Leidimai menininkams ir juos aptarnaujančiam personalui atvykti į Lietuvos Respubliką

Norėdami gauti leidimą menininkams ir juos aptarnaujančiam personalui bei išimtiniais atvejais užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, atvykstantys asmenys arba juos kviečiantys fiziniai ir juridiniai asmenys turi užpildyti prašymo formą.

SVARBU! Leidimai nereikalingi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-02-26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 2.3.1 papunktyje nurodytų šalių (Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės)) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, kadangi jiems netaikomas valstybės sienos kirtimo apribojimas.

 

Užpildytas prašymas, teikiamas Kultūros ministerijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas jį teikiančio fizinio asmens ar juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Tuo atveju, jeigu elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas yra ne .adoc formato, papildomai pridedama to paties prašymo nepasirašyta .doc formato versija.

Užpildyta ir pasirašyta prašymo forma, kartu su planuojančio atvykti asmens dokumento (paso) kopija, pateikiama el. paštu dmm@lrkm.lt. Tuo atveju, jeigu elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas yra ne .adoc formato, papildomai pridedama to paties prašymo nepasirašyta .doc formato versija.

Prašymą Kultūros ministerija išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą dėl leidimo suteikimo ar nesuteikimo. 

Kultūros ministro pasirašyto leidimo kopija pateikiama prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Prašymų leisti atvykti į Lietuvos Respubliką menininkams ir juos aptarnaujančiam personalui bei išimtiniais atvejais užsieniečiams nagrinėjimo tvarkos aprašas

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-16