėdyje organizacijų ir įstaigų grupės kandidatus į Tarybą atrenka bendru sutarimu, o nesutarus – balsuojant. Tuo atveju, jeigu dėl kelių kandidatų balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžia Kandidatų atrankos posėdžio pirmininko balsas. Kandidatų į Tarybos narius atrankos rezultatai fiksuojami organizacijų ir įstaigų grupių Kandidatų atrankos posėdžio protokole, kurį pasirašo Kandidatų atrankos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

Tarybos personalinę sudėtį 2 metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau nei du kartus iš eilės.

Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos nuostatai

Prašome organizacijų ir įstaigų grupių įvykdyti kandidatų į Tarybos narius atranką ir į Tarybą atrinktus kandidatus Kultūros ministerijai pateikti raštu, prie rašto pridedant Kandidatų atrankos posėdžio  protokolus.

Šiuos dokumentus Kultūros ministerijai prašome pateikti iki 2021 m. birželio 18 d. įskaitytinai:

el. p. dmm@lrkm.lt (CC: Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiajai specialistei Indrei Šimeliūnei, el. p. indre.simeliune@lrkm.lt).

Telefonas pasiteirauti 8 671 94556.